В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, образуването на съдебно производство по интернет е възможно или чрез услугата Онлайн иск за парично вземане (Money Claim Online — MCOL), или услугата Онлайн иск за възстановяване на владение (Possession Claim Online — PCOL). И двете системи се подпомагат от информационно бюро, където могат да Ви окажат съдействие (но не и да ви дадат правен съвет). Можете да се свържете с информационното бюро на телефон 0845 601 5935 (за лица, обаждащи се от Обединеното кралство) и на телефон +44 1604 619 402 (за лица, обаждащи се от други държави).

Освен това искове могат да бъдат предявявани в различните юрисдискции на съдебния комплекс Rolls Building в Лондон (Финансовото отделение на Висшия съд (Chancery Division of the High Court), Търговските съдилища (Commercial courts) и Съдилищата по технологии и строителна дейност (Technology and Construction Courts), Търговския съд (Mercantile Court) и Адмиралтеския съд (Admiralty Court), а делото може да се управлява по електронен път, като се използва схемата за електронно подаване на документи и управление на дела CE Filing.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

MCOL е достъпна за искове, предявявани в Окръжния съд за фиксирана парична сума, която е по-малка от 100 000 GBP (приблизително 125 000 EUR), включително съдебните такси и всички разноски за адвокат. Искът следва да бъде предявен срещу най-много две лица, като адресът на лицето или на лицата, срещу което(които) се образува производство, трябва да бъде в Англия и Уелс. Адресът за връчване на ищеца също трябва да бъде в Англия и Уелс.

PCOL може да се използва за предявяване на иск за възстановяване на владение върху земя (включително сгради или части от сгради). Услугата включва иск за възстановяване на владение на жилищен имот от наемодател срещу наемател единствено на основание несъбран наем (но не и иск за отнемане на лизинг); или ипотекарен длъжник срещу ипотекарен кредитор единствено на основание неплащане на дължимите суми по ипотека. Тя не включва иск за друго средство за правна защита, освен за плащане на несъбран наем или парична сума, дължима по ипотека, лихва и разходи. Както при MCOL всички ответници трябва да имат адрес за връчване в Англия и Уелс, а кредиторът трябва да има адрес в Англия и Уелс, на който да бъдат доставени документите. Ищецът трябва да бъде в състояние също да предостави пощенски код за имуществото, което трябва да се възстанови, и следва да има адрес на електронна поща.

За използването на MCOL и на PCOL кредиторите трябва да бъдат поне на 18 годишна възраст, не трябва да са с нарушено психическо състояние, не трябва да получават правна помощ по смисъла на Закона от 1988 г. за правната помощ и трябва да не са злонамерена страна в съдебен спор (последното се отнася за лица, на които от съдия от Висшия съд е забранено да предявяват иск, в който и да е окръжен съд в Англия и Уелс, без да са получили разрешение). Искове срещу правителството или монархията не могат да бъдат предявявани.

Този вид искове не трябва да бъдат инициирани по интернет.

CE Filing е достъпна за всички искове (освен тези, които включват молба за освобождаване от такси), които в противен случай ще бъдат предявени в Rolls Building; за дела, които не са заведени чрез CE Filing, може да се използва друга система.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Както MCOL, така и PCOL са достъпни по всяко време. Когато искова молба е получена преди 9,00 часа в работен за съда ден, искането ще бъде обработено още същия ден. Когато то е получено след 9,00 часа ще бъде обработено на следващия работен за съда ден. Исковата молба обикновено се разпечатва и се изпраща на ответника в деня на нейното обработване.

CE Filing също е достъпна 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, като подлежи на рутинна поддръжка.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Както при MCOL, така и при PCOL ищецът ще бъде помолен да попълни информацията, появяваща се на поредица екрани. На всеки от тях се появява конкретна информация, която трябва да бъде предоставена — например пълното име и адресът на кредитора, името и адресът на ответника или ответниците, и претендираната сума, както и подробна информация за иска.

Системите MCOL и PCOL ще запазят автоматично информацията, тъй като тя е попълнена на екрана. Ако на екрана е попълнена само част от информацията, кредиторът може да я запази, като избере опцията за запазване, която се появява в горния и долния край на всеки екран. В MCOL тези данни се запазват за 28 дни, което позволява на кредитора да разполага с достатъчно време да събере всяка допълнително поискана информация. В PCOL ще бъде запазена чернова на исковата молба за неопределен период от време, докато тя бъде подадена и/или изтрита от потребителя.

Първоначалната информация за страните и техните адвокати се предоставя чрез онлайн формуляр. CE Filling дава възможност на страна да качва документи, все едно ги подава на гише; единственото ограничение е свързано с размера — ако документът е твърде голям, трябва да бъде подаван на части.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Сигурността е от първостепенно значение и за двете системи — MCOL и PCOL. Тъй като част от предоставената от кредитор информация може да бъде от чувствителен характер, сигурността се предоставя чрез уникално потребителско име и парола. Сайтът има също защита на сигурността и криптира данните, които преминават през интернет. Страните обаче трябва да имат предвид, че не всички изпратени или получени електронни писма могат да се считат за сигурни.

