Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Procesné lehoty

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Z procesného hľadiska sa procesná lehota vo všeobecnosti definuje ako časový interval, v rámci ktorého sa musia vykonať alebo, naopak, zakázať určité procesné úkony. Príslušné ustanovenia sú uvedené v článkoch 180 až 186 opätovne uverejneného zákona č. 134/2010 (Občiansky súdny poriadok) v znení zmien a doplnení, ktorý nadobudol účinnosť 15. februára 2013.

Rôzne druhy lehôt uplatniteľných v občianskoprávnom konaní sú klasifikované podľa spôsobu, akým boli definované, a to ako zákonné, súdne alebo konvenčné lehoty (bez ohľadu na ich povahu). Zákonné lehoty sú lehoty, ktoré sú výslovne určené zákonom a v zásade sú pevne stanovené, takže ich sudca ani účastníci konania nemôžu skrátiť ani predĺžiť (napríklad päťdňová lehota na doručenie predvolania). Zákon výnimočne umožňuje predĺženie alebo skrátenie určitých zákonných lehôt. Súdne lehoty sú lehoty, ktoré počas riešenia vecí súd stanoví na dostavenie sa účastníkov konania, na vypočutie svedkov či na poskytnutie iných dôkazov, t. j. dokumentov, znaleckých posudkov atď. Konvenčné lehoty sú lehoty, ktoré si účastníci konania môžu stanoviť počas riešenia sporov, pričom sa nevyžaduje schválenie súdom.

V závislosti od ich druhu sú procesné lehoty záväzné (prekluzívne) a zakazujúce (odkladné), pričom záväzné lehoty sú lehoty, v rámci ktorých sa musí vykonať určitý procesný úkon (napr. lehoty, v rámci ktorých sa musí podať odvolanie – odvolanie, druhé odvolanie atď.), zatiaľ čo v rámci zakazujúcich lehôt je zákonom zakázané vykonanie všetkých procesných úkonov.

Ďalšie kritérium klasifikácie lehôt súvisí so sankciou uplatniteľnou v prípade ich nedodržania, pričom lehoty sú absolútne a relatívne. Nedodržanie absolútnych lehôt má v konečnom dôsledku vplyv na platnosť procesných úkonov, zatiaľ čo nedodržanie relatívnych lehôt, aj keď nemusí nevyhnutne znamenať neplatnosť procesných úkonov, môže viesť k uplatneniu disciplinárnych alebo finančných sankcií proti účastníkom konania, ktorí nedodržali príslušnú lehotu (lehotu na rozhodnutie, lehotu na prípravu a pod.).

Napokon v súvislosti s ich trvaním môžu byť lehoty vyjadrené v hodinách, dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch a táto klasifikácia je uvedená aj v článku 181 Občianskeho súdneho poriadku. Okrem toho existujú osobitné prípady, keď v zákone nie sú presne stanovené určité druhy lehôt (v hodinách, dňoch a pod.), ale stanovuje sa okamih ukončenia procesného úkonu (napríklad v prípade námietky proti výkonu rozhodnutia, ktorú možno podať do ukončenia posledného vykonateľného úkonu), prípadne keď zákon obsahuje ustanovenia, v ktorých sa uvádza, že úkon by sa mal vykonať „bezodkladne“, „čo najskôr“ alebo „naliehavo“.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Podľa rumunského práva sú dňami pracovného pokoja všetky soboty a nedele a navyše aj tieto štátne sviatky: 1. a 2. január (Nový rok); 24. január (Deň zjednotenia rumunských kniežatstiev); Veľká noc – dva dni v závislosti od kalendárnych dní (vrátane Veľkého piatka); 1. máj (Sviatok práce); 1. jún (Deň detí); Turíce – jeden deň v závislosti od kalendárnych dní; 15. august (Nanebovzatie Panny Márie); 30. november (Sviatok sv. Ondreja); 1. december (Národný deň); 25. a 26. december (Vianoce).

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa lehôt sú stanovené v článkoch 180 až 186 Občianskeho súdneho poriadku.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Každá lehota má začiatok a koniec, ktorými sa vymedzuje jej trvanie.

Pokiaľ ide o začiatok lehoty, v článku 184 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že lehoty začínajú plynúť odo dňa oznámenia procesných úkonov, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.

Existujú však prípady, keď sa oznámenie procesného úkonu stanoveného ako začiatok plynutia lehôt môže nahradiť inými rovnocennými procesnými úkonmi (v prípadoch rovnocennosti). To znamená, že oznámenie procesného úkonu, ktorým sa začína plynutie lehoty, sa v niektorých prípadoch nahrádza inými konaniami, ktorými sa začína plynutie lehoty (napríklad žiadosťou o oznámenie procesných úkonov protistrane, podaním odvolania alebo oznámením exekučného príkazu).

