Procesné lehoty

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Procesné lehoty môžu byť absolútne (perentório), pokiaľ ich uplynutie znamená zánik práva na vykonanie úkonu, alebo odkladné (dilatório), ak sa nimi na určitý čas odkladá možnosť vykonať daný úkon, prípadne moment, od ktorého začne plynúť ďalšia lehota.

Procesné lehoty podliehajú pravidlám stanoveným v článkoch 138 až 143 Občianskeho súdneho poriadku.

Výpočet procesných lehôt či lehôt stanovených súdmi prebieha podľa pravidiel stanovených v článkoch 278, 279 a 296 Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ ide o lehoty v občianskoprávnych veciach, ich dĺžku a účinok na právne vzťahy upravujú články 296 až 333 Občianskeho zákonníka.

Konkrétne premlčacie lehoty (prazos de prescrição) a premlčania (prazos de caducidade) sú upravené pravidlami v článkoch 300 až 327, resp. v článkoch 328 až 333 Občianskeho zákonníka.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Na tieto účely Portugalsko Európskej Komisii oznámilo tieto štátne sviatky:

1. január, 7. apríl (Veľký piatok), 9. apríl (Veľkonočná nedeľa), 25. apríl, 1. máj, 8. jún (Božie telo), 10. jún, 15. august, 5. október, 1. november, 8. a 25. december.

Komisia tento zoznam uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie C 39, 1.2.2023, s. 20, ktorý je dostupný na tomto odkaze.

Členské štáty každoročne poskytujú tento zoznam Komisii. Niektoré štátne sviatky sú premenlivé a nie vždy pripadajú na uvedený dátum.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Všeobecným pravidlom v portugalskom občianskom procesnom práve je to, že ak neexistuje žiadne osobitné ustanovenie, účastníci konania majú k dispozícii lehotu 10 dní, aby požiadali o akýkoľvek úkon alebo súdne konanie, dovolávali sa neplatnosti, podali procesnú námietku alebo uplatnili akéhokoľvek iné procesné právo; účastník konania má desaťdňovú lehotu aj na to, aby sa vyjadril k žalobe protistrany (článok 149 Občianskeho súdneho poriadku).

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehota pre akúkoľvek odpoveď spravidla začína plynúť v momente doručenia daného úkonu (článok 149 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Oznámenia účastníkom konania sa počas konania doručujú ich právnym zástupcom.

Ak je oznámenie predvolaním, aby sa účastník konania dostavil na súd osobne, doručí sa nielen zástupcovi, ale aj samotnému účastníkovi konania, ktorému sa doporučené oznámenie zašle poštou. V oznámení sa uvedie dátum, miesto a účel dostavenia sa na súd.

Oznámenie sa zástupcom doručuje e-mailom [pozri vykonávacie nariadenie (Portaria) č. 280/13 z 26. augusta 2013, do ktorého je možné nahliadnuť prostredníctvom tohto odkazu] a počítačový systém potvrdí dátum doručenia, pričom za doručené sa oznámenie považuje na tretí deň po zaslaní. Ak tento tretí deň nie je pracovným dňom, použije sa najbližší nasledujúci pracovný deň.

Predvolanie doporučeným listom s potvrdením o doručení sa považuje za vykonané v deň, keď bolo potvrdenie o doručení podpísané osobou, ktorej sa predvolanie doručuje, a to aj vtedy, ak potvrdenie o doručení podpísala tretia osoba, pričom sa predpokladá, pokiaľ neexistuje dôkaz o opaku, že tento list bol okamžite doručený príjemcovi (článok 230 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa predvolanie uskutoční prostredníctvom právneho zástupcu, súdneho úradníka alebo súdneho tajomníka, ktorý kontaktuje osobu, ktorej sa predvolanie doručuje, lehota začína plynúť od okamihu, keď daná osoba podpíše záznam o doručení.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Áno. Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Samotný dátum úkonu, udalosti, rozhodnutia, predvolania alebo doručenia sa do lehoty nepočíta [článok 279 písm. b) Občianskeho zákonníka].

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

V prípade, že sa lehota na uskutočnenie procesného úkonu končí v deň, keď sú súdy zatvorené, lehota sa predlžuje na ďalší pracovný deň (článok 138 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Súdne prázdniny sú od 22. decembra do 3. januára, od Kvetnej nedele po Veľkonočný pondelok a od 16. júla do 31. augusta.

