Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Литва
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

От 1 юли 2013 г. граждански искове могат да бъдат завеждани по електронен път посредством Литовската съдебна информационна система (LITEKO), която е достъпна от подсистема „Публични електронни услуги“ (PES) на адреси https://www.teismai.lt/en и http://www.epaslaugos.lt/ чрез избиране на връзката към портала за електронни услуги на литовските съдилища.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

По електронен път могат да се подават различни искове в граждански производства или жалби срещу индивидуални актове и заявления в административни производства. Електронни документи могат да бъдат подавани в съда във връзка както с нови, така и със съществуващи дела на хартиен носител. Когато вносителят подава електронни документи във връзка със съществуващо дело на хартиен носител, той следва да подаде и необходимия брой копия на хартиен носител (едно за прилагане към делото на хартиен носител и по едно копие за всяка страна в производството).

От 1 януари 2014 г. електронният формат се използва само по граждански дела, разглеждани от окръжните съдилища и отнасящи се до издаването на съдебни заповеди, ако искът, по който е образувано производството, е подаден на 1 юли 2013 г. или след тази дата посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии;

1.2. граждански дела, разглеждани от окръжните съдилища, ако процесуалният документ, въз основа на който е образувано съдебното производство, е подаден на 1 януари 2014 г. или след тази дата посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии;

1.3. граждански дела, разглеждани от регионалните съдилища в качеството им на първоинстанционни съдилища; административни дела, разглеждани от административните съдилища в качеството им на първоинстанционни съдилища, ако процесуалният документ, въз основа на който е образувано съдебното производство, е подаден на 1 юли 2013 г. или след тази дата посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии;

1.4. всички производства пред съдилища с обща компетентност и пред специализирани съдилища, които разглеждат апелативни или касационни дела по жалби, подадени на 1 януари 2014 г. или след тази дата срещу решения или определения по дела, които са били разглеждани само в електронен формат.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Тази услуга е достъпна по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Процесуални документи могат да бъдат подавани чрез попълване на образците, предоставени в подсистема „Публични електронни услуги“ (PES) на LITEKO или чрез качване на съществуващи документи във форматите, поддържани от системата: формати за текстови документи: doc, docx, odt, rtf, txt.; таблични формати: xls, xlsx, ods; формати за презентации: ppt, pptx, ppsx, odp; формати за векторни графични изображения и текст: pdf, application/pdf, ADOC; формати за точково-матрични изображения: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; формати за видеозаписи: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; формати за звукозаписи: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Електронните данни, отнасящи се до съдебни производства, се обработват, записват и съхраняват посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии в съответствие с разпоредбите, установени от Съдебния съвет (Teisėjų taryba) и съгласувани с Главния архивар на Литва (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Достъп до портала за електронни услуги може да бъде осъществен посредством инструментите, предоставени на портала за електронно управление: използване на електронно банкиране, лична идентификационна карта или електронен подпис. Системата има също така функционалност за поставяне на електронен времеви печат.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Гражданите, които подават електронни документи, ползват 25 % отстъпка от съдебната такса и не им се налага да разпечатват процесуални документи, да ги изпращат до съда по пощата, да отиват до банката за извършване на плащане и да представят доказателства за извършеното плащане.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Спрямо исковете, подадени чрез интернет, се прилагат същите гражданскопроцесуални правила, които важат за исковете, подадени по общия ред. В член 139, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas) е предвидено, че ищецът може да оттегли своя иск, ако съдът не е изпратил копие от иска до ответника. Искът може да бъде оттеглен на по-късен етап само със съгласието на ответника и при условие че първоинстанционният съд все още не е постановил своето решение. Преди да бъде регистриран, искът може да бъде оттеглен просто чрез изтриване от системата. След като бъде регистриран, рискът може да бъде оттеглен от системата само след подаването на молба за оттегляне.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

В съда могат да бъдат подавани документи както на хартиен, така и на електронен носител.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Използването на средства за електронна комуникация в хода на гражданското производство не засяга гражданскопроцесуалните правила.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Използването на средства за електронна комуникация в хода на гражданското производство не засяга гражданскопроцесуалните правила.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Електронни документи могат да бъдат подавани във връзка както със съществуващи дела на хартиен носител, така и с дела на електронен носител.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Делата за издаване на съдебни заповеди, други видове дела, определени от Съдебния съвет и данните, отнасящи се до съдебните производства, могат да бъдат обработвани електронно. Когато бъде създадена електронна папка на делото, всяка отпечатана информация, получена или изпратена от съда, се цифровизира, а отпечатаните документи се обработват, съхраняват или унищожават в съответствие с разпоредбите, установени от Съдебния съвет и съгласувани с Главния архивар на Литва.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, жалба може да бъде подадена през интернет както в гражданското, така и в административното производство. Съдебните решения могат да бъдат връчвани по електронен път и по други начини, предвидени в специалните закони.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Изменение на Гражданския процесуален кодекс, което регламентира използването на информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии в дейността на съдебните изпълнители, е в сила на 1 юли 2013 г., но възможността за образуване на изпълнително производство през интернет все още не е реализирана. Електронната информационна система на съдебните изпълнители следва да е в експлоатация от април 2015 г.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

От 1 юли 2013 г. адвокатите и техните помощници могат да получават процесуални съдебни документи чрез средства за електронна комуникация.

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.