В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, възможно е гражданско съдебно производство да бъде образувано по интернет чрез приложението „Small Claims Online“ (искове с малък материален интерес онлайн), което може да бъде намерено на адрес: https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Приложението „Small Claims Online“ може да се използва за парични вземания в размер до 3000 GBP без съдебните такси и които не се отнасят за телесни увреждания, пътнотранспортни произшествия, клевета или обида, вещно право върху земя, завет или анюитет или брачно имущество.

Лицето или лицата (ответниците), срещу които е заведено делото, може да са с постоянно местопребиваване в Обединеното кралство, при условие че се предоставя признат пощенски код, за да се даде възможност за установяване на точния адрес за връчване на документи. Ако ответникът има адрес в Англия, Шотландия или Уелс, ищецът трябва да потвърди, че спорният въпрос предмет на иска не е предмет на иск, предявен пред друг съд. Ако обаче ответникът е с адрес извън Обединеното кралство, приложението „Small Claims Online“ не може да се използва.

За да може да използва приложението „Small Claims Online“, ищецът трябва да е навършил 18 години, да е дееспособен, да не се ползва от правна помощ по смисъла на Закона за правната помощ от 1988 г. и да не е лице, злоупотребяващо с право (това е лице, на което съдия от Висшия съд (High Court) е забранил да завежда без разрешение дела пред който и да било районен съд (county court) в Северна Ирландия). Исковете не могат да бъдат предявявани срещу правителството или монархията.

Искове с малък материален интерес могат да се завеждат в деловодството на съда или онлайн, като се използва приложението „Small Claims Online“.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Понастоящем приложението „Small Claims Online“ може да се използва 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

При приложението „Small Claims Online“ ищецът ще трябва да попълни информация на серия от екрани. Всеки от тях е посветен на конкретна информация, която се изисква — например пълното име и адрес на ищеца, името и адреса на ответника или ответниците, както и претендираната сума и подробности за вземането.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Сигурността е от първостепенно значение. Тъй като част от информацията, предоставяна от ищеца, може да е от чувствителен характер, сигурността се осигурява чрез уникално потребителско име и пароли. Уебсайтът има също така защита на сигурността и криптира данните, които преминават през интернет.

Ищците трябва да се регистрират на уебсайта, преди да могат да подават искове с малък материален интерес онлайн. При регистрацията от тях се иска да изберат потребителско име и парола. Паролата трябва да се състои от поне 7 знака и да е комбинация от главни и малки букви и цифри.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се изисква електронен подпис. Ищецът трябва да попълни декларация за истинност на посочените данни.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не се прави разграничение между съдебните такси за искове, заведени по интернет, и тези за неелектронни процедури. Съдебните такси могат да бъдат платени чрез кредитна или дебитна карта или чрез предплатена сметка. Лицата, които имат право да поискат освобождаване от такси или намален размер на таксите, не могат да използват приложението „Small Claims Online“.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Ищецът може да подаде уведомление за оттегляне на иска. Уведомлението може да се подаде онлайн или чрез деловодството, след което делото се класира като „приключено“.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ако искът е предявен чрез приложението „Small Claims Online“, ответникът може да отговори по електронен път, използвайки информацията от иска, предоставена на началната страница на исковата молба, или може да подаде отговора си чрез съответното съдебно деловодство. Не е задължително да се отговаря по интернет.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ответникът може да отговори онлайн на иск, предявен чрез приложението „Small Claims Online“, по 3 начина. Той/тя може да попълни:

Документ за приемане на отговорността — ако признава вземането и желае да го уреди.

Ответникът следва да попълни и подаде този документ, ако признава, че дължи въпросната сума и ще заплати дължимото. Той следва да уточни дали се нуждае от допълнително време, за да плати, като посочи, че може да плаща определена сума на седмица/месец или че може да плати цялата сума до определена дата.

Заявление за оспорване — ако ответникът желае да оспори иска, предявен срещу него.

Ако не е съгласен с иска, ответникът трябва да попълни и подаде заявление за оспорване, в което да посочи причината, поради която счита, че искът следва да се разгледа в рамките на спорно производство. След като документът бъде проверен, той се изпраща на деловодството на съда, посочен в първоначалната искова молба (обикновено деловодството на районен съд), за насрочване и разглеждане в съдебно заседание. Ответникът трябва да представи в съответното съдебно деловодство копия на всички документи, подкрепящи твърденията му, най-малко 10 дни преди датата на съдебното заседание.

Заявление за оспорване и насрещен иск — ако ответникът желае да оспори предявения срещу него иск и да предяви насрещен иск срещу ищеца. За този документ ще бъде начислена такса, като тя се изчислява в зависимост от претендираната от ответника сума. Той трябва да плати онлайн за това заявление с кредитна или дебитна карта. Ако ответникът няма кредитна или дебитна карта, той ще трябва да подаде този документ пред Центъра за обработване по граждански дела (Civil Processing Centre) и да извърши плащането с пари в брой, с пощенско платежно нареждане или с чек. Чековете следва да бъдат платими на Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

След като документът бъде проверен от Центъра за обработване по граждански дела, той се изпраща на деловодството на съда, посочен в първоначалната искова молба (обикновено деловодството на районен съд), за насрочване и разглеждане в съдебно заседание. Ответникът трябва да представи в съответното съдебно деловодство копия на всички документи, подкрепящи твърденията му, най-малко 10 дни преди датата на съдебното заседание.

Когато ответникът представи писмена защита, тя се предава на съда по местоживеенето на ответника. При предявяване на насрещен иск документите се предават на компетентния съд. И в двата случая делото се разглежда, все едно не е заведено в електронен формат.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

След като срокът за отговор изтече и ответникът не е представил такъв, ищецът може да подаде молба за постановяване на неприсъствено решение. Молбата за такова решение може да бъде попълнена и подадена онлайн.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Няма обща възможност за подаване на документи до съда по електронен път, но при определени обстоятелства по усмотрение на съда последният може да посочи, че ще приеме определени документи по електронен път. Документите се приемат, ако са изпратени между потребителски профили в Criminal Justice Secure eMail (CJSM), т.е. от един адрес на електронна поща на CJSM към друг. В Протокол за електронния обмен на информация между Съдебната служба на Северна Ирландия и други организации, в рамките на производства, образувани съгласно Наредбата за децата (Северна Ирландия) от 1995 г. (Children (Northern Ireland) Order 1995), са описани подробно параметрите за обмен на договорените документи.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не.

Връзки по темата

Съдебна служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Последна актуализация: 19/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.