Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, възможно е. Подробните правила за комуникация със съдилищата по електронен път са достъпни на адрес https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato и на свързаните сайтове.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Важна промяна в сравнение с предходните разпоредби относно производствата, които могат да бъдат образувани по интернет, е, че по отношение на определени спорни и безспорни производства, образувани на 1 януари 2018 г. или след тази дата, страните не само имат възможност да управляват делата си по електронен път, но и са задължени да го правят. Поради това по правило всеки стопански субект, провинция, община, бюджетна агенция, прокурор, нотариус, публичен орган и друг административен орган, действащ в качеството си на клиент, както и законният представител на такъв клиент, е задължен да управлява делата си по електронен път.

Освен това определени видове дела могат да се водят само по електронен път, независимо от това дали страните действат в рамките на някое от горепосочените качества. Например производство по вписване на дружество (или за промяна в данните на дружеството) може да се образува само по електронен път, а при производства във връзка с гражданска регистрация искова молба може да бъде подадена по електронен път единствено ако например молителят поиска опростено производство по вписване (промяна на данни) или дадена организация подава молба да бъде квалифицирана като организация с общественополезна цел, макар че органи, които са вече организации с общественополезна цел, могат да подадат документите си по електронен път единствено след горепосочената дата.

Ако даден молител не е задължен да използва електронни средства, той все пак може да избере да подаде исковата си молба по електронен път.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Да, услугата е достъпна по всяко време, с изключение на периодите на планирани дейности по поддръжка и непредвидени неизправности в работата на системата. При срокове, определени в законодателството или от съда в дни и в работни дни, не се отчитат дните — или по отношение на срокове, определени в месеци и години — денят на изтичане на срока — в които неизправността или прекъсването на обслужването, както е определено в законодателството, са продължили повече от четири часа. Ако срок, определен в часове, изтича по време на появата на неизправност или прекъсване на обслужването, както е определено в законодателството, срокът ще изтече в края на първия час след началото на работното време на следващия работен ден. Ако прекъсването на електронните услуги продължи повече от един работен ден, органът, предоставящ услуги за електронна администрация, трябва да предвиди възможност за получаването и обработването на документи на неговите клиенти по начин, който не изисква електронни средства, дори в случаите, когато съответното законодателство допуска единствено електронно обработване за този вид производство.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Ако за подаването на искова молба (документ) или на приложения към нея съществува стандартен формуляр, той не може да бъде изменян, поради което не може да се изменя и формата на данните. Формулярите могат да бъдат разгледани на адрес https://birosag.hu/ и могат да бъдат попълнени с помощта на програмата „Általános Nyomtatványkitöltő“ (рамкова програма за попълване на формуляри). Съгласно Правителствен указ № 451/2016 от 19 декември 2016 г. относно подробните правила за електронната администрация и наредбата на Националната служба за съдебната власт форматите на файловете, които могат да бъдат въведени в конкретни електронни файлове на съда, са: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3 и .wav. Към формулярите могат да бъдат прикачени приложения във формат .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic или .asice. Важно е размерът на отделните файлове, прикачени към формулярите, да не е по-голям от 150 MB, докато общият размер на всички приложения, прикачени към формулярите, не може да е по-голям от 300 MB. Ако въпреки това общият размер на приложенията, които трябва да бъдат прикачени към формуляра или молбата, надвишава ограничението за размер от 300 MB, файловете, които трябва да бъдат прикачени, могат да бъдат предоставени на носител за съхранение като приложение към специален формуляр № 28, който е предназначен за тази цел, в брой екземпляри, който е с един повече от броя на заинтересованите по делото страни. Съдът приема документи, подадени единствено на следните носители за съхранение — CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ и USB устройство.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

При производствата, образувани по електронен път, безопасното предаване и съхранение на данни се гарантира от инструменти в областта на информационните технологии, осигуряващи защита на системите за комуникация, уведомяване и вътрешно управление. Процедурите могат да се провеждат онлайн единствено чрез „портала за клиенти“(„ügyfélkapu“), „портала за дружества“ („cégkapu“) или „служебния портал“ („hivatali kapu“) след предварителна регистрация. Предаването и съхранението на данни е защитено например чрез услуги за електронна идентификация, услуги за сигурно уведомяване и услуги за електронен подпис, както и от строгите разпоредби на Закон L от 2013 г. относно сигурността на електронната информация на държавното и местното управление и друго свързано законодателство.

