Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Procesné lehoty

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Lehota na vyjadrenie k žalobe

V prípadoch prebiehajúcich na Najvyššom civilnom súde, keď sa doručuje v rámci Európy a mimo Európy, je lehota 21 dní odo dňa doručenia. V určitých prípadoch, keď sa doručovanie neuskutočňuje spôsobom stanoveným týmto poriadkom, je lehota 42 dní.

V prípadoch prebiehajúcich na šerifskom súde, keď sa doručuje v rámci Európy, je lehota 21 dní odo dňa doručenia. Vo všetkých prípadoch, keď sa doručuje mimo Európy, je lehota 42 dní odo dňa doručenia.

Viac informácií nájdete v týchto dokumentoch:

Existujú aj pravidlá pre jednoduché konania a skrátené konania na vymáhanie platieb v peňažnej hodnote do 5 000 GBP.

Prekluzívne alebo premlčacie lehoty

Lehoty, v rámci ktorých musí byť vykonaný súdny úkon, sú v škótskom práve stanovené prostredníctvom právnych inštitútov premlčania a preklúzie. Premlčanie je procesná norma – obhajoby –, ktorá spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti určitých práv a povinností (nie ich zánik) kvalifikovaným uplynutím času. Preklúzia je hmotnoprávna norma, ktorá spôsobuje zánik práva alebo povinnosti osoby kvalifikovaným uplynutím času.

Právna úprava je obsiahnutá v škótskom zákone o preklúzii a premlčaní z roku 1973 (v znení neskorších predpisov).

V ustanoveniach týkajúcich sa preklúzie sa stanovuje, kedy zmluvné práva a povinnosti zanikajú. Lehoty sa líšia v závislosti od povahy povinnosti.

Zákon stanovuje premlčacie lehoty vo vzťahu k žalobám o náhradu škody, žalobám za spôsobenie ujmy na zdraví, žalobám na ochranu osobnosti a žalobám týkajúcim sa zodpovednosti za chybné výrobky. Premlčacia lehota je tri roky od nadobudnutia vedomosti o ujme, súdy však môžu na základe vlastného uváženia povoliť žalobu aj po uplynutí tejto lehoty, ak sú presvedčené o spravodlivosti takého kroku.

Existujú aj ďalšie premlčacie lehoty, stanovené v iných právnych predpisoch, napríklad premlčanie vo vzťahu k žalobám týkajúcim sa leteckej, cestnej, námornej a železničnej dopravy (osôb a tovaru).

Informácie o tom, či sa vo vzťahu ku konkrétnej žalobe uplatňujú osobitné lehoty, môže poskytnúť právnik alebo občianska poradňa.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Okrem soboty a nedele sú dňami pracovného pokoja v Škótsku aj tieto tzv. bank holidays:

  • Nový rok: 1. január,
  • štátny sviatok po Novom roku: 2. január,
  • Veľký piatok: piatok pred Veľkou nocou,
  • Early May Bank Holiday: prvý májový pondelok,
  • Spring Bank Holiday: posledný májový pondelok,
  • Summer Bank Holiday: prvý augustový pondelok,
  • Prvý sviatok vianočný: 25. december,
  • Druhý sviatok vianočný: 26. december.

Ak Prvý sviatok vianočný, Druhý sviatok vianočný alebo Nový rok a 2. január pripadnú na víkend, nasledujúci pracovný deň je bank holiday. Ak napríklad 25. a 26. december pripadnú na sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok a utorok sú bank holidays.

Všetky dátumy sú uvedené v zozname 1 bankového a finančného predpisu z roku 1971, s výnimkou Spring Bank Holiday a Druhého sviatku vianočného, ktoré upravuje kráľovská proklamácia.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Preklúzia a premlčanie.

V škótskom zákone o preklúzii a premlčaní z roku 1973 v znení neskorších predpisov sa stanovujú podrobné pravidlá výpočtu rôznych prekluzívnych a premlčacích lehôt, ako je uvedené v odpovedi na otázku 1.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehota začína plynúť dňom doručenia.  V prípade doručovania poštou sa za deň výkonu doručenia považuje deň nasledujúci po podaní oznámenia o žalobe na pošte.  Ak v prípade oznámenia o žalobe (na krajskom súde) dátum uplynutia lehoty pripadá na víkend, bank holiday alebo deň, keď sú súdy zatvorené, deň uplynutia lehoty sa presúva na nasledujúci deň, ktorý nie je dňom víkendu, alebo na nasledujúci pracovný deň.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Lehota začína plynúť vždy v deň vykonania doručenia, bez ohľadu na spôsob doručenia.  Podrobnosti týkajúce sa definície dátumu vykonania doručenia sú uvedené v odpovedi na otázku 4.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Deň úkonu.  Prvý deň po dni vykonania doručenia je prvým dňom, ktorý sa započítava do lehoty (pričom sa uplatňujú skutočnosti uvedené v odpovedi na otázku 4 týkajúce sa dní voľna).

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Kalendárne dni (ale pozri aj otázku 4 o dňoch voľna atď.).  Hoci uplynutie lehoty nemôže nastať v deň pracovného pokoja, do plynutia lehoty sa započítavajú aj všetky dni pracovného pokoja.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Ak sa v súdnych písomnostiach uvádza označenie „mesiac“, ide o kalendárny mesiac.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Uplynutie lehoty nastáva v súlade so zásadami uvedenými v predchádzajúcich otázkach, t. j. v závislosti od lehoty nastáva uplynutie v posledný deň lehoty, pričom lehota začína plynúť dňom po dni doručenia.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Áno. Pozri odpoveď na otázku 4.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Súd môže lehotu predĺžiť v opodstatnených prípadoch, ak sa preukáže, že je to nevyhnutné.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Žalovaný môže podať odvolanie na Najvyššom civilnom súde a informovať súd o svojom zámere do 14 dní odo dňa vyhlásenia konečného rozhodnutia alebo predbežného rozhodnutia.

Lehota na podanie odvolania proti určitým rozhodnutiam šerifského súdu sa od 1. januára 2016 predĺžila zo 14 na 28 dní.  Tieto odvolania sa v súčasnosti podávajú priamo na šerifský odvolací súd.

Odvolania v skrátených a jednoduchých konaniach sa naďalej podávajú na šerifskom súde, pričom lehota na podanie odvolania zostáva 14 dní.

Je potrebné uviesť, že v prípadoch, keď sa v právnych predpisoch stanovujú lehoty na podanie osobitných druhov odvolania, ktoré sa v poriadku neuvádzajú, napr. zákonného odvolania, uplatnia sa tieto lehoty.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Iba za výnimočných okolností. V prípade skrátenej lehoty ide minimálne o 48 hodín. Od požiadavky prechádzajúceho oboznámenia odporcu je možné úplne upustiť iba v prípadoch týkajúcich sa ochrany záujmov detí, v ktorých sú vydané predbežné súdne zákazy. Je samozrejmé, že v takých prípadoch sa vypočutie môže uskutočniť neskôr, aby bol všetkým stranám umožnený riadny proces.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Nie.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ak sa žalovaný k žalobe nevyjadrí, je možné vydať kontumačný rozsudok, ak o to žalobca požiada. Samozrejme, žalovaný môže podať odvolanie, ako je uvedené v odpovedi na otázku 12.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Žalovaný môže súd požiadať o predĺženie lehoty. Ak bol (kontumačný) rozsudok už vydaný, žalovaný môže na súde podať návrh na jeho zrušenie na základe platných pravidiel súdu.

Posledná aktualizácia: 04/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.