Преди да могат да предявят онлайн искове, кредиторите трябва да се регистрират в MCOL и PCOL. Едва след като се регистрират, от тях се иска да изберат потребителско име и парола. Както потребителското име, така и паролата трябва да бъдат не по-кратки от 8 и не по-дълги от 12 знака и трябва да представляват комбинация от букви и цифри.

В MCOL и PCOL кредиторът ще бъде помолен да избере и въпрос за сигурност, както и да отговори на него, докато се регистрира. Това се прави, в случай че кредиторът забрави паролата си. Системата ще изпрати паролата по електронната поща, при условие че се получи правилен отговор на въпроса за сигурност. Веднъж забравено обаче, потребителското име не може да бъде възстановено.

CE Filing е сигурен начин за прехвърляне на информация между съдилищата и страните и техните банкери.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се изисква да се използват електронни подписи, макар че се прилага процедурата за влизане, описана в отговора на въпрос 5. Както е обяснено в отговора на въпрос 3, времето на подаване на исковата молба определя деня, в който ще се обработва иска.

Тъй като CE Filing е начин за подаване на документи, използване на електронен подпис не се изисква. За момент на подаването се считат или времето на плащане на съответната такса, или датата и часът, както се посочва в съответните правила.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Таксата за предявени онлайн искове е по-малка от дължимата за предявените лично искове, тъй като се ангажират по-малко съдебни служители. Съдебните такси за MCOL и PCOL следва да се заплащат чрез кредитна или дебитна карта, докато при PCOL се допуска и плащане чрез директен дебит за организации и адвокати. Лицата, които имат право да искат освобождаване от такса, не могат да използват MCOL или PCOL. Ако се претендира освобождаване от такса, в молбата трябва да се посочи доказателство, което изисква извършването на проверка от съдебен служител. Поради това молбите за освобождаване от такса не могат да се подават онлайн. Ищците, които считат, че отговарят на условията за освобождаване от такси, трябва да се свържат с местния за тях съд и лично да подадат своя иск заедно с молбата.

Дължимите такси са същите, както ако делото е заведено на гише такси, като се плащат или чрез кредитна карта, или по сметка.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Макар че е възможно исковите молби и искания, подадени чрез MCOL и PCOL, да бъдат изтрити, преди да бъдат подадени, след като бъдат подадени не могат да бъдат изтрити. Възможно е искане за образуване на производство, подадено чрез MCOL или PCOL, да бъде отменено, след като то се образува по същия начин както при неелектронните процедури. Съдебните такси не могат да бъдат възстановени, когато искането за отмяна е подадено, след като искът е предявен.

В рамките на CE filing дадено дело може да бъде оттеглено по същия начин, както ако бъде заведено директно в съда.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ако искът е предявен чрез MCOL или PCOL, ответникът може да отговори по електронен път, като използва паролата за достъп, предоставена върху лицевата страна на исковия формуляр. Не е задължително да се отговори по интернет.

При липсата на определено правило делото, заведено чрез CE filing, ще продължи да се разглежда като дело, заведено чрез CE filing.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ответникът може да отговори на иска онлайн, като използва MCOL по 5 начина. Той може:

 • да изплати изцяло вземането
 • да признае изцяло иска
 • да признае частично иска
 • да подаде потвърждение за връчване
 • да се защити срещу иска
 • да предяви насрещен иск срещу ищеца.

Когато ответникът подаде писмена защита, делото се прехвърля на местния за ответника съд. Когато е подаден насрещен иск, делото се прехвърля на подходящия съд. И при двете обстоятелства делото ще продължи както, ако не е заведено по електронен път.

Ако ответникът признае иска частично, от кредитора ще бъде поискано да посочи дали е готов да приеме това признаване. Ако то е прието, ищецът може да поиска от съда да постанови решение срещу ответника и да изпрати заповед за плащане. Ако не бъде прието, делото ще продължи като дело, при което ответникът не се признава за виновен.

Ако ответникът отговори на иска за възстановяване на владение, на ищеца се изпраща копие от отговора, което бива включено в съдебната преписка за първоначалното изслушване във връзка с владението. При PCOL ответниците могат да попълнят формуляра за отговор, който представлява декларация относно средствата и се изисква преди изслушването във връзка с владението.

