Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, в Чешката република всеки иск може да бъде подаден по електронен път.

Исковете могат да бъдат подадени: а) по електронна поща с квалифициран електронен подпис, или б) чрез „кутия с данни“ (data box), т.е. специално електронно хранилище за връчване и изпълнение на актове спрямо публични органи. Тези процедури са равностойни на подаване на документи в стандартната писмена форма. Исковете могат да бъдат подавани също чрез обикновена електронна поща без квалифициран електронен подпис, но в този случай не по-късно от три дни от подаването същият текст трябва да бъде подаден в стандартна писмена форма или по описаните в букви а) и б) по-горе начини. За подробности относно всички тези процедури вижте нашия отговор на въпрос 6.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Иск може да бъде подаден по електронен път за всеки тип дело. Заявлението за издаване на електронна заповед за плащане може да бъде подадено единствено по електронен път.

Процедурата за издаване на електронна заповед за плащане е специална бърза процедура. Ищците подават искове, като използват електронен формуляр, попълнен на уебсайта ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/, и ги подписват с квалифициран електронен подпис. Размерът на иска може да бъде до 1 милион чешки крони. Формулярът трябва да бъде попълнен правилно и да се извърши плащане на съдебната такса, преди да бъде издадена електронна заповед за плащане. Когато са изпълнени всички изисквания, съдът може да издаде електронна заповед за плащане. В нея съдът разпорежда ответникът да плати на ищеца дължимата сума и разноските по производството в срок от 15 дни от получаването на заповедта или в същия срок да подаде жалба до съда, който я е издал. Електронна заповед за плащане, която не е обжалвана, има силата на окончателно решение. Ако някой от ответниците подаде жалба в рамките на предвидения срок, електронната заповед за плащане се отменя изцяло и съдът провежда съдебно заседание.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Подаването на иск по електронен път е възможно по всяко време.

За подаване на иск по електронна поща с квалифициран електронен подпис ищците могат да направят справка в уебсайта ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (въпреки че той е достъпен само на чешки език). Исковете могат да бъдат подадени на адреса на електронната поща на регистратурата на съответния съд. Адресът на електронната поща на регистратурата може да бъде намерен на https://justice.cz/soudy.

Когато исковете се подават чрез кутията с данни на съда, идентификаторите на кутиите с данни на съответните съдилища могат да бъдат намерени на портала на публичната администрация в списъка на образуванията, които имат кутии с данни (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) — в раздел „Органи на централната администрация“, или на уебсайта на Министерството на правосъдието https://www.justice.cz/ — в данните за контакт на отделните съдилища.

Исковете могат да бъдат предявени и чрез директно попълване на електронния формуляр с помощта на уеб приложението https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage — вижте „Подаване на съдебни искове“.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Като общо правило всички операции могат да се извършват във всеки формат, освен ако в закона не е посочен конкретен формат за определени операции. Преди всичко документите трябва да бъдат разбираеми и конкретни.

Ищците може да бъдат ограничени от техническите параметри на различните средства за комуникация при използването на определени електронни процедури. Така например при използването на портала ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (вж. въпроси 2, 3 и 6) максималният размер на всички приложения е ограничен до 10 MB, а допустимите формати на документите са pdf, rtf, xls, doc и txt. По същия начин размерът на съобщенията, изпратени до кутиите с данни, е ограничен до 10 MB, а допустимите формати за съобщенията с данни, изпратени до кутии с данни, са pdf, PDF/A, xml (ако отговаря на публично достъпната XSD схема, публикувана от получателя на съобщението с данни), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn и gml/gfs/xsd. При подаване на документи по електронна поща следва да се използва формат HTML, PLAIN TEXT с кодиран текст — ISO-8559-2, ISO-8559-1(LATIN-1), Unicode или UTF-8. Размерът на съобщението (включително приложенията) е ограничен до 5 MB. Поддържат се следните операционни системи: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP и Windows Vista (установен е проблем с Windows Vista за определени HW хранилища на квалифицирани електронни удостоверения (напр. Smart card reader SCR3320); документите, подадени по електронен път, не могат да бъдат подписани или изпратени с помощта на този четец. Подадените документи могат да бъдат подписани и изпратени, ако pfx файлът (p12) е посочен в Java Applet и е въведена парола за частен ключ). Ищците, които възнамеряват да използват портала ePodatelna или кутиите с данни, могат да се обърнат към инструкциите и ръководствата за потребители на уебсайта за подробна информация.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Съдилищата и съдебните изпълнители действат в съответствие със законодателството, уреждащо защитата на данните (по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и друго относимо законодателство.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

