Tidsfrister

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

Följande är de huvudsakliga tidsfrister som fastställts i den cypriotiska civilprocesslagen:

Tidsfrist för inlämning av handlingar:

Vid allmän stämningsansökan inger käranden en inledande ansökan till domstolen och överlämnar den till den svarande inom tio dagar från och med det datum då den svarande förklarat sig vilja bestrida käromålet, om inte domstolen föreskriver något annat.

Ett svaromål från en svarande som redan har förklarat sig vilja bestrida käromålet ska inges inom 14 dagar från och med datumet för mottagande av den inledande ansökan, såvida inte denna tidsfrist förlängs av domstolen.

Tidsfrist för verkställande av ett domstolsavgörande:

Ett domstolsavgörande kan verkställas inom sex år från och med det datum då avgörandet blev verkställbart. Om verkställandet inte är möjligt inom angiven tid kan käranden begära att beslutet förnyas (vilket motsvarar en indirekt förlängning av tidsfristen).

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Följande är Cyperns helgdagar, förutom lördagar och söndagar:

 • 1 januari (nyårsdagen).
 • 6 januari (trettondagen).
 • Rena måndagen (rörlig helgdag).
 • 25 mars (nationaldag – början av revolutionen 1821).
 • 1 april (nationaldag – början av frihetskampen 1955–1959).
 • 1 maj (arbetarrörelsens helgdag).
 • Långfredagen.
 • Annandag påsk.
 • Pingst (rörlig helgdag).
 • 15 augusti (jungfru Marie himmelfärd).
 • 1 oktober (självständighetsdagen).
 • 28 oktober (nationaldag – Ochidagen [1940]).
 • 24 december (julafton).
 • 25 december (juldagen).
 • 26 december (annandag jul).

I enlighet med bestämmelse 61 i civilprocesslagen är dessutom följande perioder officiella helgdagar för rättsförvaltningen:

 • Perioden från och med den 10 juli till och med den 9 september (sommarledighet).
 • Perioden från och med den 24 december till och med den 6 januari (julledighet).
 • Perioden från och med skärtorsdagen till och med Tomassöndagen (andra söndagen i påsk) (påskledighet).

Under ovannämnda perioder får förhör eller andra förfaranden endast genomföras på uppdrag av högsta domstolen eller en domare, om förfarandet faller under dennes behörighet.

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

 • Reglerna i civilprocesslagen är tillämpliga vad gäller tidsfrister.
 • Bestämmelserna i lag 165(I)/2002 om preskription är tillämpliga vad gäller tidsfrister för att väcka talan.

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

Tidsfristen inleds dagen efter delgivningen eftersom man, i enlighet med artikel 2 i lagen om tolkning, med ”dagar” avser de ”hela” dagarna.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

I enlighet med civilprocesslagen ska delgivning inom Cypern utföras personligen av en stämningsman (utom i undantagsfall då domstolen, på begäran, kan besluta annorlunda). Tidsfristen påverkas inte av delgivningsdatumet.

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Nej. Se svaret på fråga 4 ovan.

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

När tidsfristen anges i dagar handlar det om ”kalenderdagar”, om inte domstolen beslutar annorlunda i det specifika fallet. Domstolen kan till exempel besluta att den svarandes talan ska vara registrerad ”inom tre arbetsdagar från och med dagens datum” eller att delgivningen av beslutet (exempelvis till den svarande inom ramen för ett förfarande ex parte eller till en bank inom ramen för ett förfarande för spärrning av konto) ska ske ”inom fem arbetsdagar från och med dess avfattande”.

I enlighet med lagen om tolkning avses för övrigt alltid med ”dagar” de ”hela” dagarna.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

Tidsfristen anges i kalenderveckor eller kalendermånader.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

I dessa fall löper tidsfristen ut när den sista timmen har förflutit på tidsfristens sista vecko-, månads- eller årsdag.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

Ja, i dessa fall förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Enligt bestämmelse 57.2 i civilprocesslagen har domstolen befogenhet att göra en skönsmässig bedömning i fråga om att förlänga eller korta av de tidsfrister som föreskrivs i lagen eller som fastställs genom beslut, ovillkorligt eller på villkor som motiveras av rättsskipningens intresse.

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

Talan mot ett tillfälligt eller slutgiltigt beslut avseende en fråga som inte utgör ett tvistemål eller mot avslag av en delansökan ska väckas inom 14 dagar från och med den dag då beslutet blir tvingande eller den dag då ansökan avslås.

I alla andra fall (exempelvis talan mot ett slutgiltigt beslut inom ramen för ett tvistemål) ska talan väckas inom sex veckor från och med den dag då beslutet blir tvingande.

Tidsfristen kan bara förlängas i enstaka och ytterst ovanliga fall.

De fastställda tidsfristerna för att väcka talan föreskrivs i lag 165(Ι)/2002 om preskription.

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

Efter delgivningen av stämningsansökan har den svarande tio dagar på sig att förklara sig vilja bestrida käromålet.

Vad det övriga beträffar bestämmer domstolen själv datumen för parternas inställelse vid domstolen.

Datumet för första inställelsen fastställs av domstolens kansli vid registreringen av ansökan, om inte ett visst datum av särskilt skäl kan motiveras. I detta fall fastställs det särskilda datumet först efter att tillstånd har beviljats av den domstol vid vilken talan väckts.

Se svaret på fråga 11 ovan vad gäller ändring av andra tidsfrister.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Om den för förfarandet tillämpliga rätten är cypriotisk rätt gäller samma regler och samma tidsfrister oberoende av den plats där den part som delges ansökan har sin hemvist.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Om den svarande inte har förklara sig vilja bestrida käromålet eller, därefter, gått i svaromål inom angivna tidsfrister, kan käranden begära att ett beslut ska fattas till dennes fördel.

Vid allmän stämningsansökan kan den svarande på samma sätt begära att talan ska avslås om käranden underlåter att inge en inledande ansökan inom de angivna tidsfristerna.

En talan som väcks för sent kan dessutom avvisas såsom ogrundad av domstolen och den svarande går då miste om sin rätt att bli hörd.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

En kärande som uteblivit och vars talan avslagits kan begära att talan väcks igen.

En svarande som uteblivit och gentemot vilken ett beslut har fattats kan begära att beslutet ska ogiltigförklaras.

Sådana framställningar godtas endast i enstaka fall.

Senaste uppdatering: 07/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.