Tidsfrister

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

I civillagen (Civilinis kodeksas) anges en generell tidsfrist och kortare tidsfrister. Tidsfristerna kan fastställas i återställande- eller förvärvssyfte eller vara av resolutiv karaktär.

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Helgdagar:

den 1 januari: nyårsdagen

den 16 februari: firandet av Litauens oavhängighetsförklaring

den 11 mars: självständighetsdagen

påskdagen och annandag påsk (enligt västerländsk tradition)

den 1 maj: arbetarrörelsens internationella högtidsdag

första söndagen i maj: mors dag

första söndagen i juni: fars dag

den 24 juni: midsommardagen

den 6 juli: Staten Litauens bildande (kung Mindaugas kröningsdag)

den 15 augusti: Jungfru Marie himmelsfärd

den 1 november: Alla helgons dag

den 24 december julafton

den 25–26 december: juldagen och annandag jul

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

En tidsfrist som regleras i lag, genom avtal eller av en rättslig myndighet anges i kalenderdagar eller antal år, månader, veckor, dagar eller timmar.

En tidsfrist kan också uttryckas i en händelse som oundvikligen måste äga rum. Tidsfristerna kan vara återställbar, förvärvsrelaterade eller resolutiva. En återställbar tidsfrist är en tidsfrist som kan återställas av domstol efter att den löpt ut, förutsatt att det finns betydande skäl till att tidsfristen inte har respekterats. En förvärvsrelaterad tidsfrist är en frist i slutet av vilken en viss medborgerlig rättighet eller skyldighet uppstår (förvärvas). En resolutiv tidsfrist är en frist i slutet av vilken en viss medborgerlig rättighet eller skyldighet förverkas. Resolutiva tidsfrister kan inte återställas av domstol eller genom skiljedom.

Den generella tidsfristen är tio år.

I litauisk lagstiftning fastställs kortare tidsfrister för vissa typer av fordringar.

En kortare tidsfrist på en månad tillämpas på fordringar som uppstår till följd av upphandlingsförfaranden.

En kortare tidsfrist på tre månader tillämpas på fordringar om ogiltigförklaring av beslut som fattats av en rättslig enhet.

En kortare tidsfrist på sex månader tillämpas på följande:

  1. Fordringar som rör verkställighet till följd av försummelse (böter och dröjsmålsränta).
  2. Fordringar som rör defekta sålda varor.

En kortare tidsfrist på sex månader tillämpas på fordringar som uppstår utifrån avtalsförhållanden mellan transportföretag och deras kunder när det gäller sändningar inom Litauen, och när det gäller sändningar till utlandet tillämpas en tidsfrist på ett år.

En kortare tidsfrist på ett år tillämpas på försäkringsfordringar.

En kortare tidsfrist på tre år tillämpas på skadeståndskrav, inklusive skadeståndskrav till följd av produkter av bristande kvalitet.

En kortare tidsfrist på fem år tillämpas på fordringar om ränta och andra periodiska betalningar.

10. Fordringar som rör bristfälligt utfört arbete är föremål för kortare tidsfrister.

Fordringar till följd av transport av gods, passagerare och bagage omfattas av de tidsfrister som anges i tillämpliga lagar för transportsätten i fråga.

En tidsfrist eller regler om beräkning av en tidsfrist får inte ändras genom överenskommelse mellan parterna.

Följande omfattas inte av tidsfrister:

1. Fordringar till följd av kränkning av individuella immateriella rättigheter, förutom i lagstadgade fall.

2. Fordringar från insättare om återbetalning av de insättningar som de gjort vid en bank eller något annat kreditinstitut.

3. Andra skadeståndskrav som uppstått genom följande brott som anges i strafflagen (Baudžiamasis kodeksas):

1) Folkmord (artikel 99).

2) Behandling av personer som är förbjuden enligt internationell rätt (artikel 100).

3) Mord på personer som åtnjuter skydd enligt internationell humanitär rätt (artikel 101).

4) Utvisning eller överföring av civila (artikel 102).

5) Vållande av kroppsskada på eller tortyr eller annan omänsklig behandling av personer som åtnjuter skydd enligt internationell humanitär rätt (artikel 103).

