Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Въведено е приложение за подаване на правни документи по електронен път и то се използва за подаването им в Гръцкия държавен съвет и в Първоинстанционния съд в Атина. Продължават да се предоставят: а) информация за наблюдението на правни документи, подадени по електронен път и по традиционен начин — в Първоинстанционния съд в Атина, б) възможност да се наблюдава движението на правен документ по електронен път дори ако той е подаден с използването на традиционни методи — на уебсайта на Първоинстанционния съд в Пирея и Първонстанционния съд в Солун. Освен това е въведено и приложение за подаване на правни документи по електронен път в административните съдилища (dioikitika dikastiria), като предстои въвеждането на подобно приложение и за Сметната палата (Elenktiko Synedrio).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Правни документи могат да бъдат подадени по електронен път за случаи, свързани с всички граждански производства, които постепенно се включват в онлайн функцията с нейното развитие. Движението на документите за всички производства може да се наблюдава по електронен път. Към момента няма производства, които могат да бъдат инициирани единствено по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Движението на правните документи може да бъде наблюдавано по електронен път 24 часа в денонощието. Понастоящем правни документи могат да се подават по електронен път в Първоинстанционния съд в Атина в рамките на неговото работно време, макар че в скоро време това ще бъде възможно денонощно, в делнични и почивни дни (24/7).

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

За да подаде правен документ по електронен път, системният потребител (адвокат) попълва електронен формуляр и го подава в съда заедно с пълния текст на исковата молба в WORD формат. След като процедурата по подаването приключи, формулярът се изпраща обратно на подателя в същия „заключен“ формат, обозначен като „подаден“.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

За достъп до системата се използват специални пароли и електронни подписи както в момента, така и когато тя ще бъде напълно функционираща.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

В системата е включено използването на електронни подписи.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Обикновено съдебните такси се плащат по електронен път, което е стъпка, включена в приложението за подаване на правни документи по електронен път. Таксите са същите като тези, които се заплащат при традиционния начин на подаване.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не. Оттеглянето на правен документ е възможно само в съответствие с разпоредбите, приложими по отношение на правните документи, които са подадени по традиционен начин съгласно правилата на Гражданския процесуален кодекс.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

В Президентски указ 142/2013 се предвижда електронното подаване на предложения и свързани с тях документи в гражданските съдилища. Тази опция все още не е технически възможна. Понастоящем работна група разглежда въвеждането на подходяща техническа рамка. За ответниците не е задължително да отговорят единствено по интернет.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Всички правни и други документи по дадено дело се представят на съда по време на съдебното заседание.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

В случай че ответникът не представи по какъвто и да било начин каквито и да е предложения, той се осъжда задочно.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В Президентски указ 142/2013 се предвижда (в допълнение към електронното подаване на предложения) в гражданските съдилища да се подават свързани с делото документи по електронен път.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Все още не. В момента се разглежда.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Все още не. В момента се разглежда.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Все още не. В момента се разглежда.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Вж. отговора на въпрос 1.

Последна актуализация: 02/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.