Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

От 1 септември 2017 г. електронните производства са задължителни за граждански искове със задължително процесуално представителство (искове с цена над 25 000 EUR) пред съдилищата на Централна Нидерландия и Гелдерланд (вж. уебсайта De Rechtspraak).

От 1 октомври 2019 г. електронните производства са възможни само по дела, заведени по електронен път пред районните съдилища на Централна Нидерландия и Гелдерланд след 1 септември 2017 г. От 1 октомври 2019 г. нови дела вече не могат да бъдат завеждани по електронен път пред тези съдилища.

Управителите и синдиците могат да подават по електронен път счетоводни отчети и решения за освобождаване от отговорност чрез Регионалното бюро за цифрови услуги (Digitaal loket kanton). Годишен счетоводен баланс и отчети (преглед на приходите, разходите, активите, вземанията и задълженията за предходната година) може да бъдат изготвени с помощта на електронния формуляр и изпратени по електронен път до кантоналния съд, освен ако последният реши друго. За подаването на формуляра се изисква цифрова идентификация (DigID login).

От ноември 2017 г. от професионалните администратори се изисква да комуникират по електронен път със съдилищата във връзка с административни дела. Този електронен подход се въвежда постепенно в отделните административни служби (вж. уебсайта De Rechtspraak).

За Върховния съд (Hoge Raad) касационните жалби по граждански искове трябва винаги да се подават по електронен път (вж. уебсайта на Hoge Raad der Nederlanden).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Между 1 септември 2017 г. и 1 октомври 2019 г. електронните производства са задължителни за граждански искове със задължително процесуално представителство пред съдилищата на Централна Нидерландия и Гелдерланд. В други съдилища не е възможно да се завеждат дела по електронен път. По принцип делата, заведени през гореспоменатия период пред съдилищата на Централна Нидерландия и Гелдерланд, ще бъдат водени по електронен път. (вж. също точки 3—16.)

Нидерландската съдебна система (de Rechtspraak) разработва нова система за електронен достъп за граждански дела. Докладите за напредъка ще бъдат публикувани на уебсайта De Rechtspraak.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

За граждански искове със задължително процесуално представителство, заведени пред съдилищата на Централна Нидерландия и Гелдерланд през периода, посочен в параграф 2 по-горе, електронното производство е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъп по бюрото за помощ към центъра за съдебни услуги (rechtsspraakservicecentrum) е възможен по електронен път или по телефон между 8:00 ч. и 20:00 ч.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Процесът може да започне с подаване на заявление за образуване на производство (procesinleiding) през уеб портала за съдебни услуги.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Вж. процедурния правилник на уебсайта De Rechtspraak.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Да, при подаването на документи се изисква електронна идентификация. За тази цел адвокатите използват своя адвокатски пропуск, а за гражданите са предвидени няколко възможности, включително използването на личния им код за достъп „DigID“ или на електронен идентификатор (за стопански субекти). Допустимите средства за идентификация са определени от закона.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, съдебни такси се дължат във всички производства. Адвокатите поддържат текущи сметки за разплащания със съдебната система. Съдебните такси при електронните производства се заплащат електронно. При липсата на плащане не се предприемат (следващи) стъпки по образуване на производството.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, законът и процедурният правилник на съдебната система определят реда и начина за оттегляне на искове.

8 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Да, ако е приложима нормативната уредба за електронните производства, ответникът може да отговори онлайн. Ако ответникът има адвокат, отговорът задължително се изпраща онлайн. Ако ответникът има право да действа от свое име, отговорът може да бъде и на хартиен носител.

9 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Електронните производства се провеждат изцяло онлайн. Ответникът бива известяван с електронна поща за всеки нов документ, въведен в електронната папка на делото. Ответниците могат да добавят свои документи и да правят справки в делата си по електронен път. Решението на съда се съобщава по електронен път.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако другата страна е надлежно уведомена за делото, то може да бъде решено задочно поради неявяване. На другата страна се изпращат писмени уведомления за извършените процесуални действия.

11 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Вж. отговора на първия въпрос. Изпращането на съобщения и документи с електронна поща не е разрешено, тъй като не може да се гарантира необходимото ниво на сигурност.

12 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не, съдебни документи не могат да бъдат връчвани или обявявани през интернет. Много съдебни решения обаче се публикуват на уебсайта De Rechtspraak и получават номер ECLI, с който лесно могат да бъдат намерени. Обикновено председателят на съдебния състав решава дали решението трябва да бъде публикувано на горепосочения уебсайт. В интернет не се публикуват всички съдебни решения, а само избрани решения, които са важни за правораздаването или са предмет на значителен (медиен) интерес.

Имената на лицата, посочени в решението, се анонимизират с оглед опазване на тяхната лична неприкосновеност. Стопански субекти и лица, работещи със съда в професионално качество, не се анонимизират.

Когато производството може или трябва да бъде електронно, решението се поставя в електронната папка на делото. По този начин решението се обявява на страните.

13 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не, публикуването в интернет се извършва след уведомяването на страните, следователно след датата на решението. Вж. също така отговора на въпрос № 13.

14 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не, не е възможно да се подаде жалба по електронен път. Само при задочни производства, водени по електронен път, може да се подаде възражение по електронен път.

15 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

16 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

В производствата, водени по електронен път, само адвокати могат да прегледат документите по делото по всяко време.

Някои формуляри могат да бъдат изтегляни в PDF формат от уебсайта De Rechtspraak, но трябва да бъдат изпратени на съда и с обикновена поща, за да бъдат приобщени към производството. Тези документи включват формуляри за делба на имущество и подялба на пенсия за старост, формуляри за промяна на родителски права, за попечителство/настойничество над пълнолетен, за доверително управление на имущество и наставничество, декларации от експерти и преводачи, формуляри за неплатежоспособност, формуляри във връзка с европейски процедури по заповед за плащане или по искове с малък материален интерес и формуляри за обжалване във въззивни производства.

Информацията, която може да бъде от значение за съдебния процес, и информацията, която гарантира независимостта на съдиите, се регистрира централно и е на разположение на широката общественост чрез уебсайта De Rechtspraak. Справки по интернет може да се правят в следните регистри: Централния регистър за попечителство/настойничество над пълнолетни лица (Centraal Curateleregister), Централния регистър за несъстоятелност (Centraal Insolventieregister), регистъра на семейното имущество (huwelijksgoederenregister) и регистъра на допълнителните длъжности, заемани от служители на съдебната система (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Последна актуализация: 09/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.