På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Tidsfrister

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

Tidsfrister för att svara på en stämning

För mål i Court of Session med delgivning inom eller utanför Europa är tidsfristen 21 dagar från delgivningsdagen. För vissa mål där delgivningen inte utförs på ett sätt som föreskrivs i dessa regler är tidsfristen 42 dagar.

För mål vid sheriffdomstolen (Sheriff Court) med delgivning inom Europa är tidsfristen 21 dagar från delgivningsdagen. För alla mål med delgivning utanför Europa är tidsfristen 42 dagar från delgivningsdagen.

Mer information finns i

Det finns även regler för det enkla förfarandet och det summariska förfarandet för indrivning av belopp upp till 5 000 pund.

Preskriptionstider

I skotsk lag finns tidsfrister eller preskriptionstider för när en domstolstalan ska väckas. Dessa fastställs i enlighet med de rättsliga begreppen preskription och negativ preskription. Preskription är en processuell regel – ett försvar – enligt vilken vissa rättigheter och skyldigheter (även om de består) blir rättsligt overkställbara efter att en bestämd tidsperiod har löpt ut. Negativ preskription är en materiell rättsregel som innebär att en persons rätt eller skyldighet upphör när en viss tidsperiod har löpt ut.

Gällande lag på området är Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973 (i dess ändrade lydelse).

I bestämmelserna om negativ preskription fastställs när avtalsenliga rättigheter och skyldigheter upphör att gälla. Preskriptionstiderna varierar beroende på typ av skyldighet.

I lagen föreskrivs en preskriptionstid för att väcka talan rörande skadestånd, personskada, ärekränkning och produktfel. Preskriptionstiden är tre år från den tidpunkt personen fick vetskap om skadan, även om domstolarna har rätt att låta en talan fortgå efter att den perioden har löpt ut om de anser att detta är skäligt.

Det finns även olika preskriptionstider i en mängd andra lagar, t.ex. i samband med preskription vid en talan rörande transporter (av personer eller gods) i luften, på väg, till havs och med järnväg.

Du kan ta reda på om just den talan som du vill väcka omfattas av en särskild tidsfrist genom att vända dig till en advokat eller ett kontor för rådgivning till medborgarna.

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Utöver lördagar och söndagar räknas följande dagar inte som arbetsdagar i Skottland:

  • Nyårsdagen: 1 januari
  • New Year Holiday: 2 januari
  • Långfredagen: fredagen före påsk
  • Early May Bank Holiday: första måndagen i maj
  • Spring Bank Holiday: sista måndagen i maj
  • Summer Bank Holiday: första måndagen i augusti
  • Juldagen: 25 december
  • Annandag jul: 26 december

Om juldagen, annandag jul eller nyårsdagen och den 2 januari infaller på en helg blir nästa vardag en helgdag. Om den 25 och 26 december t.ex. infaller på en lördag och söndag blir påföljande måndag och tisdag helgdagar.

Alla datum anges i bilaga 1 till Banking and Financial Dealings Act 1971 förutom Spring Bank Holiday och annandag jul som omfattas av kunglig förklaring (Royal Proclamation).

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

Preskription

Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973, i dess ändrade lydelse, innehåller detaljerade bestämmelser om beräkningen av de olika preskriptionstider som beskrevs i fråga 1.

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

När en tidsfrist börjar löpa avgörs av delgivningsdagen.  För delgivning per post anses delgivningen ha utförts dagen efter att stämningen/kallelsen postades.  Vid kallelser där utgångsdatumet infaller på en helg eller en helgdag eller en dag då domstolen är stängd förlängs fristen till nästa vardag eller arbetsdag.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

Den tidpunkt fristen börjar löpa är alltid den dag delgivningen utfördes, oavsett delgivningssätt.  För närmare detaljer om definitionen av delgivningsdag, se svaret på fråga 4.

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Dagen för händelsen.  Den första dagen efter utförandet av delgivningen är den första dag som räknas när fristen räknas ned (med förbehåll för de närmare detaljer som anges i fråga 4 om helgdagar).

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

Kalenderdagar (men se fråga 4 om helgdagar osv.).  Även om tidsfrister inte kan löpa ut på en dag som inte är en arbetsdag ingår alla andra dagar som inte är arbetsdagar när fristen räknas ned.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

När ”månad” förekommer i domstolshandlingar betyder detta kalendermånad.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

Tidsfrister löper ut i enlighet med principerna i föregående frågor, dvs. beroende på tidsfrist, på fristens sista dag, även om nedräkningen av fristen börjar dagen efter delgivningsdagen.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

Ja. Se svaret på fråga 4.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Domstolen kan i motiverade fall förlänga tidsfristen för meddelande om delgivning om den anser att detta behövs.

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

I Court of Session har svaranden 14 dagar på sig från meddelandet av det slutliga beslutet eller föreläggandet att överklaga avgörandet och meddela domaren sin avsikt.

Tidsfristen för att inge ett överklagande av vissa avgöranden från sheriffdomstolen förlängdes den 1 januari 2016 från 14 till 28 dagar.  Dessa överklaganden inges numera direkt till sheriffdomstolen för överklaganden (Sheriff Appeal Court).

Överklaganden av beslut som fattats enligt det summariska förfarandet och det enkla förfarandet inges fortfarande till sheriffdomstolen, och ett sådant överklagande ska fortfarande inges inom 14 dagar.

Notera att när en viss överklagandefrist föreskrivs i lagstiftningen för särskilda typer av överklaganden (t.ex. lagstadgade överklaganden), som skiljer sig från de frister som anges i civilprocessreglerna, ska den tidsfristen tillämpas.

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

Endast i undantagsfall. För förkortade tidsfrister är minimitidsfristen 48 timmar. Endast i mål där tillfälliga förbudsförelägganden meddelas i mål som rör barns välbefinnande kan man helt avstå från att underrätta svaranden i förväg. I sådana fall kan man naturligtvis hålla en förhandling i efterhand för att tillförsäkra alla parter rätten till en rättvis process.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Nej.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Om svaranden underlåter att inge ett svaromål kan en tredskodom meddelas på begäran av käranden. Domen kan naturligtvis överklagas av svaranden, på det sätt som beskrivs i svaret på fråga 12.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

Svaranden kan begära att domstolen förlänger tidsfristen. Om en dom redan har meddelats (i svarandens utevaro) kan svaranden ansöka om återvinning av domen, med förbehåll för de regler som tillämpas av domstolen.

Senaste uppdatering: 04/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.