В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Гибралтар
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Понастоящем в Гибралтар не е възможно образуване на съдебно или изпълнително производство по интернет. Също така в Гибралтар не е възможно подаването на документи в съда, връчването на съдебни решения, постановяването на съдебни решения и определения или обжалването да се извършват по електронен път.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не е приложимо.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не е приложимо.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не е приложимо.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не е приложимо.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не е приложимо.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не е приложимо.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не е приложимо.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не е приложимо.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не е приложимо.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не е приложимо.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Не е приложимо.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не е приложимо.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не е приложимо.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не е приложимо.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не е приложимо.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не е приложимо.

Последна актуализация: 20/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.