Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, възможно е да се започне гражданско производство пред всички обикновени и апелативни съдилища. Това е задължително условие, за да можете да получите разпореждания преди началото на производството по същество от който и да е съд.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

По искови и охранителни граждански производства и производства по принудително изпълнение пред обикновените и апелативните съдилища адвокатите на вече конституираните страни могат да подават процесуални актове и документи само по електронен път. Същото се отнася и за подаването на актове и документи от лица, назначени или на които са делегирани правомощия от съдебните органи. Всички останали актове винаги могат да бъдат подадени електронно.

Разпорежданията преди началото на производството по същество се разглеждат единствено по електронен път.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Услугата за електронно подаване на документи е достъпна денонощно.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Да, техническите спецификации, които трябва да бъдат спазвани, са установени в мярка от 16 април 2014 г. Те могат да бъдат открити на следната връзка:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

„Електронният пакет“ (busta telematica), съдържащ съдебния документ и всички приложения, е кодиран, за да се гарантира, че неговото съдържание може да бъде четено само от получаващия съд.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Необходим е електронен подпис. Не се изисква отбелязване на датата и часа на подаване.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

По закон се изисква т.нар. „единна такса“ (contributo unificato), която може да се плати по електронен път чрез специална онлайн процедура, която изисква удостоверяване на самоличността с италианска смарт карта. Таксата е същата както при неелектронните производства.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, с електронен документ, който е еднакъв с документа на хартиен носител.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

По отношение на подаването на акта за конституиране като страна в производството ответникът може да действа по свое усмотрение. Електронното подаване обаче е задължително в хода на производството пред обикновените и апелативните съдилища.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Прилагат се същите правила както при производствата на хартиен носител. Ответникът може да подаде писмената си защита по електронен път само ако съдът е упълномощен да получава електронно документите за съответния вид производство и за въпросния акт.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Прилагат се същите правила както при производствата на хартиен носител.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Вж. отговорите на въпроси 1 и 2.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съобщения и известия до адвокатите на страните се изпращат само по интернет (сертифицирана електронна поща съгласно италианската нормативна уредба).

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да. Разпорежданията преди началото на производството по същество се издават само в електронен формат (от 30 юни 2014 г.).

Гражданските съдилища издават около 300 000 решения в електронен формат всеки месец.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Жалбата може да бъде подадена по интернет. Решението по жалбата се съобщава само по интернет (сертифицирана електронна поща съгласно италианската нормативна уредба).

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Да, като удостоверят самоличността си (с помощта на италианска смарт карта) в точка за оторизиран достъп или на „Портала за електронни услуги“ на Министерството на правосъдието.

Връзки по темата

https://pst.giustizia.it/PST/

Последна актуализация: 21/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.