Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

В Латвия няма специална система за образуване на производства и предявяване на граждански искове по интернет. Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

Електронни документи може да бъдат изпращани по интернет.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В Латвия е възможно да се изпращат електронни документи.

В изпълнение на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи съдилищата са задължени да приемат електронно подписани документи.

В латвийското национално законодателство относно електронните документи — Закон за електронните документи — е предвидено, че за целите на установяването на автентичността електронните документи трябва да съдържат данни за удостоверяване на автентичността на документа и самоличността на титуляря. Освен това документът трябва да бъде подписан със защитен електронен подпис, за да се счита, че е подписан от посоченото за автор лице. При използването на електронни документи сигурността на данните се гарантира от доставчиците на удостоверителни услуги (услуги, свързани със защитените електронни подписи) в съответствие с разпоредбите на Закона за електронните документи и нормите относно защитата на личните данни в Латвия. Лицето трябва да даде специално съгласие за кореспонденция със съда чрез електронен подпис. Това означава, че съдът ще изпраща по електронен път документите, които е изготвил.

Следва да се добави, че предявяването на искове чрез подаване на документи, подписани със защитен електронен подпис, се допуска във всички случаи, освен когато в закона е предвидена специална процедура за образуване на производства. Процедурата за обмен на електронни документи не се прилага при определени видове договори, свързани с недвижими имоти, семейно и наследствено право, както и определени видове гаранционни договори.

Що се отнася до отбелязването на датата и часа, в някои случаи законодателството предвижда, че в допълнение към другите изисквания даден документ трябва да съдържа и положен печат, посочващ дата и час на подаване. В случай на електронен документ това изискване е изпълнено, ако електронният документ има защитен електронен подпис и удостоверение за време или само електронен подпис, ако страните са се съгласили в писмен вид, че електронните документи могат да бъдат подписвани с електронен подпис в съответствие с процедурите, определени в Закона за електронните документи.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес.

Съдебните документи може да бъдат връчвани по електронен път, ако ищецът е отбелязал в исковата молба, че за кореспонденцията си със съда е готов/а да използва електронна или друг вид поща.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните документи, включително съдебните решения, може да бъдат връчвани по електронен път, ако ищецът е отбелязал в исковата молба, че за кореспонденция със съда е готов/а да използва електронна или друг вид поща.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес.

Лицето трябва да даде специално съгласие кореспонденцията със съда да се осъществява чрез използване на електронен подпис. Това означава, че съдът ще изпраща по електронен път документите, които е изготвил.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес.

При комуникация със съдебен изпълнител лицето може да използва документи, подписани с електронен подпис.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес. Възможно е движението по дадено дело да се следи в интернет чрез портала на съдилищата, на който се предлага обществено достъпна информация.

Страните по дадено дело могат да слушат аудио запис на съдебното заседание от портала на съдилищата — https://tiesas.lv, секция Manas lietas („Моите дела“), при условие че съдът е качил аудио файла в информационната система на съда. Когато файловете са качени в информационната система на съда и данните са синхронизирани, те биват прехвърлени към механизма за разпространение на данни на портала https://tiesas.lv веднъж на всеки 24 часа. След като потребителят се регистрира на портала, той или тя може да има достъп до информация само по делата, за които е регистриран/а като страна, като по тях той или тя може да отваря и слуша аудио файловете, които са приложени към документите по делото. Страна по делото може да влиза в секцията Manas lietas („Моите дела“) на портала https://tiesas.lv, като използва електронен подпис или електронна карта за самоличност или като изпрати заявка до Съдебната администрация (Tiesu administrācija) с молба за предоставяне на права на достъп.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.