За подаване на искове в обикновено гражданско производство могат да се използват четири различни електронни процедури:

Първо, иск може да бъде предявен по електронна поща с квалифициран електронен подпис. Определението за квалифициран електронен подпис е дадено в раздел 11 от Закон № 227/2000 за електронните подписи; това е а) гарантиран подпис, основан на квалифицирано удостоверение, издадено от чешки акредитиран доставчик на удостоверителни услуги и съдържащо информация, която позволява недвусмислена идентификация на подписващия (списъка на акредитираните доставчици в Чешката република можете да намерите на уебсайта на Министерството на вътрешните работи на Чешката република http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), или б) гарантиран електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, който се намира извън Чешката република, когато квалифицираното удостоверение се издава като част от услуга, включена в списъка на сигурните удостоверителни услуги като услуга, която доставчикът на удостоверителни услуги е акредитиран да предостави, или като услуга, чието предоставяне се наблюдава съгласно законодателството на ЕС в тази област. Този вид подаване на документи е еквивалентно на стандартно подаване в писмен вид. Ищците, който желаят да подават искове по този начин, следва да направят справка в уебсайта ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Исковете могат да бъдат изпратени и на адреса на електронна поща на регистратурата на съответния съд. Адресите на електронните пощи на регистратурите могат да бъдат намерени на адрес https://justice.cz/soudy при данните за контакт на отделните съдилища.

Второ, могат да се използват кутии с данни. Това са специални електронни хранилища за връчване и изпълнение на актове спрямо публичните органи в Чешката република. Кутиите с данни се уреждат главно от Закон № 300/2008 относно електронните операции и разрешеното преобразуване на документи. Този вид подаване на документи е еквивалентно на стандартно подаване в писмен вид. Подробности относно системата на кутиите с данни могат да бъдат намерени на уебсайта http://www.datoveschranky.info/, а достъпът на потребителите до профилите се осъществява чрез уебсайта https://www.mojedatovaschranka.cz/. Всички съдилища имат кутии с данни. Идентификаторите на кутиите с данни за всеки съд могат да бъдат намерени на портала за публична администрация в списъка на притежателите на кутии с данни (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) — в раздел „Органи на централната власт“, или на уебсайта на Министерството на правосъдието https://www.justice.cz/ — в данните за контакт на отделните съдилища.

Трето, искове могат да се подават и по стандартна електронна поща без заверен подпис. При този начин на подаване обаче не по-късно от три дни от подаването същият текст трябва да бъде подаден в стандартна писмена форма или чрез посочените по-горе начини, тъй като в противен случай съдът няма да вземе предвид подадените документи (член 42 от Гражданския процесуален кодекс).

Четвърто, исковете и приложенията към тях могат да бъдат подадени в съдилищата и чрез директно попълване на електронния формуляр с помощта на уеб приложението https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Налично е онлайн ръководство за създаване на искове — вижте „Подаване на съдебни искове“. Ръководството за искове, подавани по електронен път, дава възможност на ищците да попълват избрани електронни формуляри и да генерират исковете във формат PDF. За да подадат правилно съдебен иск, ищците трябва да имат инсталиран Adobe Acrobat Reader и „да притежават удостоверен електронен подпис“.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, за съдебното производство се дължи такса. Ищецът може да плати таксата, установена с тарифа, или по сметката на съответния съд, която се води в Чешката национална банка, или чрез таксова марка (за суми до 5000 CZK). Ако таксата не бъде платена при предявяване на иска, съдът ще определи срок, в който ищецът да я плати, и го/я информира за последствията от неплащането. Производството се прекратява, ако таксата не е платена в определения срок.

Таксите и начините за тяхното плащане за производства, образувани чрез подаване на документи по електронен път, не се различават от таксите и начините на плащане за производства, образувани по обичайния начин. Изключение прави процедурата за електронна заповед за плащане, при която съдебната такса е малко по-ниска от тази при обичайното гражданско производство.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да. Подадените по интернет искове могат да бъдат оттеглени по същия начин както тези, подадени по стандартния начин. Исковете могат да бъдат оттеглени по електронен път или по стандартния начин.