Odchylne od všeobecného pravidla sú aj prípady, v ktorých lehoty začínajú plynúť od iných okamihov ako od oznámenia, konkrétne od rozhodnutia (zistenia, že uplynula premlčacia lehota, doplnenia rozsudku), od okamihu uznania dôkazov (na predloženie potrebných súm alebo zoznamu svedkov do piatich dní), od zverejnenia určitých dokumentov (na inzerciu predaja budovy do piatich dní).

Uplynutie lehoty je definované ako okamih, v ktorom sa dosiahne účinok lehoty, ktorým sa skončí možnosť uskutočniť konanie, pre ktoré je lehota stanovená (v prípade záväzných lehôt), alebo, naopak, určuje/označuje okamih, keď vzniká právo vykonať určité procesné úkony (v prípade zakazujúcich lehôt).

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Medzi začiatkom a ukončením plynie lehota nepretržite, v zásade bez možnosti prerušenia alebo pozastavenia. Prekážka spôsobená okolnosťou, ktorú účastník konania nemohol ovplyvniť (ktorá je uvedená v článku 186 Občianskeho súdneho poriadku), je však dôvodom na prerušenie procesných lehôt. Okrem tohto prípadu existujú ďalšie osobitné okolnosti prerušenia lehôt: (napríklad prerušenie lehoty na podanie odvolania – článok 469 Občianskeho súdneho poriadku). Zároveň sa v zákone stanovuje, že procesná lehota sa môže aj pozastaviť (ako v prípade premlčacej lehoty – článok 418 Občianskeho súdneho poriadku). Ak sa lehota preruší podľa článku 186 Občianskeho súdneho poriadku, po zániku prekážky začína plynúť nemenná pätnásťdňová lehota bez ohľadu na trvanie prerušenej lehoty. V prípade pozastavenia bude lehota ďalej plynúť od okamihu, keď sa skončilo pozastavenie, a k lehote sa pripočíta aj čas, ktorý uplynul pred pozastavením lehoty.

Podľa článku 183 Občianskeho súdneho poriadku procesný dokument podaný v zákonnej lehote prostredníctvom doporučeného listu podaného na pošte či odovzdaného expresnej kuriérskej službe alebo špecializovanej komunikačnej službe, ako aj procesný dokument zaslaný v zákonnej lehote faxom alebo elektronickou poštou sa považuje za dokument podaný v lehote. Dokument predložený zainteresovanou stranou v zákonnej lehote vojenskej jednotke alebo správnemu úradu miesta, kde je dotknutá strana zadržiavaná, sa takisto považuje za podaný v lehote. Potvrdenie od poštového úradu a zaevidovanie alebo osvedčenie na podanom dokumente od expresnej kuriérskej služby, špecializovanej komunikačnej služby, vojenskej jednotky, prípadne správneho úradu miesta, kde je zainteresovaná strana zadržiavaná, ako aj údaj o dátume a čase prijatia dokumentu faxom alebo elektronickou poštou na základe informácií v počítači alebo faxe súdu, na ktorý bol dokument zaslaný, slúžia ako dôkaz o dátume, keď zainteresovaná strana vykonala príslušný úkon.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

V súlade s článkom 181 Občianskeho súdneho poriadku sa lehoty vyjadrené v dňoch počítajú podľa výhradného systému, t. j. podľa voľných dní, keď sa nezohľadňuje deň začiatku lehoty (dies a quo) ani deň, keď sa lehota končí (dies ad quem), pričom sa uplatňujú pravidlá uvedené v súvislosti so začiatkom plynutia lehoty, ako sa uvádza v bode 4.

Lehoty vyjadrené v dňoch sa vždy počítajú v celých dňoch, príslušné podanie sa ale môže vykonať len v rámci úradných hodín súdnych služieb. Tento nedostatok však možno napraviť tak, že procesná písomnosť sa zašle poštou a poštový úradník uvedie dátum a spôsob účinného doručenia príjemcovi. Pozri aj odpoveď na otázku 4.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Napríklad ak osoba musí konať alebo jej bola doručená písomnosť v pondelok 4. apríla 2005 a vyžaduje sa, aby sa vyjadrila do 14 dní od doručenia, znamená to, že dotknutá osoba sa musí vyjadriť do:

 • utorka 19. apríla (kalendárne dni) alebo
 • piatka 22. apríla (pracovné dni)?

Správna odpoveď je, že uvedený počet dní zahŕňa kalendárne dni. Dotknutá osoba musí podniknúť účinné kroky do 19. apríla vrátane.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Podľa článku 182 Občianskeho súdneho poriadku lehota vyjadrená v rokoch, mesiacoch alebo týždňoch sa skončí dňom v roku, mesiaci alebo týždni, ktorý zodpovedá začiatočnému dňu.

Lehota, ktorá začína 29., 30. alebo 31. v mesiaci a končí sa v mesiaci, ktorý nemá takýto deň, sa považuje za ukončenú v posledný deň tohto mesiaca.

