Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Чешка република
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, в Чешката република всяка искова молба може да бъде подадена по електронен път.

Исковите молби могат да бъдат подадени а) по електронната поща, с квалифициран електронен подпис или б) чрез „кутия за данни“ (data box), т.е. специално електронно хранилище, предназначено за връчване и изпълнение на актове спрямо публичен орган. Тези процедури са равностойни на стандартната писмена форма. Исковата молба може да бъде подадена чрез обикновена електронна поща без квалифициран електронен подпис, но в този случай не по-късно от три дни от подаването същият текст трябва да бъде подаден в стандартна писмена форма или по описаните по-горе в букви а) и б) начини. Подробностите за всички тези процедури са посочени в отговора на въпрос № 6.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Искова молба може да бъде подадена чрез електронни средства за всеки един случай. Електронна заповед за плащане може да бъде подадена единствено по електронен път.

Процедурата за електронна заповед за плащане е специална съкратена процедура. Ищецът подава искова молба, като използва електронен формуляр, попълнен на уебсайта ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/, и го подписва, като използва квалифициран електронен подпис. Ищецът може да претендира за сума до1 милион чешки крони, като съгласно условията за издаване на електронна заповед за плащане трябва правилно да попълни формуляра и да плати съдебната такса. При условие че са изпълнени всички условия, съдът може да издаде електронна заповед за плащане. В нея той разпорежда ответникът да плати претендираната сума и разноските по производството в срок от 15 дни от получаването на заповедта или да подаде жалба до съда, който я е издал. Електронна заповед за плащане, която не е обжалвана, има силата на окончателно решение. Ако някой от ответниците обжалва в рамките на допустимия срок, електронната заповед за плащане се отменя изцяло и съдът разпорежда да бъде проведено съдебно заседание.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Подаването на искова молба по електронен път е възможно по всяко време.

В случай на искова молба, подадена по електронната поща с квалифициран електронен подпис, може да се използва уебсайтът ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (въпреки че той е достъпен само на чешки език). Исковата молба може да бъде подадена на адреса на електронна поща на съответното деловодство на съда. Адресите на електронна поща на деловодството могат да бъдат намерени на адрес: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

В случай на искова молба, подадена до кутията за данни на съда, идентификаторите за кутията за данни на съответния съд могат да бъдат намерени на портала на публичната администрация, в списъка на притежателите на кутии с данни (http://seznam.gov.cz/) — в раздел „Органи на държавната администрация“, или на уебсайта на Министерството на правосъдиетоhttps://www.justice.cz/, както и при данните за контакт на отделните съдилища.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Като общо правило, трансакциите могат да се извършват във всеки формат, освен ако в закона не е посочен конкретен формат за определени действия. По-важно е подадената информация да бъде разбираема и ясна.

При използването на определени електронни процедури ищците могат да бъдат ограничени от техническите параметри, които се прилагат по отношение на различните средства за комуникация. Така например при използването на портала ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (вж. въпроси 2, 3 и 6), максималният размер на всички приложения е ограничен до 10 MB, а допустимите формати на документите са pdf, rtf, xls, doc и txt. По същия начин размерът на съобщенията при изпращане на съобщения до кутиите с данни е ограничен до 10 MB, а допустимите формати за съобщенията с данни са pdf, PDF/A, xml (ако отговаря на публично достъпната XSD схема, публикувана от получателя на съобщението с данни), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn и gml/gfs/xsd. При подаване на информация до адрес на електронна поща следва да се използва формат HTML, PLAIN TEXT с кодиран текст - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1),Unicode или UTF-8. Размерът на писмото, включително приложенията, е ограничен до 5 MB. Поддържаните операционни системи включват: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (в случай на Windows Vista е установен проблем с HW съхранението на електронни квалифицирани удостоверения (напр. четец на смарт карти SCR3320) и понастоящем с този четец не може да се подписва или да се изпраща електронно попълнена информация — попълнената информация може да бъде подписана и изпратена, ако pfx файлът (точка 12) е посочен в Java Applet и е въведена паролата за частен ключ). Ищец, който реши да използва портала ePodatelna или кутията за данни, за повече информация може да разгледа инструкциите и наръчника за потребители на съответните уеб страници.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Съдилищата и съдебните изпълнители действат съгласно законодателството, уреждащо защитата на личните данни (по-специално Закон № 101/2000 Coll. относно защитата на личните данни), и други съответни правни разпоредби.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