Ищците могат да оттеглят исковете изцяло или частично до момента, в който решението на съда стане окончателно. Ако искът бъде оттеглен, съдът ще прекрати производството изцяло или до степента, в която искът е оттеглен. Ако молба за образуване на производството е оттеглена, след като съдът се е произнесъл по делото, но преди решението да стане окончателно, съдът ще реши също дали да отмени решението в частта на оттеглената молба. При положение че другите страни не са съгласни с оттеглянето на иск по основателни причини, съдът няма да допусне оттеглянето, освен при определени специални производства. (Раздел 96 от Гражданския процесуален кодекс).

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответник може да осъществява комуникация по интернет, но не е задължен да го прави.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ако ответникът обжалва електронната заповед за плащане в рамките на законоустановения срок, тя се отменя напълно, съдът насрочва съдебно заседание и съдебното производство протича по обичайния начин, т.е. стандартно първоинстанционно съдебно производство по граждански дела.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако ответникът не обжалва електронната заповед за плащане в рамките на законоустановения срок, заповедта за плащане придобива силата на окончателно решение.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Документи могат да се подават в съда по електронен път за всякакъв вид производства. Техническите подробности са изложени в нашия отговор на въпрос 4.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдилищата връчват документи в кутии с данни на образувания, които притежават такива. За повече информация относно кутиите с данни вижте нашия отговор на въпрос 6.

Съдът може също така да връчи документи и съдебни решения по електронната поща с квалифициран подпис на адрес на електронна поща, който адресатът е предоставил на съда, при условие че адресатът е поискал или е дал съгласието си материалите от съда да му бъдат връчени по този начин, и при условие че е определил акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, който е издал квалифицирано удостоверение и го води на отчет, или е представил свое собствено валидно квалифицирано удостоверение. За информация относно квалифицираните удостоверения вижте нашия отговор на въпрос 6. За да е валидно връчването, адресатът трябва да потвърди получаването на документа, като използва съобщение за данни в срок до 3 дни от изпращането на документа (напр. на адреса на електронна поща на въпросния съд), със своя гарантиран електронен подпис.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения се връчват чрез кутиите с данни на образуванията, които са ги въвели. За информация относно кутиите с данни вижте нашия отговор на въпрос 6.

Съдебните решения могат също така да бъдат връчени по електронната поща с квалифициран подпис на адрес на електронна поща, който адресатът е предоставил на съда, при условие че адресатът е поискал или е дал съгласието си материалите от съда да му бъдат връчени по този начин, и при условие че е определил акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, който е издал квалифицирано удостоверение и го води на отчет, или е представил свое собствено валидно квалифицирано удостоверение. За информация относно квалифицираните удостоверения вижте нашия отговор на въпрос 6. За да е валидно връчването, адресатът трябва да потвърди получаването на документа, като използва съобщение за данни в срок до 3 дни от изпращането на документа (напр. на адреса на електронна поща на въпросния съд), със своя гарантиран електронен подпис.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, жалба може да бъде подадена по електронен път по същия начин, както и иск. Вж. въпрос 6.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да, изпълнително производство може да бъде образувано по електронен път по същия начин, по който се предявява иск.

Когато ищец избере плащането да се изпълни чрез съдебен изпълнител, нашият отговор на въпрос 6 се прилага mutatis mutandis. Списъкът на съдебните изпълнители и техните адреси на електронна поща могат да бъдат намерени на адрес: http://www.ekcr.cz/.

В случай на съдебно изпълнение, моля, вижте нашия отговор на въпрос 6.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Чешките съдебни служби обикновено се свързват със страните и техните законни представители по електронната поща или по телефона във връзка със запитвания относно статута на делото им.

Основната информация относно събития, възникнали в хода на производството (без лични данни), също е достъпна онлайн на уебсайта на InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (достъпен само на чешки език). Информация относно предстоящи производства може да бъде намерена на уебсайта на InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. За да получите достъп до системата, трябва да въведете името на съда и номера на делото.

Последна актуализация: 19/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.