Po vypočutí účastníkov konania môže súd formou odôvodneného uznesenia prerušiť plynutie procesnej lehoty v súlade s článkom 269 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

V súlade s článkom 279 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku výpočet lehoty nezahŕňa deň – ani hodinu, ak je lehota vyjadrená v hodinách –, keď došlo k udalosti, od ktorej začína plynúť lehota.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehota vyjadrená v týždňoch, mesiacoch či rokoch a začínajúca od určitého dátumu sa končí o 24.00 hod. príslušného dňa v poslednom týždni, mesiaci alebo roku. Ak príslušný deň v poslednom mesiaci neexistuje, lehota sa končí posledný deň tohto mesiaca [článok 279 písm. c) Občianskeho zákonníka].

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Keďže súdy sú otvorené iba v pracovných dňoch a nedele a štátne sviatky sa považujú za súdne prázdniny, lehoty, ktoré sa končia v nedeľu alebo štátny sviatok, sa predlžujú na nasledujúci pracovný deň, ak je daný úkon potrebné vykonať na súde.

Na výpočet všetkých procesných lehôt platí pravidlo, že koniec lehoty na vykonanie procesného úkonu sa predlžuje na nasledujúci pracovný deň, ak pripadá na deň, keď sú súdy zatvorené (článok 138 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Procesná lehota ustanovená zákonom sa môže predĺžiť v stanovených prípadoch.

Lehota sa môže so súhlasom účastníkov konania predĺžiť raz a o rovnaký čas (článok 141 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade odôvodnenej prekážky: zákon umožňuje predĺženie lehoty (článok 140 Občianskeho súdneho poriadku).

Okrem toho zákon umožňuje vykonať úkon v rámci prvých troch pracovných dní po uplynutí lehoty, a to pod podmienkou okamžitého zaplatenia pokuty (pozri článok 139 Občianskeho súdneho poriadku).

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Lehota na podanie odvolania je 30 dní, ktoré sa počítajú od doručenia rozhodnutia (článok 638 Občianskeho súdneho poriadku), a 15 dní v naliehavých prípadoch a v prípadoch stanovených v článku 644 ods. 2článku 677 Občianskeho súdneho poriadku.

V prípadoch, keď sa rozhodnutie neoznámi: lehota začína plynúť dňom, keď sa dotknutá osoba dozvie o rozhodnutí.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Zákonom stanovené procesné lehoty sa nemôžu skrátiť. Súd však môže určiť dátum alebo lehotu na dostavenie sa zúčastnených strán na súd.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Ak sa súdne predvolanie doručuje mimo územného obvodu súdu, v ktorom konanie prebieha, lehota pre predvolanú osobu na podanie odvolania na spochybnenie konkrétneho nároku na náhradu škody sa predlžuje (článok 245 Občianskeho súdneho poriadku).

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Uplynutím povinnej lehoty zaniká právo na vykonanie úkonu. Úkon sa však môže vykonať po lehote v prípadoch odôvodnenej prekážky a bez ohľadu na to sa úkon môže vykonať aj v rámci prvých troch pracovných dní po uplynutí lehoty, a to pod podmienkou okamžitého zaplatenia pokuty (článok 139 Občianskeho súdneho poriadku).

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Po uplynutí lehoty možno úkon vykonať v prípadoch odôvodnenej prekážky.

V súlade s článkom 140 Občianskeho súdneho poriadku sa za odôvodnenú prekážku považuje udalosť, ktorú nemožno pripísať účastníkovi konania ani jeho zástupcom či oprávneným zástupcom a ktorá bráni včasnému vykonaniu daného úkonu. V tomto prípade musí účastník konania, ktorý tvrdí, že existuje odôvodnená prekážka, bezodkladne poskytnúť podporné dôkazy.

V iných prípadoch, ako je odôvodnená prekážka, sa úkon môže vykonať v rámci prvých troch pracovných dní po uplynutí lehoty, a to pod podmienkou zaplatenia pokuty, ako už bolo uvedené, pričom súd môže výnimočne rozhodnúť o znížení alebo odpustení pokuty v prípadoch zjavných finančných ťažkostí, alebo ak výšku pokuty považuje za zjavne neprimeranú, najmä v prípade konaní, ktoré si nevyžadujú ustanovenie právneho zástupcu, a ak úkon urobil samotný účastník konania.

Súvisiace odkazy

Posledná aktualizácia: 12/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.