Tidsfrister

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

a) Lagstadgade tidsfrister – varaktigheten fastställs i lag.

b) Rättsliga tidsfrister – domstolen kan förlänga en tidsfrist på den berörda enhetens begäran.

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Med icke arbetsdagar avses dagar för återhämtning för arbetstagare under veckan samt lagstadgade helgdagar.

a) Icke arbetsdagar i Slovakien: den 6 januari, långfredagen, påskdagen, annandag påsk, den 1 maj, den 8 maj, den 15 september, den 1 november, den 24 december, den 25 december och den 26 december.

b) Lagstadgade helgdagar i Slovakien: den 1 januari, den 5 juli, den 29 augusti, den 1 september och den 17 november.

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

a) Enligt lag nr 160/2015 (tvistemålsprocesslagen) (zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok), och om inget annat anges, fastställs tidsfristen för vidtagandet av en åtgärd av domstolen. Dagen för den händelse som utlöser tidsfristen i fråga beaktas inte vid beräkningen av en tidsfrist som anges i antal dagar.

b) En tidsfrist löper inte med avseende på en person som har förlorat sin kapacitet som part i ett förfarande eller part i ett mål (avsnitt 119 i tvistemålsprocesslagen).

c) Om en ny part, ett juridiskt ombud eller en förmyndare till en part ansluter sig till förhandlingarna omfattas de av nya tidsfrister från och med anslutningen (avsnitt 120 i tvistemålsprocesslagen).

d) En tidsfrist iakttas om åtgärden i fråga verkställs vid domstol eller om en inlaga överlämnas till en myndighet som är skyldig att utfärda denna, på tidsfristens sista dag (avsnitt 121.5 i tvistemålsprocesslagen).

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

En tidsfrist inleds dagen efter den då den händelse som utlöste tidsfristen ägde rum.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

Nej.

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Nej.

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

Kalenderdagar används vid beräkningen av tidsfrister.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

Tidsfrister som anges i veckor, månader och år beräknas också i antal kalenderdagar.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

Tidsfrister som anges i veckor, månader eller år löper ut i slutet av den dag motsvarande den från vilken tidsfristen startade. Om motsvarande dag i slutmånaden inte finns är slutdagen månadens sista dag. Om en tidsfrist löper ut på en lördag, söndag eller allmän helgdag är tidsfristens sista dag första påföljande arbetsdag (avsnitt 121 i tvistemålsprocesslagen).

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

Ja.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Om det i lagen inte anges någon sista dag för genomförandet av en viss åtgärd ska detta fastställas av domstol, om så krävs. En domstol får också förlänga en tidsfrist som den själv fastställt (avsnitt 118.2 i tvistemålsprocesslagen).

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

Ett överklagande ska inges inom 15 dagar från delgivningen av ett beslut, vid den domstol vars dom eller beslut överklagas (avsnitt 362 i tvistemålsprocesslagen).

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

Ja, men endast tidsfrister för att hålla förhör i informativt syfte.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Följderna av att en tidsfrist inte iakttas är att tidsfristen missas.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

En domstol kan godta att en tidsfrist missats om en part eller dess ombud har ett godtagbart skäl till att inte ha kunnat vidta en åtgärd som han/hon var behörig att vidta. En ansökan måste inges inom 15 dagar från det att hindret inte längre föreligger, och den uteblivna åtgärden måste vidtas inom denna tid (avsnitt 122 i tvistemålsprocesslagen). Det är helt och hållet upp till domstolen att bedöma om en part eller ett ombud har missat en lagstadgad tidsfrist av ett godtagbart skäl.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.