Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

По принцип законодателството позволява това. На практика обаче все още не е възможно навсякъде във всички федерални провинции (Länder) и при всички видове производства. Въпросът дали се допуска подобна възможност зависи от това дали и в каква степен съответната провинция е избрала да въведе разпоредби, уреждащи този въпрос. Повече информация можете да получите от съдебните служби (Landesjustizverwaltungen) на федералните провинции.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Въпросът дали се допуска подобна възможност зависи от това дали и в каква степен съответната федерална провинция е въвела разпоредби, уреждащи този въпрос. Повече информация можете да получите от съдебните служби на федералните провинции. Някои производства могат да бъдат проведени изцяло по електронен път. Примерите за това включват производства по регистрация на документи, процедура за заповед за плащане (Mahnverfahren) и в някои случаи — производства за дребни нарушения (Ordnungswiedrigkeiten).

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Когато федералните провинции са въвели разпоредби, предвиждащи електронни правни процедури (вж. въпрос 1), електронни документи могат да се подават по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Техническите изисквания се определят от разпоредбите на федералната провинция (вж. въпрос 1).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Техническите изисквания се определят от разпоредбите на федералната провинция (вж. въпрос 1). Обикновено разпоредбите изискват документите да бъдат изпратени чрез използване на формат OSCI (компютърен интерфейс за онлайн услуги), който е компонент от използваното софтуерно решение, познато като приложението EGVP (пощенска кутия за електронни съдилища и администрация).

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Съобщението само по себе си не е задължително да бъде подписано. Видът подпис, който се изисква за подадените индивидуални молби, се определя в съответните процесуални правила. Обикновено това е квалифициран електронен подпис.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Възможно е да има съдебни такси; това зависи от вида на делото. Има различни начини за плащане: с фактура, директен дебит или електронно плащане.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Това може да бъде направено. Прилагат се обичайните правила.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Няма задължение да се използва интернет. Прилагат се обичайните правила.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Прилагат се обичайните правила.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Прилагат се обичайните правила.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

По принцип законодателството позволява това. На практика обаче все още не е възможно навсякъде във всички федерални провинции и при всички видове производства. Въпросът дали се допуска подобна възможност зависи от това дали и в каква степен съответната провинция е избрала да въведе разпоредби, уреждащи този въпрос. Повече информация можете да получите от съдебните служби на федералните провинции.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

В член 174, параграф 3, първо изречение от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung) се предвижда, че решения в електронна форма могат да бъдат връчвани на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и данъчни съветници. Решенията, връчени на други страни, могат да бъдат в електронна форма само ако страните са дали изричното си съгласие да получават електронни документи.

На практика това е възможно предимно при производства по регистрация на документи.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да, по принцип предаването на съдебно решение в електронна форма е възможно. На практика това е възможно предимно при производства по регистрация на документи.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Подаването на жалба по този начин е възможно, ако в нормативната уредба на федералната провинция се предвиждат електронни съдебни производства във въпросния съд. В член 174, параграф 3, първо изречение от Гражданския процесуален кодекс се предвижда, че решенията могат да бъдат връчвани на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и данъчни съветници в електронна форма. Решенията, връчени на други страни, могат да бъдат в електронна форма, само ако страните са дали изричното си съгласие да получават електронни документи.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не, това не е възможно.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Това по принцип не е възможно. Някои федерални провинции обаче го предвиждат, поне при дела пред административните и данъчните съдилища (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Някои федерални провинции го предвиждат при дела, свързани с имотния регистър или други регистри. Датите на съдебните заседания могат да бъдат консултирани по електронен път в някои случаи.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.