Tidsfrister

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

Enligt det allmänna förfarandet i kapitel 12 i Laws of Malta (Maltas lagsamling) har en person 20 dagar från delgivningsdagen på sig att svara. Andra tidsfrister har dock fastställts i olika speciallagar.

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Den 1 januari, den 10 februari, den 19 mars, den 31 mars, långfredagen, den 1 maj, den 7 juni, den 29 juni, den 15 augusti, den 8 september, den 21 september, den 8 december, den 13 december och den 25 december.

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

I regel har en person mot vilken talan väckts i ett tvistemål 20 dagar på sig att inge sitt svaromål till domstolen. Kortare eller längre tidsfrister har dock fastställts i olika speciallagar.

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

Från och med delgivningsdagen.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

Nej, det sätt som en handling delges på påverkar inte den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa. Det är delgivningsdagen som är avgörande.

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

I regel börjar tidsfristen att löpa påföljande dag. En annan tidsfrist kan dock ha fastställts i lag eller av domstol, och i så fall kan delgivningsdagen utgöra utgångspunkt för beräkningen av den aktuella perioden.

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

Om det i en lag inte uttryckligen anges att det är arbetsdagar som avses ska en hänvisning till dagar enligt maltesisk lag anses avse kalenderdagar.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

Vid beräkningen av perioden anses en dag vara 24 timmar, medan månader och år beräknas enligt kalendern.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

Vid beräkningen av perioden anses en dag vara 24 timmar, medan månader och år beräknas enligt kalendern.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

Ja, om tidsfristen löper ut på en dag som inte är en arbetsdag (dvs. på en lördag, söndag eller allmän helgdag), förlängs fristen till den första därpå följande arbetsdagen i enlighet med artikel 108 i kapitel 12 i Maltas lagsamling.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Domstolens godkännande krävs för förlängning av en tidsfrist. Domstolen kan ge svaranden tillåtelse att inge sitt svaromål om han eller hon kan visa att det fanns goda skäl till varför det edsvurna svaromålet inte ingavs i tid.

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

Efter en dom i första instans får en person överklaga domen inom 20 dagar (kalenderdagar) från delgivningsdagen. Motparten har tjugo dagar på sig att inkomma med en svarsskrivelse. I författningsmål är tidsfristen för att inge överklaganden 20 dagar från delgivningen av domen om talan väcktes genom en stämningsansökan. Om ett mål har hänskjutits till författningsdomstolen av en annan domstol måste överklagandet inges inom åtta arbetsdagar. Motparten i ett författningsmål har åtta arbetsdagar på sig att inkomma med en svarsskrivelse. Om ett avgörande överklagas innan den slutliga domen meddelas måste överklagandet inges inom sex dagar från avkunnandet av domen. Detta är det allmänna förfarandet. Det finns dock speciallagar där andra överklagandefrister fastställs, t.ex. om överklagandet ska prövas i en annan domstol än ovannämnda domstolar.

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

Vid alla allmänna tvistemål ska förhandling hållas inom två månader och domstolen ska sammanträda varannan månad. Domstolen får inte hålla några förhandlingar under perioden 16 juli–15 september.

I författningsmål ska domstolen hålla förhandling inom åtta arbetsdagar från det att ansökan ingavs eller från det att motparten inkom med en svarsskrivelse (om svarsskrivelsen ingavs inom den fastställda fristen för svarsskrivelser) eller, om ingen svarsskrivelse inges, från och med utgången av den tidsfristen.

Vid summariska eller särskilda rättsprocesser ska svaranden kallas att inställa sig tidigast 15 dagar och senast 30 dagar från delgivningen.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

I Malta finns det inga platser där invånarna skulle kunna vara berättigade till en förlängning av en tidsfrist.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Om tidsfristerna inte iakttas anses den berörda parten ha gjort sig skyldig till domstolstrots och förlorar rätten att inkomma med svaromål och lägga fram bevis. Innan domstolen meddelar dom ger den trots det svaranden en kort frist för att skriftligen eller muntligen yttra sig över kärandens yrkande. Den part som gör sig skyldig till domstolstrots behåller rätten att överklaga den slutliga domen om denna är till nackdel för honom eller henne.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

Den berörda parten ska ange skälen till att fristen inte iakttogs. Om domstolen finner att parten hade goda skäl att inte iaktta fristen kan den ge parten tillåtelse att inkomma med svaromål.

Senaste uppdatering: 25/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.