Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да.  Образуването на определени производства, т.е. тези, включващи искове с малък материален интерес, може да стане и по интернет.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Ищците, които искат да предявят иск с малък материален интерес (т.е. определени искове с максимална стойност 2000 EUR), могат да изберат да го направят по електронен път. Процедурата за искове с малък материален интерес е алтернативен метод за образуване и разглеждане на граждански производства във връзка с искове с малък материален интерес. Това е услуга, която се предоставя от службите на районните съдилища и е предназначена за евтино разглеждане на потребителски искове, без да участва юрист.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Услугата е на разположение по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не. Единственото условие е, че съдържанието на исковата молба не трябва да надвишава 1500 думи.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Сигурността на информацията се гарантира чрез използване на защитна стена, SSL (Secure Socket Layer) за съобщенията, система за откриване на проникване в хостинг сайта, защита на потребителския профил и други.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебните такси за искове с малък материален интерес се заплащат с кредитна или дебитна карта, като таксата (25 EUR през 2012 г.) е една и съща както за производствата по електронен път, така и за тези, които не са по електронен път.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да. Ако искът все още не е заведен за разглеждане в съда, той може да бъде оттеглен, като се изпрати писмо по електронната поща до секретаря по искове с малък материален интерес, в което се иска оттегляне на иска.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Да, ответникът може да отговори по интернет.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Секретарят по искове с малък материален интерес трябва да положи максимални усилия, за постигане на спогодба по иска, преди той да бъде заведен за разглеждане от съдията.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Искът се разглежда като признат и ищецът може да подаде молба за постановяване на неприсъствено съдебно решение.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Не. Не е възможно подаването на документи до съда по електронен път.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Страните по иска могат да проследят онлайн статуса на предявения от тях иск.

Връзки по темата

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Последна актуализация: 26/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.