Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Автоматизираната обработка може да се ползва за подаване на искове за безспорни вземания, на молби за правна помощ (и молби за назначаване на процесуален защитник или служебен адвокат за оказване на правна помощ, както и когато адвокатът подава молба за възстановяване на разходите за такси и разноски от държавата) и за подаване на молби за принудително изпълнение (при частноправни молби за събиране на вземания, които се основават на постановление или решение на районния съд (käräjäoikeus).

Във Финландия няма производства, които са достъпни изключително по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Услугата е достъпна по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

За дружествата и организациите, които често подават искове, е предоставен XML образец. Отделен електронен онлайн формуляр е на разположение на гражданите и предприятията.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Услугата за автоматизирана обработка на финландските съдилища е защитена с криптиран https протокол за трансфер на файлове. Данните, подавани от съдилищата, се съхраняват на защитен сървър, откъдето заинтересованите страни могат да изтеглят съответните документи.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Потребителите трябва да влязат в своя профил, за да изтеглят файлове от защитения сървър.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

За производствата, образувани по електронен път, както и за образуваните по конвенционален път се дължат едни и същи такси. Районните съдилища начисляват такси на молителите и ищците след края на всяко производство. Размерът на таксата зависи от естеството на делото и сложността на производството.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Едни и същи принципи се прилагат както към производствата, образувани по електронен път, така и към исковете, заведени по конвенционален, а не по електронен път.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответникът може да отговори по интернет, но използването на интернет не е задължително.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

От гледна точка на процедурата няма разлики между производството по електронен път и конвенционалното производство.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

От гледна точка на процедурата няма разлики между производството по електронен път и конвенционалното производство.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Да. Искови молби, реплики и други съдебни документи могат да бъдат изпращани до съдилищата и по електронна поща.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Документи, за които не се изисква връчване с обратна разписка (като реплики, призовки за предварителното и основното съдебно заседание и резюмета на съдебни решения), може да се изпращат до заинтересованите страни по електронна поща.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения може да бъдат изпращани до страните по делото и по електронен път при поискване. Получателят, или неговият пълномощник, трябва да се идентифицира при изтегляне на съдебното решение чрез електронната услуга.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Понастоящем не е възможно обжалване по електронен път.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Молбите за събиране на присъдени вземания може да се подават по електронен път. Автоматизираната обработка е достъпна за частноправни молби за събиране на вземания, които се основават на решение или постановление на районния съд.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Да. Ищците могат да следят движението по своите дела, като влязат в профила си в онлайн услугата, ако производството е образувано по интернет.

Последна актуализация: 19/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.