Например лица, осъществяващи комуникация по електронен път, имат възможност в допълнение към използването на предоставения от съда криптографския ключ да изпращат документите си до съда кодирани с техен собствен криптографски ключ. Криптографският ключ се изпраща на съда като част от документите на лицето, осъществяващо комуникация по електронен път, и в тези случаи съдът връчва съдебните документи на същото това лице, кодирани с неговия криптографски ключ.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Документ, подаден до съда по електронен път, трябва да бъде подаден по такъв начин, че

  • титулярят на подписа да е положил върху електронния документ своя квалифициран електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис или печат, базиран на квалифицирано удостоверение, и да го е положил с електронен времеви печат, когато това се изисква по закон,
  • титулярят на подписа да удостоверява електронния документ, като използва основана на идентификация услуга за удостоверяване на документи, или
  • електронният документ да е създаден в рамките на услуга, при която доставчикът на услугата е приписал документа на лицето, което го издава, чрез идентифицирано на последното, като приписването му на това лице е било автентично удостоверено с информация, която ясно може да бъде проследена до лично положения от въпросното лице подпис или въз основа на такава информация, и доставчикът на услуги да е издал удостоверение, с което ясно е приписал документа на лицето в клауза, която е свързана със и е неделима част от електронния документ, и доставчикът на услугата да е приложил клаузата заедно с документа, които носят най-малкото усъвършенстван електронен печат и усъвършенстван електронен времеви печат.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебните такси и таксите, дължими за производствата, са едни и същи за производствата, образувани въз основа на хартиен носител, и производствата, образувани по електронен път.

Ако е налице задължение за плащане на такса, освен че то трябва да бъде посочено в исковата молба, в полето „Дължима такса“ (във формуляра, който трябва да се подаде) трябва да се попълни и правилната сума, след което таксата може да бъде платена в съответствие с потвърждението за получаване, получено автоматично след подаването на формуляра. Таксата трябва да бъде платена чрез електронната платежна система и система за сетълмент („Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer“ — EFER), която позволява задължението за плащане да се изпълни на Портала за съдебно плащане („Igazságügyi Fizetési Portál“) от интерфейс за виртуална точка за продажба (VPOS)/домашно банкиране. Друг метод за плащане на таксите е те да бъдат преведени по притежаваната за тази цел бюджетна сметка на общия съд.