Lehota, ktorá sa končí v deň štátneho sviatku alebo keď je služba pozastavená, sa predĺži až do konca prvého nasledujúceho pracovného dňa.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehota vyjadrená v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch uplynie v zodpovedajúci deň v poslednom týždni alebo mesiaci alebo v poslednom roku. Ak posledný mesiac nemá deň, ktorý zodpovedá dňu, keď lehota začala plynúť, lehota sa končí v posledný deň tohto mesiaca. Ak posledný deň lehoty pripadá na deň pracovného pokoja, lehota sa predĺži do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Áno, ak posledný deň lehoty pripadá na deň pracovného pokoja, lehota sa predĺži do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

V článku 184 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že procesná lehota sa preruší a nová lehota začne plynúť odo dňa nového doručenia v týchto prípadoch:

 • keď jeden z účastníkov konania zomrel; v tomto prípade sa doručí nový dokument na poslednú adresu bydliska zosnulého účastníka jeho dedičovi a bez uvedenia mena a stavu jednotlivých dedičov,
 • keď zomrel zástupca ktoréhokoľvek účastníka konania; v tomto prípade sa nový dokument doručí dotknutému účastníkovi.

Procesná lehota nezačne plynúť, a ak začala plynúť, preruší sa vzhľadom na nedostatok spôsobilosti účastníka konania konať alebo obmedzenie spôsobilosti konať, kým sa nevymenuje osoba, ktorá bude zastupovať tohto účastníka alebo mu prípadne pomôže.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Sú stanovené osobitné lehoty pre rôzne oblasti práva. Všeobecné lehoty na podanie odvolania a druhého odvolania uvedené v Občianskom súdnom poriadku sú 30 dní. V určitých veciach (osobitných druhoch konania), napríklad v prípade predbežného súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania, je lehota na podanie odvolania päť dní, čo je menej ako lehota na podanie odvolania podľa bežných právnych predpisov.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Odpoveď je áno, v určitých výnimočných prípadoch zákon umožňuje sudcovi lehotu buď predĺžiť (napríklad o päť dní podľa článkov 469 a 490 Občianskeho súdneho poriadku vo veciach týkajúcich sa odvolaní a druhých odvolaní), alebo ju skrátiť (napríklad podľa článku 159 Občianskeho súdneho poriadku v súvislosti s lehotou na doručenie predvolania päť dní pred dátumom pojednávania).

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Podľa článku 1088 Občianskeho súdneho poriadku súd v medzinárodnom občianskom súdnom konaní uplatní rumunské procesné právo s výnimkou výslovných protichodných ustanovení. Pozri aj odpovede na otázky 5, 11 a 16.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ako už bolo uvedené, nedodržanie absolútnej lehoty má v konečnom dôsledku vplyv na platnosť konania, zatiaľ čo nedodržanie relatívnych lehôt, aj keď nemusí nevyhnutne znamenať neplatnosť procesných úkonov, môže viesť k uplatneniu disciplinárnych alebo finančných sankcií proti účastníkom konania, ktorí nedodržali príslušnú lehotu (lehotu na rozhodnutie, lehotu na prípravu a pod.).

Nedodržanie procesných lehôt môže mať za následok uplatnenie rôznych sankcií, akými sú:

 • neplatnosť procesného úkonu,
 • zrušenie lehoty stanovenej na vykonanie procesného úkonu,
 • uplynutie platnosti žiadosti podanej súdu,
 • obmedzenie práva vyžadovať výkon rozhodnutia,
 • finančné sankcie,
 • disciplinárne sankcie,
 • povinnosť znova vykonať alebo zmeniť úkon vykonaný bez akýchkoľvek právnych formalít,
 • povinnosť poskytnúť poškodenej strane náhradu za porušenie procesných formalít.

V článku 185 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že ak sa musí procesné právo uplatniť v určitej lehote, nedodržanie tejto povinnosti vedie k zrušeniu uvedeného práva, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak. Procesný úkon vykonaný po uplynutí lehoty je neplatný. Ak sa v zákone stanovuje prerušenie procesného úkonu v rámci lehoty, úkon vykonaný pred uplynutím lehoty je možné na žiadosť zainteresovanej strany zrušiť.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

V článku 186 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že strana, ktorá nedodržala procesnú lehotu, získa novú lehotu, len ak preukáže, že omeškanie je riadne odôvodnené. Dotknutá strana vykoná procesný úkon najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa skončilo prerušenie lehoty, a zároveň požiada o poskytnutie novej lehoty. V prípade vyžadovania prostriedkov nápravy je lehota rovnaká ako pri podaní odvolania. Žiadosťou o novú lehotu sa bude zaoberať súd príslušný na vybavenie žiadosti súvisiacej s právom, ktoré sa neuplatnilo v lehote. Ak omeškanie zapríčinila dotknutá strana, nemá k dispozícii žiadne procesné prostriedky nápravy.

Posledná aktualizácia: 05/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.