Tidsfrister

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

Med tidsfrist avses den tid inom vilken ett visst skede i ett förfarande måste slutföras. Tidsfristen kan vara bestämd i lag eller av domstol.

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Utöver lördagar och söndagar är följande dagar helgdagar i Finland:

 • Nyårsdagen (1 januari)
 • Trettondag jul (6 januari)
 • Långfredagen (rörlig)
 • Påskdagen (rörlig)
 • Annandag påsk (rörlig)
 • Första maj
 • Kristi himmelfärdsdag (rörlig)
 • Pingstdagen (rörlig)
 • Midsommarafton (rörlig)
 • Midsommardagen (rörlig)
 • Alla helgons dag (rörlig)
 • Självständighetsdagen (6 december)
 • Juldagen (25 december)
 • Annandag jul (26 december).

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

Regler för hur tidsfristerna ska beräknas finns i lagen om beräknande av laga tid (150/1930). Bestämmelser om längden på tidsfristerna finns också i rättegångsbalken och flera andra författningar (150/1930).

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

I regel börjar tidsfristen löpa från det dygn som följer efter den händelse som har lett till åtgärden. Tidsfristen för klander av ett testamente börjar till exempel löpa från och med det dygn som följer efter dagen för delgivningen av testamentet.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

Delgivningssättet påverkar inte tidpunkten för då tidsfristen börjar löpa. Tidsfristen börjar löpa först då handlingen har delgetts.

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Då tidsfristen är angiven i antal dagar efter ett visst datum räknas det sistnämnda datumet inte med i tidsfristen. Delgivningsdagen räknas exempelvis inte in i tidsfristen.

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

I det angivna antalet dagar ingår alla kalenderdagar, inte bara arbetsdagar. Om tidsfristen löper ut på en sådan dag som anges i fråga 2 förlängs fristen till följande vardag.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

För en tidsfrist som är fastställd i veckor, månader eller år, är slutdagen den dag som genom sitt namn i veckan eller tal i månaden motsvarar den från vilken tidsfristen startade. Om motsvarande dag i slutmånaden inte finns, är månadens sista dag slutdag.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

Se svaret på fråga 8.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

Se svaret på fråga 7.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Tidsfristerna kan förlängas om det finns ett motiverat behov av detta. Förlängningar av tidsfrister för pågående mål kan till exempel beviljas av domstolen vid ansökan. Det är den ansvarige som har tilldelats målet som beslutar om en förlängning ska beviljas.

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

En part som vill överklaga ett avgörande från tingsrätten måste senast den sjunde dagen från det att tingsrätten meddelade sitt avgörande meddela sin önskan att överklaga. Tidsfristen för att inge ett överklagande (som även kallas besvär) är 30 dagar från det datum då tingsrätten meddelade avgörandet. Sökanden ska inge sin besvärsskrivelse till tingsrättens kansli senast tidsfristens sista dag, under kontorstid.

När det gäller avgöranden från hovrätten är tidsfristen för att ansöka om prövningstillstånd och inge bevärsskrivelse 60 dagar från det datum då hovrätten meddelade sitt avgörande. Sökanden ska inge besvärsskrivelsen till högsta domstolen, bifoga ansökan om prövningstillstånd och själva överklagandet och lämna in handlingarna till hovrättens kansli senast tidsfristens sista dag.

Om överklagandet rör ett mål som hovrätten prövat som första instans är överklagandefristen 30 dagar från det datum då hovrätten meddelade sitt avgörande.

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

En tidsfrist som är angiven i lagen om beräknande av laga tid kan inte förkortas. I de flesta fall kan domstolen bestämma den tidsfrist den finner lämplig för vissa åtgärder och formaliteter och också förlänga den. I vissa fall kan domstolen även förlänga en överklagandefrist.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Finland har inga sådana områden, så en sådan situation kan inte uppstå.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Generellt sett kan det sägas att underlåtenhet att iaktta tidsfrister tillskrivs den försumlige och kan leda till rättsförlust.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

Det finns inget allmänt medel för att korrigera försummelse av en tidsfrist. I vissa fall kan tidsfristen återställas på ansökan. Detta är dock ytterst sällsynt.

Senaste uppdatering: 19/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.