Ответник по дело, заведено чрез CE filing, разполага със същите варианти, като ответник по дело, заведено без да е използвана електронната система.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако ответникът не отговори на иск, кредиторът може да поиска постановяване на онлайн неприсъствено решение чрез MCOL. Искане може да бъде подадено чрез избирането на варианта за начало за съдебно решение. От кредитора се иска да реши дали желае ответникът да изплати вземането на вноски или чрез еднократно плащане. Ако кредиторът претендира за лихва като част от първоначалния иск, той има право да поиска лихва от датата на издаване до датата, на която се иска съдебното решение. Както и при предявяването на искове, ако искане за постановяване на съдебно решение бъде получено чрез MCOL преди 9,00 часа в работен за съдилищата ден, то ще бъде обработено до края на деня. Когато бъде получено след 9,00 часа, то ще бъде обработено на следващия работен ден за съда, при което няма да се появи в MCOL до следващия ден.

PCOL може да бъде използвана за подаване на молба до съда за определяне на дата за възстановяване на владение, когато ответникът не е спазил условията на разпореждането за владение. Необходимите подкрепящи доказателства обаче трябва да бъдат подадени директно в съда, те не могат да бъдат приложени към онлайн молба.

Невъзможността за ангажиране с процеса от страна на ответника по дело, заведено чрез СЕ, ще доведе до същите резултати като при дело, което не е заведено чрез СЕ.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

PCOL позволява на ищците по електронен път да подават следното:

 • обща кореспонденция
 • обща искова молба
 • искане за отлагане на изслушването
 • оттегляне на иска.

По отношение на MCOL ищците могат да направят също така следното по електронен път:

 • да впишат съдебно решение чрез признаване, частично признаване или неприсъствено
 • да поискат заповед за изпълнение.

Ищците и ответниците могат да подават кореспонденция и запитвания по електронната поща чрез MCOL и PCOL. Те обаче не могат да подават по електронен път обща кореспонденция или молби.

CE Filing дава възможност всички документи да бъдат подадени по електронен път.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдебните решения могат да бъдат постановени както чрез MCOL, така и чрез PCOL, но трябва да бъдат връчени по описания в правилата начин.

При дела, заведени чрез CE Filing, за връчването отговаря страната, завеждаща делото.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдиите не разполагат с устройства за изпращане на решения на страните по електронен път.

CE filing няма отношение към постановяване на съдебни решения.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Жалба може да се подава чрез PCOL, като се използва обща молба, но това е единственият начин за обжалване по електронен път чрез PCOL или MCOL. Решенията не могат да бъдат връчвани по интернет.

CE filling не се прилага при обжалвания.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Когато кредитор поиска постановяване на неприсъствено решение с незабавно плащане чрез MCOL, той може да поиска заповед за изпълнение, след като в статуса в MCOL се види, че съдебното решение е вписано, и когато ответникът не е спазил условията по съдебното решение (зависи дали решението е постановено неприсъствено или чрез признаване). За издаването на заповед се дължи такса, която кредиторът ще бъде помолен да плати, като използва дебитна или кредитна карта. Тази съдебна такса се добавя към дължимата сума. За да поиска молба онлайн, кредиторът трябва да влезе в системата, като използва потребителско има и парола, да избере иска, след което — опцията „заповед за изпълнение“.

Заповедта трябва да бъде издадена:

или за дължимия остатък по решението,

или, ако плащането по решението става на вноски — за минимална сума от 50 GBP или една месечна вноска, когато сумата е по-голяма.

След издаването на заповедта, тя се изпраща по електронен път на съдебните изпълнители към местния за ответника съд. Съдебните изпълнители ще направят няколко опита да съберат парите на кредитора.

Чрез MCOL не са достъпни останалите методи за принудително изпълнение, по отношение на които може да бъде намерена подробна информация в информационния лист за принудително изпълнение за Англия и Уелс.

PCOL може да се използва за подаване на искане до съда за издаване на заповед за владение. Тя предоставя средство за принудително изпълнение на решение или заповед за владението на земя (където под „земя“ се разбира както сгради, така и открити площи). Ако обитателите на земята не напуснат доброволно, съдебният изпълнител има правомощия да ги изведе принудително съгласно заповедта. Необходимо е да се заплати такса.

PCOL може да се използва за подаване на молба до съда за разрешение за издаване на заповед за реституция. Заповедите за реституция се прилагат само в случаите, когато съдебният изпълнител успешно е изпълнил заповед за владение и предишният обитател е възстановил владението на имота. Ако обаче за целите на молбата се разчита на отделни свидетелски показания или документация, не е възможно молбата да бъде подадена онлайн. Чрез PCOL не могат да бъдат поискани други методи за принудително изпълнение.

В CE Filing няма разпоредби относно принудително изпълнение.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Страните могат да разгледат статуса на делото си онлайн и да прегледат историята на делата, които са били заведени от тях или срещу тях.

CE файловете могат да се търсят чрез терминала, предвиден за тази цел, при спазване на Правилата за гражданско съдопроизводство (CPR).

Връзки по темата

Онлайн иск за парично вземане

Онлайн иск за възстановяване на владение

Правила за гражданско съдопроизводство

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 19/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.