6) Åtgärder för att tvinga civila eller krigsfångar att delta i väpnade fiendegrupper (artikel 105).

7) Förstörelse av skyddade föremål eller plundring av nationella skatter (artikel 106).

8) Aggressionshandlingar (artikel 110).

9) Förbjudna militära angrepp (artikel 111).

10) Användning av förbjudna stridsmedel (artikel 112).

11) En befälhavares underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser.

4. Andra lagstadgade fall och fordringar

Tidsfrister för förhandlingar i tvistemål: En domstol måste sträva efter att pröva ett tvistemål snarast möjligt, undvika dröjsmål och säkerställa att tvistemålet prövas inom ramen för en och samma domstolsförhandling.

Det kan i lag fastställas särskilda tidsfrister inom vilka vissa typer av tvistemål ska prövas. Om en domstol i första instans inte vidtar den processuella åtgärd som krävs enligt civillagen, har en part i förfarandet med intresse i den talan som väcks rätt att vända sig till en appellationsdomstol för att begära en tidsfrist för genomförandet. Ansökan måste inges via den domstol som prövar ärendet, och domstolen måste pröva ansökans tillåtlighet senast arbetsdagen efter mottagandet. Om den domstol som inte vidtog den processuella åtgärd som gav upphov till ansökan vidtar åtgärderna inom sju arbetsdagar efter mottagandet av ansökan, anses parten ha avstått från sin ansökan. I annat fall översänds ansökan till appellationsdomstolen inom sju dagar från mottagandet. Sådana ansökningar prövas vanligtvis genom ett skriftligt förfarande utan att parterna informeras om var och när prövningen kommer att ske eller bjuds in för att delta vid den. Ansökan måste prövas inom sju arbetsdagar från det att appellationsdomstolen mottagit den. Prövningen och beslutet om ansökan måste ombesörjas av appellationsdomstolens ordförande, ordföranden för avdelningen för tvistemål eller en domare som utsetts av dessa. Avgörandet kan inte bestridas genom ett separat överklagande.

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

Tidsfristen börjar löpa kl. 00.00 påföljande kalenderdag eller efter den händelse som innebär att tidsfristen inleds, om inte annat föreskrivs i särskilda lagar.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

Alla skriftliga ansökningar och delgivningar som skickas med post, telegram eller andra kommunikationssätt före midnatt under tidsfristens sista dag anses ha skickats i tid (artikel 1.122 i civillagen).

I artikel 123.3–4 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas) anges att om en person som levererar en rättegångshandling inte hittar adressaten på hans/hennes adress eller arbetsplats, måste handlingen delges till en vuxen familjemedlem som bor med honom/henne (barn/fosterbarn, föräldrar/fosterföräldrar, make/maka osv.). Detta gäller inte när familjemedlemmarna har motsatta juridiska intressen i att målet ska avgöras, och om även familjemedlemmar saknas ska handlingen delges till arbetsplatsens administrativa avdelning.

Om en person som levererar en rättegångshandling inte hittar adressaten vid en juridisk persons säte eller vid en annan plats som den juridiska personen uppgett, måste rättegångshandlingen delges till en anställd hos den juridiska personen som finns på plats vid tiden för leveransen. Om en rättegångshandling inte levereras på det sätt som anges i denna punkt, måste den skickas med post till den juridiska personens kontor. Den anses då ha levererats inom tio dagar från det att den postades.

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Tidsfristen börjar löpa kl. 00.00 efter den händelse som innebär att tidsfristen inleds, om inte annat föreskrivs i särskilda lagar (artikel 73 i civilprocesslagen).