За предявяване на иск в обикновено гражданско производство могат да се използват три различни електронни процедури:

Първо, иск може да бъде предявен по електронната поща с квалифициран електронен подпис. Определението за квалифициран електронен подпис е дадено в член 11 от Закон № 227/2000 Coll. за електронните подписи; това е а) гарантиран подпис, основан на квалифицирано удостоверение, издадено от чешки акредитиран доставчик на удостоверителни услуги и съдържащо информация, позволяваща недвусмислена идентификация на подписващия (списъка на акредитираните доставчици в Чешката република можете да намерите на уебсайта на Министерство на вътрешните работи на Чешката република http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), или б) гарантиран електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, който се намира извън територията на Чешката република, когато квалифицираното удостоверение се издава като част от услугите, включени в списъка на сигурните удостоверителни услуги, като услуга, която доставчикът на удостоверителни услуги е акредитиран да предостави, или като услуга, чието предоставяне се наблюдава в съответствие с регламентите на ЕС в тази област. Този начин на подаване на информация е равностоен на стандартната писмена форма. Ищец, който желае да предяви иск по този начин, следва да направи справка в уебсайта ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Исковата молба може да бъде изпратена и на адреса на електронна поща на съответното деловодство на съда. Адресите на електронна поща на деловодството могат да бъдат намерени на адресhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx при данни за контакт на отделните съдилища.

Второ, може да се използва кутията за данни, която представлява специално електронно хранилище, предназначено за връчване и изпълнение на актове спрямо публичен орган в Чешката република. Кутиите с данни са регламентирани главно в Закон № 300/2008 Coll. за електронните актове и разрешената размяна на документи. Този начин на подаване на информация е равностоен на стандартната писмена форма. Подробности относно кутията за данни могат да бъдат намерени на уебсайта http://www.datoveschranky.info/, а достъпът на потребителя до профила се осъществява чрез уебсайта https://www.mojedatovaschranka.cz/. Всички съдилища са снабдени с кутии с данни. Идентификаторите на кутиите с данни за отделните съдилища могат да бъдат намерени на портала за публична администрация в списъка на притежателите на кутии с данни (http://seznam.gov.cz/) — в раздел „Органи на държавната администрация“, на уебсайта на Министерството на правосъдието https://www.justice.cz/ в данните за контакт на отделните съдилища.

Трето, иск може да бъде предявен и като се използва обикновено електронно писмо, без да е необходимо удостоверяване с подпис. При този начин на подаване обаче, не по-късно от три дни от подаването, същият текст трябва да бъде подаден в стандартна писмена форма или чрез посочените по-горе начини, тъй като в противен случай, съдът няма да го вземе предвид (член 42 от Гражданския процесуален кодекс).

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, за съдебното производство се дължи такса. Ищецът може да плати таксата, която се определя по тарифата за таксите, или по сметката на въпросния съд в Чешката национална банка, или ако размерът на таксата не е по-голям от 5000 CZK — чрез държавна гербова марка. Ако таксата не бъде платена при предявяване на иска, съдът ще поиска от ищеца да я плати, като определи конкретен краен срок и го информира за последствията от неплащането. След изтичане на крайния срок производството спира.

Таксите и начините за тяхното плащане за производства, образувани чрез подаване на документи по електронен път, не се различават от начините на плащане за производства, образувани по обичайния начин. Изключение прави процедурата за електронна заповед за плащане, при която съдебната такса е малко по-ниска от тази при обичайното гражданско производство.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да. Подадената по интернет информация може да бъде оттеглена по същия начин както при подаването по стандартния начин. Оттеглянето може да се осъществи по електронен път или по стандартния начин.

