Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да възможно е, но това зависи от съда/трибунала, пред който се води производството.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Следните производства могат да бъдат образувани чрез подаване на молба по интернет:

  • Производство пред Трибунала за искове с малък материален интерес;
  • Производство пред Трибунала за административен контрол; и
  • Производство пред Съда на магистратите (Малта) и пред Съда на магистратите (Гозо) в неговата по-нисша компетентност.

Няма производства, които може да бъдат образувани само по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Този инструмент е на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, но искът/молбата се обработва в работното време на съда, т.е. от 9 ч. до 15 ч. (от 1 октомври до 15 юни) и от 8 ч. до 12 ч. (от 16 юни до 30 септември). Ако иск/молба бъде подаден/а извън тези часове, се счита, че е подаден/а на следващия работен ден в посочените по-горе часове.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

За искове пред Трибунала за искове с малък материален интерес това се извършва чрез попълване на съответния формуляр, който е наличен онлайн, с включване на всички необходими данни за последваща обработка.

В случай на молба пред Трибунала за административен контрол, Съда на магистратите (Малта) и пред Съда на магистратите (Гозо) в неговата по-нисша компетентност първо данните трябва да се попълнят съгласно изискванията в електронния формуляр, след което се прикачва сканирано копие от молбата в изисквания от закона формат, заедно с документите, ако има такива.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Прехвърлянето на данни се извършва по криптиран начин и запазването им се урежда от правителствена политика.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

При завеждане на иск пред Трибунала за искове с малък материален интерес не е необходимо да се използва електронен подпис. Отговори, отговори на насрещни искове и жалби пред този Трибунал обаче се подписват електронно, тъй като се изисква влизане с електронна идентификационна карта.

Когато съдебният иск се подава пред Трибунала за административен контрол, Съда на магистратите (Малта) и пред Съда на магистратите (Гозо) в неговата по-нисша компетентност, той се подписва автоматично електронно, тъй като тази услуга се предлага само за адвокати и помощник адвокати (legal procurators) след като се регистрират за нея чрез електронна идентификационна карта.

Относно датата, веднага след като искът/молбата бъде подаден/а, часът и датата се генерират автоматично.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, таксите, свързани с подадения онлайн акт, също се заплащат онлайн. Таксите са същите като тези, които се заплащат, когато актовете не се подават електронно.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Това не може да бъде извършено електронно. Всеки, който желае да оттегли иска си, трябва лично да посети деловодството на съда.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

В случай на производство пред Трибунала за искове с малък материален интерес, Трибунала за административен контрол, Съда на магистратите (Малта) и пред Съда на магистратите (Гозо) в неговата по-нисша компетентност предоставената онлайн услуга е единствено за образуване на производство. Все още не е възможно да се отговаря на този вид производство по интернет.

В случай на производство пред Трибунала за искове с малък материален интерес, както и при образуването на дело е възможно да се подаде онлайн отговор, отговор на насрещен иск и жалба.

Ответникът не е задължен да отговаря по интернет.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Независимо дали има отговор на иска, за делото се насрочва дата на съдебно заседание.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Независимо дали има отговор на иска и след като срокът за него е изтекъл, се насрочва съдебно заседание по делото.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Възможно е документи да се подават електронно, когато те се подават заедно с първоначалния иск, когато той също се подава електронно.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Според малтийското законодателство не се изисква връчване на съдебни решения.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Всяко предварително или окончателно съдебно решение се прочита в открито съдебно заседание и се дава копие на страните или на присъстващия на съдебното заседание законен представител. Възможно е обаче да се получи електронно копие на съдебното решение, както ще бъде обяснено по-долу.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Подаването на жалба по интернет е възможно само в случай на обжалване на решението на Трибунала за искове с малък материален интерес, но уведомление за съдебното решение не може да бъде изпратено по интернет.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Това не е възможно.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Уебсайтът за Съдебни услуги предоставя онлайн услуга за решения, които са достъпни безплатно за законни представители и за обществеността.

Освен този уебсайт юристите могат да използват своята електронна идентификация, за да се абонират за услугата „еСъдилища“, чрез която получават достъп до дела, съдебни актове и заповеди.

Последна актуализация: 09/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.