Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

При граждански дела е възможно да се подаде иск или молба до съда по електронен път като електронен документ. Искът или молбата трябва да носят квалифициран подпис на отговорното лице или (просто) да бъдат подписани от отговорното лице чрез сигурно средство за предаване на данни. Сигурните средства за предаване са определени в член 130а, параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс (ZPO).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

По принцип е възможно да се подаде иск или молба до съда по електронен път, както е описано в точка 1, при всички граждански производства. Съществуват и процедури, които могат да се извършват изцяло по електронен път, като например процедурите за регистрация и за издаване на заповед за плащане (Mahnverfahren).

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Няма ограничения във времето.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Електронният документ трябва да е подходящ за обработка. Техническите параметри за предаване и годност за обработка са определени в Наредбата за електронното правосъдие (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Техническите параметри са определени в Наредбата за електронното правосъдие.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Искът или молбата, подадени като електронен документ, трябва да носи квалифициран електронен подпис на отговорното лице или просто да бъдат подписани от това лице и изпратени на съда чрез сигурно средство за предаване (вж. точка 1).

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

По принцип видът на използваните комуникационни технологии не засяга размера на съдебните такси. Има различни начини за плащане: с фактура, директен дебит или електронно плащане. Съдебните органи на съответната провинция предлагат допълнителна информация.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, възможно е. Прилагат се обичайните правила.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Без значение под каква форма е предявен искът, адвокатите, публичните органи и публичноправните юридически лица по принцип са длъжни да изпратят отговор до съда като електронен документ. Освен това страните по производството могат да представят изявления пред съда по електронен път.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Прилагат се обичайните правила. Понастоящем няма специално, изцяло електронно гражданско производство.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Прилагат се обичайните правила. Понастоящем няма специално, изцяло електронно гражданско производство.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

При определени условия документите могат да се изпращат на съда в електронна форма (вж. точка 1).

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдебните документи, по-специално решенията, могат да бъдат връчвани по електронен път чрез сигурни средства за предаване (член 173, параграф 1 от ZPO). Адвокатите, нотариусите, съдебните изпълнители, компетентните органи, корпорациите и публичноправните институции са длъжни да осигирят сигурно средство за предаване с цел връчване. Електронен документ може да се връчи на дадено лице само ако то, в качеството си на физическо лице, е дало съгласието си за връчването на електронни документи за съответното производство или, в качеството си на юридическо лице, е дало принципното си съгласие за връчването на електронни документи (член 173, параграф 4, първо и трето изречение от ZPO).

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да, съдебно решение може да бъде съобщено в електронна форма, както е описано в точка 13.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Прилагат се обичайните правила за предаването и връчването на електронни документи, описани по-горе (вж. точки 1 и 13).

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Заповедите за изпълнение до съдебния изпълнител и молбите за принудително изпълнение до съда по изпълнението също могат да бъдат изпращани по електронен път, както е описано в точка 1. Някои податели, по-специално адвокатите и компетентните органи, са дори задължение да подават своите молби или разпореждания по електронен път (член 753, параграф 5, член 130d от ZPO). Приложените документи могат или трябва да бъдат изпращани и по електронен път, освен когато законът предвижда документът да бъде представен в писмена форма. Копие от изпълнителното основание по принцип трябва да бъде изпратено в писмена форма. По изключение, ако изпълнителното основание е решение за изпълнение, за което не се изисква разпореждане за изпълнение и стойността на иска не надвишава 5000 EUR, при определени условия изпълнителното основание може да бъде изпратено по електронен път. Това важи например в случай на електронна молба за изпълнение във връзка със запор и прехвърляне на паричен иск (член 829а от ZPO). Tова важи също така за заповедите за принудително изпълнение на парични искове, подадени по електронен път (член 754а от ZPO).

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Това по принцип не е възможно. В някои случаи информация относно поземления регистър/регистърните производства и назначенията по граждански производства може да бъде намерена по електронен път.

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.