På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Tidsfrister

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

Tidsfrist för att svara på en stämning – I mål vid High Court bör svaranden (om de bor i Nordirland) gå i svaromål inom 14 dagar från delgivningen av stämningen (Order 10 i de nordirländska rättegångsreglerna (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980)). Dagen för delgivningen är inräknad i detta. Så länge dom inte har meddelats mot svaranden kan man emellertid även gå i svaromål vid en senare tidpunkt. Särskilt tillstånd krävs för att inge ett svaromål efter en dom (Order 12 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Svaranden bör inge ett svaromål inom sex veckor från mottagandet av stämningen, sex veckor efter att ha gått i svaromål eller sex veckor efter att ha fått tillstånd att försvara sig, beroende på vad som kommer sist (Order 18). I mål vid grevskapsdomstolen (County Court) bör svaranden meddela att han eller han avser att gå i svaromål inom 21 dagar efter att ha delgetts en s.k. civil bill (Order 12 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981).

Tidsfrist för att verkställa en dom – Enligt artikel 16 i 1989 års lag om preskriptionsfrister (Limitation (Northern Ireland) Order 1989) kan en talan inte väckas om det har gått mer än sex år sedan domen vann laga kraft och blev verkställbar.

Preskriptionstider – I regel gäller en preskriptionstid på sex år och denna är t.ex. tillämplig på

 • tidsfristen för en skadeståndstalan (artikel 6 i Limitation (Northern Ireland) Order 1989),
 • tidsfristen för upprepade fall av egenmäktigt förfarande och olovligt brukande av annans egendom (artikel 17 i Limitation (Northern Ireland) Order 1989).

För andra typer av mål varierar preskriptionstiden. Exempelvis är

tidsfristen för en talan som rör personskador tre år (artikel 7 i Limitation (Northern Ireland) Order 1989).

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

I Order 3 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 tillsammans med avsnitt 5 i Interpretation Act 1978 och Order 43 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981 tillsammans med avsnitt 39 i Interpretation Act (Northern Ireland) 1954 behandlas tillämpningen och tolkningen när det gäller beräkningen av tidsfrister i Högsta domstolens respektive grevskapsdomstolarnas rättegångsregler.

Utöver lördagar och söndagar räknas följande dagar inte som arbetsdagar i Nordirland:

 • Nyårsdagen: 1 januari
 • Saint Patrick’s Day (sankt Patriks dag): 17 mars
 • Annandag påsk: måndagen efter påsk
 • Påsktisdagen: tisdagen efter påsk
 • Early May Bank Holiday: första måndagen i maj
 • Spring Bank Holiday: sista måndagen i maj
 • July Bank Holidays: 12 och 13 juli
 • Summer Bank Holiday: sista måndagen i augusti
 • Juldagen: 25 december
 • Annandag jul: 26 december

Om juldagen, annandag jul eller nyårsdagen infaller på en helg blir nästa vardag en allmän helgdag. Om den 25 och 26 december t.ex. infaller på en lördag och söndag blir påföljande måndag och tisdag allmänna helgdagar.

Dessutom håller domstolarna stängt en extra dag vid jul och på långfredagen.

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

Limitation (Northern Ireland) Order 1989 – I denna lag anges flera tidsfrister för att väcka talan och andra perioder inom vilka t.ex. en dom ska verkställas eller parterna ska vidta andra åtgärder. Mer information ges i svaret på fråga 1.

Foreign Limitation Periods (Northern Ireland) Order 1985 – I denna lag föreskrivs att i mål där en utländsk lag eller utländska domstolars avgöranden ska ges verkan ska varje lag som rör preskriptionstider behandlas som en sakfråga och inte som en förfarandefråga. Detta gäller både skiljeförfaranden och rättsprocesser vid domstolarna i Nordirland, när hänsyn ska tas till ett annat lands lag.

Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 och County Court Rules (Northern Ireland) 1981 – Dessa processregler reglerar tvistemålsprocesser i Nordirland och inbegriper tidsfrister för olika åtgärder.

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

Fristen att svara på en stämning börjar vanligtvis löpa från och med dagen för delgivningen – se svaret på fråga 1 ovan. Enligt Limitation (Northern Ireland) Order 1989 är den tidpunkt från vilken fristen börjar löpa vanligtvis det datum händelsen i fråga inträffade. Sexårsfristen för att verkställa en dom börjar t.ex. löpa den dag domen blev verkställbar.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

Ja. Om en stämning delges per post eller lämnas i brevlådan anses den ha delgetts den sjunde dagen (inklusive helgen) efter att detta gjordes (Order 10, regel 1 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Om stämningen postades på en fredag kommer den dock förmodligen anses ha delgetts måndagen åtta dagar efter att den postades. Om en s.k. civil bill delges av en solicitor via förstaklassbrev anses den ha delgetts den sjunde arbetsdagen efter att den postades (exklusive den dag den postades). Till skillnad från den regel som tillämpas i High Court ingår emellertid inte lördagar, söndagar och allmänna helgdagar i sjudagarsperioden (Order 43, regel 19A i County Court Rules (Northern Ireland) 1981).

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Order 3, regel 2 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 gäller för alla tidsfrister som fastställts i dessa rättegångsregler eller i en dom, ett beslut eller en anvisning om att företa en handling. Om en handling måste företas inom en viss tid efter eller från och med ett viss datum börjar den perioden vanligtvis löpa direkt efter det datumet. Om handlingen måste företas ett visst antal hela dagar före eller efter ett visst datum, måste det gå åtminstone det antalet dagar mellan den dag handlingen företogs och det datumet.

Order 43, regel 17 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981 gäller för tidsfrister som fastställs i dessa rättegångsregler. Om något ska göras inom en viss tid eller efter en viss händelse börjar den perioden löpa vid slutet av den dag händelsen inträffade, om det inte uttryckligen anges att den dagen ska medräknas.

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

I Order 3, regel 2 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 anges att om den aktuella perioden (sju dagar eller kortare) inbegriper en lördag, en söndag eller en helgdag, juldagen eller långfredagen ska den dagen inte medräknas. I Order 3, regel 3 anges att om domstolen inte föreskriver något annat ska sommarledigheten inte medräknas vid beräkningen av den period för delgivning, ingivande eller ändring av ett yrkande som föreskrivs i dessa rättegångsregler eller i en dom, ett beslut eller en anvisning. I Order 3, regel 4 anges att om det i rättegångsreglerna, en dom, ett beslut eller en anvisning föreskrivs en frist för att företa en handling vid Högsta domstolens kansli och denna frist löper ut på en dag då kansliet är stängt, och handlingen därför inte kan företas, ska handlingen anses ha företagits i tid om den företas nästa dag som kansliet är öppet.

I Order 43, regel 17 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981 anges att när något enligt dessa rättegångsregler ska göras inom tre dagar ska inte lördagar, söndagar eller andra dagar då kansliet är stängt medräknas. Om den föreskrivna fristen för att företa en handling löper ut på en lördag eller en söndag, eller på en annan dag då kansliet är stängt, kan handlingen företas nästa dag kansliet är öppet. Den sistnämnda bestämmelsen gäller även tidsfrister som har fastställts i en dom eller ett beslut.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

I Order 3, regel 1 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 anges, utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5 i Interpretation Act 1978, att vid tillämpningen av rättegångsreglerna betyder ”månad” när detta ord förekommer i en dom, ett beslut, en anvisning eller en annan handling, en kalendermånad, om inte sammanhanget gör det nödvändigt att tolka ordet på ett annat sätt.

Om en period uttrycks i år betyder detta, även om det inte uttryckligen anges i någon bestämmelse, analogt att om ”år” förekommer i en dom, ett beslut, en anvisning eller en annan handling är det kalenderår som avses.