При производства за вписване на дружества (или за промяна в данните на дружество) таксите за производството и таксите за публикуване се плащат по електронен път преди подаването на молбата за вписване (или за промяна в данни), като се посочва номерът на документа за плащането на таксите, който може да бъде изтеглен от уебсайта на информационната система за дружествата. Таксите трябва да бъдат платени чрез банков превод по притежаваната за тази цел бюджетна сметка на Търговския съд, докато таксите за публикуване се плащат по бюджетната сметка на министерството, оглавявано от министъра на правосъдието.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не е технически възможно даден документ да бъде оттеглен, след като е бил подаден. Прекратяване на производството (или оттеглянето на други молби или жалби) е възможно само при строго спазване на правилата на гражданския процес. Страни, които избират производство, образувано по електронен път, имат същите права и задължения като страните, внесли своите молби на хартиен носител.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Електронната администрация не зависи от формата, която ищецът е избрал, за да управлява делата си; тя по-скоро зависи от това дали ответникът е длъжен да управлява делата си по електронен път. Ако ответникът е лице, което трябва да управлява делата си по електронен път съгласно въпрос 2, като общо правило той може да предяви иска единствено по интернет и съгласно условията, определени в законодателството, в противен случай подаването му ще бъде невалидно. В други случаи ответникът може да избере свободно дали желае да отговори на хартиен носител или по електронен път. Ако ответникът е избрал да използва електронни средства (чрез подаване на документи по електронен път), в хода на производството той трябва да комуникира със съда по електронен път, като съдът също ще връчи всички съдебни документи на тази страна по електронен път. Ако дадена страна е решила да не използва законен представител или ако представител на страната, който не е квалифициран да бъде законен представител, е поел ангажимент да комуникира по електронен път със съда, впоследствие от съда може да бъде поискано да разреши преминаване към процедура на хартиен носител по времето, когато се подават документите на хартиен носител. В молбата трябва да се посочи, че поради промени в положението на страната или нейния представител продължаването на процедурата по електронен път би представлявало непропорционална тежест.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Едни и същи процедурни правила се прилагат за производствата, образувани по електронен път, и онези, образувани въз основа на хартиен носител.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Вж. отговорите на въпроси 9 и 10.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Ако в даден случай електронната администрация е задължителна за страната или ако страната е избрала тази форма на администрация, документът и приложенията към него трябва да бъдат подадени на стандартен формуляр, ако такъв е предвиден, като формулярът, който се използва в този случай, не може да се изменя. Ако не е наличен стандартен формуляр за документите или приложенията, страните трябва да подават такива документи и приложения във формат, който отговаря на някой от форматите на документи, одобрени от председателя на Националната служба на съдебната власт и изброени във въпрос 4, в съответствие с описаните в този въпрос правила. (Изключенията от задължението за подаване на документи по електронен път са посочени в законодателството, следователно понастоящем те представляват освобождаване от задължението за подаване по електронен път, ако даден документ трябва да бъде представен и проверен на хартиен носител в рамките на производството, което може по-специално да се случи, ако се оспори автентичността на документ на хартиен носител).

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да, възможно е. Съдебните документи се връчват от съда по електронен път на страните, които са избрали да използват електронни средства, въз основа на описаните във въпроси 2 и 9 правила. Съдебните документи, връчени по електронен път, се изпращат до онлайн устройството за съхранение на документи на изпращача в рамките на портала за клиенти, служебния портал или портала за дружества, където документът може да бъде получен чрез отварянето на интернет връзка, водеща към документа. Документът се счита за връчен, когато бъде отворен, като системата създава електронно потвърждение за връчването, което се изпраща автоматично на съда.

Поща, връчена на официалния адрес, се счита за връчена в часа, посочен върху потвърждението за отказ, дори ако доставчикът на услугата до официалния адрес, потвърждава, че адресатът е отказал доставянето на пощата, или на петия работен ден след часа, посочен върху второто известие, ако доставчикът на услугата до официалния адрес потвърждава, че адресатът не е приел пощата, въпреки че е бил уведомен два пъти.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да, вж. отговора на въпрос 13.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Страна, която е задължена да комуникира по електронен път или която първоначално е избрала електронна комуникация, трябва да подаде и жалбата по електронен път, докато всяка страна, използвала документи на хартиен носител до подаването на жалбата, може да премине към електронна администрация дори към момента на подаване на жалбата. Решението на съда по жалбата също ще бъде връчено по електронен път на страна, която е задължена да комуникира по електронен път или която е избрала този способ за комуникация, в съответствие с описаните във въпрос 13 правила.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да, възможно е. Ако съгласно закона електронната администрация е задължителна, образуването на производството по този начин също е задължително. Страна, която не подлежи на такова задължение, също има право да образува производство по електронен път; все пак тя трябва първо да приеме в писмен вид условията и реда за използване на системата за обслужване на Унгарската камара на съдебните изпълнители.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

При някои производства, като например дружествени производства, отговорът е положителен.

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.