Roki v postopkih

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Katere so vrste rokov, pomembnih za civilne postopke?

Praviloma ima oseba na podlagi poglavja 12 Zakonodaje Malte po vročitvi tožbe na voljo 20 dni za vložitev odgovora na tožbo. Vendar posebni zakoni določajo drugačne roke.

2 Seznam različnih dni, ki so dela prosti dnevi v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971.

1. januar, 10. februar, 19. marec, 31. marec, veliki petek, 1. maj, 7. junij, 29. junij, 15. avgust, 8. september, 21. september, 8. december, 13. december, 25. december.

3 Katera splošna pravila veljajo za roke v različnih civilnih postopkih?

Oseba, zoper katero se začne civilni sodni postopek, ima praviloma na voljo 20 dni, da pri sodišču vloži odgovor na tožbo. Vendar posebni zakoni določajo krajše ali daljše roke, odvisno od zadeve.

4 Če je treba dejanje ali formalnost opraviti v določenem roku, kdaj rok začne teči?

Od datuma vročitve.

5 Ali lahko na začetek roka vpliva oziroma ga spremeni način pošiljanja ali vročitve listin (osebna vročitev po vročevalcu ali vročitev po pošti)?

Ne, način pošiljanja ne vpliva na začetek roka. Upošteva se datum vročitve.

6 Če rok začne teči z nekim dogodkom, ali se dan, ko se je dogodek zgodil, upošteva pri izračunu roka?

Praviloma začne rok teči dan po vročitvi. Lahko pa zakon ali sodišče določi rok, pri izračunu katerega se všteva datum vročitve.

7 Kadar je rok določen v dnevih, ali navedeno število dni pomeni koledarske dni ali delovne dni?

Po malteškem pravu se šteje, da so v zakonih navedeni koledarski dnevi, razen če ni izrecno določeno, da se zakon nanaša na delovne dni.

8 Kako je, če je tak rok določen v tednih, mesecih ali letih?

Pri izračunu roka se dan šteje za 24-urno obdobje, meseci in leta pa se računajo v skladu s koledarjem.

9 Kdaj se rok izteče, če je določen v tednih, mesecih ali letih?

Pri izračunu roka se dan šteje za 24-urno obdobje, meseci in leta pa se računajo v skladu s koledarjem.

10 Če se rok izteče v soboto, nedeljo ali na državni praznik ali dela prost dan, ali se podaljša do prvega naslednjega delovnega dne?

Da, če se rok izteče na dela prost dan (tj. v soboto, nedeljo ali na državni praznik), se v skladu s členom 108 poglavja 12 Zakonodaje Malte podaljša do naslednjega delovnega dne.

11 Ali se roki v določenih okoliščinah lahko podaljšajo? Kakšni so pogoji za tako podaljšanje?

Rok se lahko podaljša samo z dovoljenjem sodišča, osebi pa se dovoli vložitev odgovora na tožbo, če lahko sodišču poda tehtne razloge za to, da ni vložila zapriseženega odgovora.

12 Kakšni so roki za pritožbe?

Zoper sodbo prvostopenjskega sodišča se je mogoče pritožiti v 20 (koledarskih) dneh po izdaji sodbe. Nasprotna stranka ima za odgovor na voljo 20 dni. Če se v ustavnopravnih zadevah postopek začne na podlagi vloge, je rok za pritožbo 20 dni od izdaje sodbe. Če zadevo ustavnemu sodišču predloži drugo sodišče, je treba pritožbo vložiti v osmih delovnih dneh. Nasprotna stranka v ustavnopravni zadevi ima za odgovor na voljo osem delovnih dni. Če se sodna odločba izpodbija preden postane pravnomočna, je treba pritožbo vložiti v šestih dneh po razglasitvi sodne odločbe na javni obravnavi. Takšen je splošni postopek. Opozoriti je treba, da posebni zakoni določajo drugačne pritožbene roke, če je za obravnavo pritožbe pristojno sodišče, ki ni navedeno zgoraj.

13 Ali lahko sodišče spremeni roke, zlasti roke za nastop pred sodiščem, ali določi poseben datum za nastop pred sodiščem?

Narok za obravnavo vseh rednih civilnopravnih zadev mora biti razpisan v dveh mesecih, obravnave pa si morajo slediti vsaka dva meseca. Sodišče se lahko vsako leto odloči, da obravnav ne bo razpisalo v obdobju od 16. julija do 15. septembra.

V ustavnopravnih zadevah mora sodišče razpisati narok za obravnavo v osmih delovnih dneh od vložitve vloge ali od vložitve pritožbe nasprotne stranke v predpisanem roku, če se pritožba ne vloži, pa v osmih dneh od izteka tega roka.

V skrajšanem ali posebnem postopku je treba tožencu vročiti sodni poziv vsaj 15 dni in največ 30 dni pred narokom.

14 Kadar se procesno dejanje, ki ga lahko opravi stranka s stalnim prebivališčem v kraju, kjer bi lahko izkoristila podaljšanje roka, napove v kraju, kjer za osebe, ki imajo tam stalno prebivališče, tako podaljšanje ne velja, ali ta oseba izgubi ugodnost takega roka?

Na Malti noben kraj stalnega prebivališča ne more biti razlog za podaljšanje roka.

15 Katere so posledice neupoštevanja rokov?

Če stranka ne spoštuje roka, je kriva razžalitve sodišča, zato izgubi pravico do vložitve odgovora na tožbo in predložitve dokazov. Vendar mora sodišče pred izdajo sodbe tožencu vseeno določiti kratek prekluzivni rok za vložitev pisnega ali ustnega odgovora na tožnikov zahtevek. Stranka, ki je v zamudi, obdrži pravico do pritožbe zoper končno sodbo, če v postopku ni odločeno v njeno korist.

16 Če se rok izteče, katera pravna sredstva imajo na voljo stranke, ki so ga zamudile?

Tožnik mora utemeljiti, zakaj ni spoštoval roka. Če sodišče ugotovi, da ima upravičene razloge za to, mu lahko dovoli vložitev odgovora na tožbo.

Zadnja posodobitev: 24/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.