Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, може да се започне съдебно производство, като се използва информационната система за съдебни производства e-File (наричана оттук нататък: системата e-File).

Имате достъп до системата на следния адрес: https://etoimik.rik.ee/.

Видеоматериалът, в който се обяснява как се използва системата e-File, се намира онлайн на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Системата e-File може да се използва от страните по граждански и административни производства, както и по наказателни производства и производства за установяване на нарушения. При съдебни производства по граждански и административни дела може да се започне производството и да се подават документи и жалби. При наказателни производства и такива за установяване на нарушения може да се подават ограничен брой документи по съдебни производства, които са в ход.

Молба за бързо производство за издаване на заповед за плащане по вземания и вземания за издръжка може да се подава само по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Да, тази възможност е на разположение по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

За да заведете съдебно дело, трябва да попълните предвидените за целта формуляри, в които можете да въведете текст и данни. Те се различават в зависимост от вида на производството и молбата, но всички те са в подобен формат: ще трябва да предоставите обща информация за случая, данни за страните, всички документи, приложени към молбата, и всички данни, свързани с плащането на държавната такса.

Формулярът за бързо производство за издаване на заповед за плащане е по-подробен и цялата молба следва да се въведе под формата на метаданни.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

За да може системата да разпознае лицето, което осъществява достъп, то трябва да влезе в системата e-File, като използва личната си карта или мобилна идентификация. Порталът е защитен. Когато потребителите влязат в портала (с лична карта или мобилна идентификация), те ще имат достъп единствено до производства и данни, които са свързани с тях. Лица, които не участват в производството, нямат достъп до съдебните производства на други лица. Данните се предават с помощта на X-Road — слой за обмен на данни на националната информационна система. Това е техническа и организационна среда, която позволява защитен, базиран на интернет обмен на данни между държавните информационни системи.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Ако законодателството изисква подписването на определен вид документи, това става електронно чрез използването на лична карта. Процесуалните документи мога да бъдат подадени чрез системата e-File, като се използва електронен подпис. Ако делото се внесе в съда, системата e-File запазва автоматично данните, въз основа на които е започнато съдебното дело. Лице, което подава в съда документи за започване на съдебно дело или друг процесуален документ чрез системата e-File, ще получи автоматично потвърждение по електронната поща, в което ще се посочват датата и часът на получаване на документа от съда.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Държавна такса се плаща за изпълнението на всички действия, за които по закон се дължи плащането на такава. По принцип държавната такса трябва да се плати, преди да се поиска извършването на действието. Държавните такси могат да се платят по банков път чрез връзка към банката в системата e-File, както и извън системата чрез интернет банкиране или в банков клон.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Ищецът може да оттегли иска си до приключването на досъдебното производство, като подаде заявление до съда за оттегляне на иска. Даден иск може да бъде оттеглен със съгласието на ответника до влизането в сила на решението на съда относно иска. Съдът следва да бъде информиран за оттеглянето на иска писмено или в протокола следва да се направи специален запис. Заявлението може да бъде подадено и чрез системата e-File.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Няма задължение да се отговаря по интернет. Ответникът може да отговори по интернет, електронно или писмено.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Няма разлика между производства, започнати по интернет, или по някакъв друг начин. Как протича производството зависи от последващите действия на органа, провеждащ съответното производство, и може да бъде различно в зависимост от вида на производството, както и от вида на иска.

Ако в бързото производство за издаване на заповед за плащане длъжникът подаде възражение, съдът или продължава да разглежда делото по исков ред, или прекратява производството. Това се предопределя от ищеца в зависимост от това какво е посочил в молбата си.

Гражданските дела могат да се решават в писмено производство, ако страните подадат молба за това, или съдът може да реши, че делото трябва да се гледа в открито съдебно заседание. Процедурата, която ще се следва, зависи от вида на делото и подадените от ответника възражения.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

По бързо производство за издаване на заповед за плащане, ако ответникът не отговори на поканата за плащане, т.е. не подаде възражение, съдът издава заповед за плащане за съответната сума. Тази заповед подлежи на незабавно изпълнение, поради което съдът трябва да се увери, че ответникът е получил поканата за плащане.

По други граждански производства, когато съдът е разпоредил на ответника да отговори в определен срок, но ответникът не го е сторил, в някои случаи съдът може да постанови неприсъствено решение по искане на ищеца. Ако съдът не счита, че това е възможно, той може да даде на ответника нов срок за отговор или да насрочи съдебно заседание. Молба за издаването на неприсъствено решение може да бъде подадена заедно с исковата молба. Съдът не може да постанови неприсъствено решение в определени предвидени от закона случаи.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Молби и документи могат да се подават до съда електронно по електронната поща или чрез специално създадената за целта информационна система (e-File).

Чрез системата e-File могат да се подават всички документи по граждански и административни производства и ограничен брой документи по наказателни производства и такива за установяване на нарушения. Процесуалните документи мога да бъдат подадени чрез системата e-File, като се използва електронен подпис.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдебни решения, разпореждания и призовки могат да бъдат връчени на участниците в производствата електронно или чрез системата e-File, или чрез основния електронен адрес на участника, както и чрез всеки друг електронен адрес, за който съдът е бил уведомен. Получателят на документ трябва да уведоми съда за неговото получаване, ако документът е бил изпратен по електронната поща, докато при връчване на документа чрез системата e-File, датата на получаване и отваряне на документа от получателя се регистрира автоматично.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

По граждански и административни производства съдът може да издаде решението си електронно, като го защити с електронния подпис на съдията или по друг сходен технически защитен начин.

По бързо производство за издаване на заповед за плащане всички съдебни документи, включително решенията, се създават автоматично в информационната система.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Чрез системата e-File може да се подаде жалба и да се връчат съответните решения, постановени по граждански и административни производства.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Чрез системата e-File може да се започне изпълнително производство. В системата e-File може да се търсят допълнителните документи, посочени в член 2, параграф 1, точки 1—4 от Закона за принудителното изпълнение, след това да се попълни молбата за принудително изпълнение и, ако е необходимо, да се добавят допълнителни файлове. Попълнената молба за принудително изпълнение трябва да бъде електронно подписана от ищеца. След това молбата се изпраща заедно с допълнителния документ и допълнителните файлове, които са били избрани, до електронния адрес на съдебния изпълнител.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Делата може да се следят онлайн чрез системата e-File. Потребителят трябва да влезе в системата, като използва лична карта или мобилно приложение за идентификация, за да се гарантира, че самоличността е проверена. По граждански и административни производства всички документи, които не са обозначени като поверителни поради информация за самоличността и които са предоставени на разположение, се показват на страните в системата.

Бързото производство за издаване на заповед за плащане може да се проследи от начало до край чрез системата e-File.

По наказателни дела и такива за установяване на нарушения системата e-File показва само ограничена информация.

Връзки по темата

Системата e-File

https://www.e-toimik.ee/

Портал „Jurist Aitab“ — за подаване на искове пред съдилищата

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Съдебна система на Естония

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [Държавен вестник]

https://www.riigiteataja.ee

Последна актуализация: 31/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.