I mål vid grevskapsdomstolen gäller avsnitt 39 i Interpretation (Northern Ireland) Act 1954. I denna anges att med ”ett år” avses 12 kalendermånader och med ”en månad’ avses en kalendermånad.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

I Order 3, regel 2 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 anges att om en åtgärd måste vidtas inom eller inte senare än en viss tid före ett visst datum löper den perioden ut omedelbart före det datumet.

I County Court Rules (Northern Ireland) 1981 anges, med stöd av avsnitt 39 i Interpretation (Northern Ireland) Act 1954, att en period som löper ut eller beräknas till en viss dag inbegriper den dagen.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

I Order 3, regel 2 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 anges att om den aktuella perioden (sju dagar eller kortare) inbegriper en lördag, en söndag eller en helgdag, juldagen eller långfredagen ska den dagen inte medräknas. I Order 3, regel 3 anges att om domstolen inte föreskriver något annat ska sommarledigheten inte medräknas vid beräkningen av den period för delgivning, ingivande eller ändring av ett yrkande som föreskrivs i dessa rättegångsregler eller i en dom, ett beslut eller en anvisning. I Order 3, regel 4 anges att om det i rättegångsreglerna, en dom, ett beslut eller en anvisning föreskrivs en frist för att företa en handling vid Högsta domstolens kansli och denna frist löper ut på en dag då kansliet är stängt, och handlingen därför inte kan företas, ska handlingen anses ha företagits i tid om den företas nästa dag som kansliet är öppet.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

-

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

Tidsfristen för att överklaga domar från High Court är i regel sex veckor och för att överklaga domar från en grevskapsdomstol 21 dagar. Tidsfristen för att begära att en domare ska granska ett organs beslut, om du enligt lag har rätt att begära detta, är 21 dagar om inte annat föreskrivs i lagen i fråga.

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

Den kärande som anser att det finns exceptionella skäl kan be domstolen pröva en ansökan omgående och utan att svaranden delges några handlingar, dvs. ”ex parte” eller ”utan delgivning”. Om domaren beslutar att målet ska avgöras ”ex parte” eller ”utan delgivning” kallas käranden till ytterligare ett möte vid domstolen. Svaranden har rätt att närvara vid detta möte så att domaren kan lyssna på båda parter innan domaren avgör om ett annat beslut ska fattas.

Ytterligare möjligheter att förlänga en period anges i del IV i Limitation (Northern Ireland) Order 1989. Preskriptionstiden kan t.ex. förlängas om käranden har en funktionsnedsättning (artikel 48 i Limitation Act 1980).

Om inte annat föreskrivs i rättegångsreglerna eller om inte domstolen beslutar något annat, kan den tid inom vilken en person enligt en regel eller ett domstolsbeslut ska vidta en åtgärd ändras efter en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Domare har dessutom befogenhet att ändra tidsfrister.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Nej. Parten förlorar inte den rätt som han eller hon ges i sådan utländsk lagstiftning.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Om en svarande underlåter att inge ett svaromål eller bekräfta mottagandet av stämningen i tid kan käranden begära att domstolen ska meddela en tredskodom. Svaranden kan dock fortfarande överklaga det beslutet, eller så kan en domstol upphäva domen.

Andra handläggningsrelaterande sanktioner är också möjliga. Om en part är skyldig att inge något, t.ex. ett sakkunnigutlåtande, inom en viss tid och underlåter att göra detta kan domstolen besluta att det utlåtandet inte kan användas.

Domstolen kan även använda sig av sanktioner som domstolstrots.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

Den som har missat en tidsfrist kan begära att domstolen ska förlänga fristen. Om utgången av fristen har resulterat i en tredskodom kan parten överklaga domen eller ansöka om att beslutet ska upphävas.

Senaste uppdatering: 04/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.