Що се отнася до иска, ищецът може да оттегли иска изцяло или частично до момента, в който решението на съда стане окончателно. Ако исковата молба е оттеглена, съдът ще спре производството напълно или в частта на оттеглената искова молба. Ако исковата молба за образуване на производството е оттеглена, след като съдът се е произнесъл по делото, но преди решението да стане окончателно, съдът ще реши дали да отмени решението в частта на оттеглената исковата молба. При положение че другите страни не са съгласни с оттеглянето на исковата молба по основателни причини, съдът ще реши, че оттеглянето на исковата молба не е ефективно, освен при определени специални производства (член 96 от Гражданския процесуален кодекс).

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответник може да осъществява комуникация по интернет, но не е задължен да го прави.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ако ответникът подаде отговор на електронната заповед за плащане в рамките на допустимия законоустановен срок, електронната заповед за плащане се отменя напълно, съдът насрочва съдебно заседание и съдебното производство протича по обичайния начин, т.е стандартно първоинстанционно съдебно производство по граждански дела.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако ответникът не подаде отговор на електронната заповед за плащане в рамките на допустимия законоустановен срок, електронната заповед за плащане придобива силата на окончателно решение.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Документите могат да бъдат връчени на съда в електронна форма за всеки вид производство. Техническите данни са посочени в отговора на въпрос № 4.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдът връчва документи чрез кутиите с данни на образуванията, които са ги въвели. За повече информация относно кутиите с данни вж. отговора на въпрос № 6.

Съдът може също така да връчи документи и съдебни решения по електронната поща с квалифициран подпис на адрес на електронна поща, който адресатът е предоставил на съда, при условие че адресатът е поискал или е дал съгласието си материалите от съда да му бъдат връчени по този начин, и при условие че има определен акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, който е издал квалифицирано удостоверение и го води на отчет, или е представил свое собствено валидно квалифицирано удостоверение. За повече информация относно квалифицираните удостоверение вж. отговора на въпрос № 6. За да е валидно връчването, адресатът трябва да потвърди получаването на документа, като използва съобщение с данни в срок до 3 дни от изпращането на документа (напр. на адреса на електронна поща на съответния съд), със своя гарантиран електронен подпис.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения се връчват чрез кутиите с данни на образуванията, които са ги въвели. За повече информация относно кутиите с данни вж. отговора на въпрос № 6.

Съдебните решения също могат да бъдат връчени по електронната поща с квалифициран подпис на адрес на електронна поща, който адресатът е предоставил на съда, при условие че адресатът е поискал или е дал съгласието си, материалите от съда да му бъдат връчени по този начин, и при условие че има определен акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, който е издал квалифицирано удостоверение и го води на отчет, или е представил свое собствено валидно квалифицирано удостоверение. За повече информация относно квалифицираните удостоверение вж. отговора на въпрос № 6. За да е валидно връчването, адресатът трябва да потвърди получаването на документа, като използва съобщение за данни в срок до 3 дни от изпращането на документа (напр. на адреса на електронна поща на съответния съд), със своя гарантиран електронен подпис.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, обжалване може да бъде връчено по електронен път по същия начин, по който се връчва искова молба. Вж. въпрос № 6.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да, изпълнително производство може да бъде образувано по електронен път по същия начин, по който се предявява иск.

Когато ищец избере плащането да се наложи чрез съдебен изпълнител, отговорът на въпрос № 6 се прилага mutatis mutandis. Списъкът на съдебните изпълнители и техните адреси на електронна поща могат да бъдат намерени на адрес: http://www.ekcr.cz/.

В случай на изпълнение на съдебни решения можете да направите справка с отговора на въпрос № 6.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Чешките съдебни служби обикновено се свързват със страните и техните законни представители по електронната поща или по телефона, за да разгледат запитвания, свързани със статута на делото им.

Основната информация по въпроси, възникнали в хода на производството (без лични данни), също е достъпна онлайн на уебсайта на InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (достъпен само на чешки език). Информация относно предстоящи производства може да бъде намерена на уебсайта на InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. За да получите достъп до системата, трябва да въведете името на съда и номера на делото.

Последна актуализация: 25/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.