Tidsfrister

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

Till de olika förfarandefristerna i luxemburgsk rätt hör bland annat tidsfrister för att väcka talan och att uppfylla kraven på skyndsamhet i förfaranden, inställelsefrister och avståndsfrister.

Preskriptionsfrister och preklusionsfrister, som inte är av rent processuell art, behandlas inte här.

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Som arbetsfria dagar betraktas lördagar och söndagar samt följande lagstadgade helgdagar:

  • nyårsdagen, annandag påsk, första maj, nionde maj, Kristi himmelsfärdsdag, annandag pingst, nationaldagen den 23 juni,
  • Marie himmelsfärd, allhelgonadagen, juldagen och annandag jul.

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

Förfarandefristerna kan variera beroende på ärendet och förfarandet.

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

Fristen löper från midnatt från datumet för handlingen, händelsen, beslutet eller delgivningen.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

Ja, om lagen kräver delgivning genom stämningsman eller justitiesekreterare kan delgivningen anses utförd en annan dag än den då dokumentet verkligen lämnades direkt till den berörda mottagaren (t.ex. vid vägran att ta emot en handling och vid delgivning i hemmet).

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Samtliga förfarandefrister beräknas från midnatt datumet för handlingen, händelsen, beslutet eller delgivningen.

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

Lagstadgade helgdagar, lördagar och söndagar räknas in i fristerna.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

Lagstadgade helgdagar, lördagar och söndagar räknas in i fristerna.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

Samtliga förfarandefrister löper ut vid midnatt den sista dagen.

När en frist anges i veckor löper den ut samma veckodag i den sista veckan som veckodagen för handlingen, händelsen, beslutet eller delgivningen.

När en frist anges i månader eller år löper den ut samma veckodag i den sista månaden eller året som veckodagen för handlingen, händelsen, beslutet eller delgivningen. I brist på identisk dag löper fristen ut den sista dagen i månaden.

När fristen anges i månader och dagar eller i delar av en månad räknas först hela månader, därefter dagar eller delar av en månad. Vid beräkningen av delar av en månad anses en månad bestå av 30 dagar.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

En frist som normalt löper ut en lördag, söndag, lagstadgad helgdag eller annan arbetsfri dag förlängs till första påföljande arbetsdag. Detta gäller även delgivningar som lämnas till stadshuset när detta är stängt för allmänheten på fristens sista dag.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Personer som bor i utlandet har rätt till en avståndsfrist när talan väcks mot dem inför en luxemburgsk domstol. Den här fristen kan vara mellan 15 och 35 dagar beroende på den stämdes hemvist.

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

Besvärstiden är i regel 40 dagar med tillägg för en avståndsfrist för dem som har hemvist i utlandet. En dom som inte är omedelbart verkställbar kan för övrigt inte överklagas inom åtta dagar.

Fristen för att lämna in en invändning mot en tredskodom är 15 dagar och börjar löpa vid delgivningen.

Interimistiska beslut kan överklagas inom 15 dagar efter delgivningen. Vid eventuella brister kan invändningar mot beslutet inges inom åtta dagar från delgivningen. Invändningsfristen löper samtidigt med överklagandefristen.

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

När det gäller interimistiska förfaranden kan ansökningar inges genom hänvisning till en audiens som hålls för detta ändamål på ordinarie dag och tidpunkt för interimistiska förfaranden. Om ärendet fordrar skyndsamhet kan ordföranden, eller den domare som är ersättare, tillåta att ansökningar inges på angiven tid även på helgdagar eller normalt arbetsfria dagar, antingen vid en audiens eller genom att dörrarna hålls öppna på dennes hemvist.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

När en stämningsansökan mot en part med hemvist utanför Luxemburg ska lämnas till denne personligen i Luxemburg tillämpas sedvanliga frister, såvida inte domstolen förlänger dem.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

När besvärstiden löper ut går besvärsrätten förlorad (preklusion). När en frist för att uppfylla kraven på skyndsamhet i förfaranden löper ut går i regel rätten till fordran förlorad (preskription) eller ärendet avskrivs.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

Om en part inte vidtagit rättsliga åtgärder inom angiven tidsfrist kan denna i alla slags ärenden ändå befrias från preklusion. Detta kan ske om parten utan egen förskyllan inte fått kännedom om den handling som fått fristen att börja löpa i tillräckligt god tid eller om han/hon inte varit i stånd att handla. Ansökan godkänns endast om den lämnas in inom 15 dagar från den tidpunkt då den berörda parten fick kännedom om den handling som fick fristen att börja löpa eller då det inte längre var omöjligt att agera. Ansökan godkänns inte om det gått mer än ett år sedan en normal frist för handlingen löpte ut. Dessa frister är inte suspensiva.

I alla mål avskrivs en talan om den rättsliga processen avbryts under tre år. Om en begäran görs om att processen ska återupptas eller en ny advokat utses förlängs fristen med sex månader. Preskriptionen hindrar inte att ny talan väcks – den medför bara att (den pågående) processen avskrivs. Part som önskar vidta åtgärder kan då väcka talan på nytt för att hävda sina rättigheter förutsatt att denna talan inte är preskriberad.

Ett beslut om avskrivning med anledning av att advokaterna inte har respekterat de fastställda fristerna kan inte överklagas.

Länkar

http://www.legilux.lu/

Senaste uppdatering: 11/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.