Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Този въпрос е предмет на законите „Феникс“ (lois Phenix) и по-специално:

  • Закона от 10 юли 2006 г. относно съдебните производства, провеждани по електронен път (loi relative à la procédure par voie électronique) (Държавен вестник на Белгия от 7 септември 2006 г.);
  • Закона от 5 август 2006 г. за изменение на някои разпоредби на Съдебния кодекс във връзка със съдебните производства, провеждани по електронен път (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Държавен вестник на Белгия от 7 септември 2006 г.).

Законите „Феникс“ дължат наименованието си на проект в областта на информационните технологии, който носи същото наименование и чиято цел е да се предостави компютърен достъп до всички съдилища в Белгия, така че накрая целият съдебен процес да може да протича по електронен път.

От 31 декември 2012 г. освен горепосочените закони „Феникс“ постепенно започнаха да влизат в сила и други два закона. Това са:

  • Законът от 31 декември 2012 г. за въвеждане на различни разпоредби, по-специално в областта на правосъдието (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • Законът от 31 декември 2012 г. за въвеждане на различни разпоредби в областта на правосъдието (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Постепенното влизане в сила обаче все още не означава, че съдебните производства могат да се провеждат по електронен път, тъй като става въпрос главно за разпоредби, които могат да се прилагат и по отношение на писмени съдебни производства. Следователно „конвенционалните“ съдебни производства, които не се провеждат по електронен път, продължават да бъдат правило към дадения момент.

Междувременно на съдебните секретариати и на секретариатите на прокуратурата бе предоставено информационно приложение за управление на делата, което им позволява да обработват всички данни и документи. Освен това се проучват редица възможности за изпращането по електронен път на процесуални документи и доказателства в съдебните секретариати.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не се прилага.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не се прилага.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се прилага.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не се прилага.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се прилага.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не се прилага.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не се прилага.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не се прилага.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не се прилага.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не се прилага.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В член 32ter от Съдебния кодекс (Code judiciaire) се посочва, че изпращането на всяко уведомление или съобщение или всяко подаване на документи до съдилищата, прокуратурата или съдебните служби, включително съдебните секретариати и секретариатите на прокуратурата, или изпращането на всяко уведомление или съобщение до адвокат, съдебен изпълнител или нотариус от съдилищата, прокуратурата или съдебните служби, включително съдебните секретариати и секретариатите на прокуратурата, или от адвокат, съдебен изпълнител или нотариус, може да се извършва като се използва информационната система на съдилищата.

Въз основа на тази разпоредба е създадена мрежата e-Box (мрежа от електронни кутии) за подаването на уведомления, съобщения и документи, а системата e-Deposit (система за електронно депозиране) е създадена по-специално за подаване на писмени изложения, заключения и доказателства по граждански и наказателни дела.

Тези инструменти могат да се използват само съдилищата, посочени в министерско постановление.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не се прилага.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не се прилага.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не се прилага.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не се прилага.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не се прилага.

Последна актуализация: 03/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.