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

En tidsfrist beräknas i antal kalenderdagar. Den börjar löpa kl. 00.00 påföljande kalenderdag eller efter den händelse som innebär att tidsfristen inleds, om inte annat föreskrivs i särskilda lagar.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

En tidsfrist som uttrycks i år, månader, veckor eller dagar börjar löpa kl. 00.00 påföljande kalenderdag eller efter den händelse som innebär att tidsfristen inleds, om inte annat föreskrivs i särskilda lagar.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

En tidsfrist som uttrycks i veckor löper ut kl. 00.00 motsvarande dag under tidsfristens sista vecka. En tidsfrist som uttrycks i månader löper ut kl. 00.00 motsvarande dag under tidsfristens sista månad. En tidsfrist som uttrycks i år löper ut kl. 00.00 motsvarande dag under tidsfristens sista år. Om en tidsfrist som uttrycks i år eller månader löper ut under en månad som inte har datumet i fråga, löper tidsfristen ut på månadens sista dag.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

Tidsfristen omfattar allmänna helgdagar och vilodagar (lördagar och söndagar). Om tidsfristens sista dag är en vilodag eller allmän helgdag, löper tidsfristen ut nästkommande arbetsdag.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Återställande av tidsfrister: Sådana personer kan få tidsfristen återställd som missar en tidsfrist som fastställts i särskilda lagar eller av en domstol av skäl som domstolen anser vara viktiga. En domstol har rätt att återställa en tidsfrist på eget initiativ om det finns uppgifter i akten i målet som visar att tidsfristen har missats av betydande skäl.

En ansökan om att få tidsfristen återställd måste inges till den domstol som skulle vidta den processuella åtgärden. Den kommer att granskas genom ett skriftligt förfarande. Den processuella åtgärd (ingivandet av en fordran eller handlingar eller vidtagandet av andra åtgärder) vars tidsfrist har missats måste vidtas parallellt med ansökan. En ansökan om att få tidsfristen återställd måste motiveras. Den måste åtföljas av bevis som styrker att tidsfristen måste återställas.

En tidsfrist återställs genom ett domstolsbeslut. Ett avslag på en ansökan om att få en tidsfrist återställd ges i form av ett motiverat domstolsbeslut. Ett domstolsbeslut om avslag på en ansökan om att få en missad tidsfrist återställd kan bestridas genom ett separat överklagande.

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

En dom från en regional domstol kan överklagas inom 30 dagar från det att domen avkunnades av förstainstansdomstolen.

Ett separat överklagande kan inges mot ett beslut från en regional domstol

  • inom sju dagar från det att beslutet fattades i mål där förstainstansdomstolens överklagade beslut fattats vid en muntlig förhandling,
  • inom sju dagar från det att en styrkt kopia av beslutet delgavs i mål där förstainstansdomstolens överklagade beslut fattats vid ett skriftligt förfarande.

Överklaganden kan inges mot domar från regionala domstolar som prövar ett ärende efter sakliga hänsyn. Separata överklaganden kan inges mot beslut om interimistiska åtgärder från sådana regionala domstolar som uttryckligen avses i civilprocesslagen (t.ex. mot beslut om avslag på en ansökan om återställande av en tidsfrist (artikel 78.6 i civilprocesslagen), mot beslut om rättegångskostnader (artikel 100 i civilprocesslagen) eller mot beslut om avslag på krav om ytterligare förfaranden).

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

Ett domstolssammanträde måste i samtliga fall genomföras på ett sammanhängande sätt förutom vid ajournering, som får vara i högst fem arbetsdagar. En ajournering får meddelas för att domstolen och parterna i förfarandet ska få ta en paus i en utdragen förhandling och samla in bevisning som saknas, vilket därmed ger garantier för att ärendet kan avslutas så snart som möjligt.

Om en domstol ajournerar en förhandling måste tidpunkten för nästa domstolsförhandling fastställas och meddelas deltagarna mot ett undertecknat mottagningsbevis. Personer som inte har infunnit sig vid domstolen eller som nyss tagits med i rättegången informeras om tidpunkten för nästa domstolsförhandling i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen.

En domstolsförhandling kan upphävas tillfälligt i vissa situationer. Ett sådant tillfälligt upphävande innebär att en processuell åtgärd som ska vidtas för att pröva ärendet efter sakliga hänsyn upphävs tillfälligt under obegränsad tid. Ett ärende kan enligt särskilda lagar upphävas tillfälligt av sakliga hänsyn som utgör hinder för förhandlingar i tvistemål och som inte är något som parterna eller domstolen kan råda över eller i situationer som inte omfattas av särskilda lagar men som likväl hindrar domstolen från att göra en saklig prövning av ärendet.

