Tidsfrister

Om du blir inblandad i en civilrättslig tvist och kan behöva väcka talan bör du känna till att det finns vissa tidsfrister för detta.

Liksom i alla moderna rättssystem finns det i EU:s 27 medlemsstater tidsfrister för civilmål. Lagarna om tidsfrister och preskribering skiljer sig mycket i fråga om fristernas längd, när tidsfristen inleds och vilka handlingar eller händelser som upphäver eller avbryter tidsfristen. Den lag som civilmålet omfattas av avgör också vilka tidsfrister som gäller för målet.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 30/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.