Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, съдебно производство може да се образува онлайн чрез австрийската платформа за електронно правосъдие (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV). За тази цел обаче е необходима регистрация към една от няколко възможни клирингови къщи, които препращат входящите данни към съдебната система. Регистрацията не е безплатна. Има основна такса от около 20,00 EUR на месец, плюс такса от около 0,30 EUR на всяко качване на данни. Препоръчано писмо струва около 3,00 EUR в Австрия.

На разположение е и система за безплатно въвеждане на данни посредством гражданска карта. За разлика от австрийската платформа за електронно правосъдие обаче, предоставяната услуга не позволява на гражданина да бъде отговорено по същия начин.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Австрийската платформа за електронно правосъдие позволява онлайн комуникация между съдилищата и прокуратурите, от една страна, и страните по производствата, от друга страна, по същия начин, както и на хартиен носител. Тя може да се използва за всички видове производства. Няма производства, които винаги трябва да се образуват по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Услугата е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Основанията за иска и всички процесуални данни, които се изискват за иска, трябва да бъдат подадени в определената XML структура (или като PDF приложение към тази структура).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Предаването на данни чрез австрийската платформа за електронно правосъдие е защитено с помощта на https протокол. За удостоверяване самоличността на всички участници се използват сертификати. Комуникацията между сървърите също е основана на сертификати. Необходимостта потребителите да се регистрират в точка за достъп (вж. точка 1 по-горе) осигурява допълнителна сигурност.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Вж. точка 5 по-горе (сертификати). Не се изисква електронен подпис. Централна услуга за отбелязване на датата и часа на подаване е достъпна само за вписванията в кадастъра и имотния регистър, за потвърждаване на успешно подаване на документи.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебните такси за подаване на информация по електронен път се плащат чрез директен дебит. Като общо правило таксите за образуване на производство онлайн са същите, както за производства, образувани на хартиен носител. В някои случаи има отстъпки за подаване на документи по електронен път.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Няма разлика между варианта онлайн и варианта на хартиен носител. Правилата на гражданското процесуално право се прилагат еднакво за производствата, водени чрез австрийската платформа за електронно правосъдие. Дори и да не са заведени онлайн, исковете могат да бъдат оттеглени онлайн.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Да, интернет може да се използва за отговор на искови молби, подаване на жалби и т.н. Използването на австрийската платформа за електронно правосъдие по принцип не е задължително; адвокатите, нотариусите, банките, застрахователните компании, законовите институции за социално осигуряване, Федералната финансова агенция (Finanzprokuratur) и адвокатските колегии обаче са длъжни да използват австрийската платформа за електронно правосъдие.

Експертите и устните преводачи са длъжни да използват австрийската платформа за електронно правосъдие при определени условия.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Правилата на гражданското процесуално право се прилагат по същия начин и за производствата, водени онлайн.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Правилата на гражданското процесуално право се прилагат по същия начин и за производствата, водени онлайн.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Да, всички видове документи могат да се подават до съда чрез австрийската платформа за електронно правосъдие. Дори има възможност оригинални актове да се подават по електронен път при производства във връзка с имотния регистър и търговския регистър.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Да, страните и техните законни представители могат да правят онлайн справки в регистъра на делата по всички граждански и изпълнителни производства чрез клирингови къщи, но само за собствените си дела. Правата за извършване на справка се проверяват с помощта на уникален адресен код, предоставян на всяко лице с права за справка.

Последна актуализация: 11/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.