Domstolen måste upphäva en förhandling tillfälligt i följande fall:

  • Om en fysisk person avlider eller vid upplösning av en juridisk person som var part i målet om arvsrätt medges mot bakgrund av rättsförhållandena i tvisten. Om en part mister sin rättskapacitet måste ärendet upphävas tillfälligt tills arvingen till den avlidna fysiska personen eller den upplösta juridiska personen utsetts eller tills de omständigheter som leder till uteblivet arv har förtydligats eller en lagstadgad förvaltare för en fysisk person som har förlorat sin rättskapacitet utsetts.
  • Om ett visst ärende inte kan prövas innan ett annat har avslutats, kommer ett ärende i tvistemåls-, brottmåls- eller förvaltningsprocesser att upphävas tillfälligt tills ett domstolsbeslut, en dom, ett avgörande eller ett beslut träder i kraft eller tills ett avgörande görs i en förvaltningsprocess.
  • Om det i ett ärende som rör egendomsanspråk gentemot en svarande framkommer att sådana egendomsanspråk kan tillgodoses genom prövning av ett brottmål, kommer ärendet att upphävas tillfälligt tills brottmålet har prövats eller tillfälliga begränsningar av äganderätten har upphävts. Även andra situationer finns angivna i särskilda lagar.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Ej tillämpligt.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Om en fordran inges efter att tidsfristen löpt ut, kommer käromålet att avvisas.

Om domstolen medger att en tidsfrist har missats av viktiga skäl, måste den åsidosatta rättigheten försvaras och tidsfristen återställas.

Egendomsrättsliga frågor som rör egendom vars återtagande omfattas av tidsfrister som har löpt ut prövas enligt bestämmelserna i del IV i civillagen.

Rätten att vidta en processuell åtgärd upphör när den tidsfrist som fastställts i lag eller av domstol har löpt ut. Rättegångshandlingar som inges efter att tidsfristen löpt ut återsänds till kärandena. Att missa en tidsfrist för fullgörandet av en viss processuell skyldighet innebär inte att personen i fråga befrias från skyldigheten.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

Om tidsfrister har åsidosatts av viktiga skäl och om högst tre månader har gått sedan domstolen avkunnade sin dom, kan domstolen återställa tidsfristerna på ansökan av klaganden. En tidsfrist för ingivande av ett överklagande kan återställas om domstolen medger att tidsfristen i fråga har missats av viktiga skäl. Ett domstolsbeslut om avslag på en ansökan om att få en missad tidsfrist för överklagande återställd kan bestridas genom ett separat överklagande. Om appellationsdomstolen beviljar ett separat överklagande och återställer tidsfristen för överklagande, måste ordföranden för appellationsdomstolens avdelning för tvistemål översända överklagandet, tillsammans med akten i målet, till appellationsdomstolens specialinstans eller återförvisa frågan om överklagandets tillåtlighet till förstainstansdomstolen för avgörande. Om akten i målet översänds till appellationsdomstolens specialinstans, måste appellationsdomstolen skicka en kopia av överklagandet och dess bilagor till parterna i förfarandet inom tre arbetsdagar från det att överklagandet beviljats. Så snart tidsfristen för att bestrida en dom och svara på ett överklagande har löpt ut, ska förstainstansdomstolen skicka ärendet till appellationsdomstolen inom sju dagar och underrätta parterna. Om ärendet skickas till appellationsdomstolen och denna fastställer att tidsfristen för överklagande har missats, kan domstolen återställa tidsfristen på eget initiativ (ex officio), förutsatt att akten i målet tydligt visar att tidsfristen har missats av viktiga skäl. I annat fall kan domstolen rekommendera parten i förfarandet att inge en ansökan om att få tidsfristen för överklagande återställd (artiklarna 307.2–3, 338 och 78 i civilprocesslagen). Ett beslut om avslag på klagandens ansökan om att få en tidsfrist återställd kan bestridas genom ett separat överklagande (artikel 78.6 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 21/10/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.