Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

През интернет може да се започне производство, известно като „електронно производство за издаване на заповед за плащане“ (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Първият етап от това производство се провежда без участието на длъжника. Длъжникът може да предприеме защитни действия само след като заповедта за плащане бъде издадена и му бъде връчена.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Електронно производство за издаване на заповед за плащане може да бъде образувано в случай на парични вземания, независимо от стойността на предмета на спора.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Искова молба в електронно производство за издаване на заповед за плащане може да бъде подадена в електронния съд (e-sąd) по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Специализиран софтуер, създаден за електронния съд, преобразува автоматично текстовия файл, съдържащ исковата молба, във формат и структура, изисквани от електронният съд.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Данните са защитени посредством редица съвременни решения в областта на информационните технологии, включително системата CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA е една от технологиите за защита на уебсайтове, която позволява предаването само на данни, въведени от хора. В този случай CAPTCHA защитава уебпортала от профили, които са създадени от машини. Системата проверява това, като иска от потребителя да въведе определен текст, показан във вид на картина. Текстът е умишлено изкривен, за да не може да бъде прочетен с OCR технология (Optical Character Recognition — набор от технологии или софтуер за разпознаване на символи и цели текстове в компютърен файл в графичен или растерен формат), но е достатъчно четлив, за да бъде разпознат от човек. Прочетеният от картината код трябва да бъде въведен в полето с използване на малки или главни букви.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Електронният подпис задължително се използва за подписването на исковата молба и на другите молби в електронното производство за издаване на заповед за плащане. Могат да се използват следните видове подписи:

a) Обикновен електронен подпис, който може да бъде получен безплатно от уебсайта за EPU.
Преди това трябва да си създадете профил. След активирането на профила трябва да се подаде заявление за издаване на сертификат от Центъра за сертификация на EPU и да изчакате потвърждение, че сертификатът е издаден (около 2 часа). След това трябва да свалите сертификата. За правилното инсталиране на сертификата в операционната система се изисква парола за този сертификат. Паролата се изпраща по електронната поща. Ако изгубите сваления сертификат, трябва да подадете ново заявление за издаване на сертификат. Обикновеният електронен подпис може да се използва само в електронни процедури. Срокът на валидност на сертификата за обикновен електронен подпис е една година.

б) Квалифициран електронен подпис. След като регистрирате потребителски профил, ще можете автоматично да използвате квалифициран електронен подпис. Преди това обаче трябва да се снабдите самостоятелно с квалифициран електронен подпис.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебната такса, дължима в електронното производство за издаване на заповед за плащане, се заплаща само по електронен път чрез доставчик на платежни услуги. Тя възлиза на една четвърт от таксата, дължима в традиционното производство за издаване на заповед за плащане.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Ищецът в електронното производство за издаване на заповед за плащане може да оттегли исковата молба, преди производството да е приключило с влязло в сила решение. За тази цел трябва да се подаде молба.

Молбата следва да съдържа волеизявлението на ищеца за оттегляне на иска и номер на банкова сметка. Ищецът може да оттегли исковата молба изцяло и в този случай той се отказва от правна закрила за всички претенции, предявени в исковата молба (в пълния им размер). Исковата молба може също така да бъде оттеглена частично, което е известно като „частично оттегляне на иск“. Едновременно с оттеглянето на исковата молба ищецът може да заяви, че се отказва от предявената претенция (изоставя претенцията). В молбата за оттегляне на исковата молба се посочва номер на банкова сметка, по която да бъде възстановена съдебната такса. Съдебната такса се възстановява, ако исковата молба е оттеглена преди издаването на заповедта за плащане.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответникът в електронното производство за издаване на заповед за плащане не може да отговаря през интернет. Първият документ, който се връчва на ответника по електронното производство за издаване на заповед за плащане, е заповед за плащане. Ответникът може да я обжалва, като подаде възражение (в традиционна или електронна форма).

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ответникът в електронното производство за издаване на заповед за плащане не може да отговаря на исковата молба. Единственият начин за обжалване на заповедта за плащане е чрез подаването на възражение до съда (в традиционна или електронна форма). В този случай заповедта за плащане става нищожна и няма правно действие. Делото се препраща от електронния съд в компетентния съд по местоживеенето/седалището на ответника и се разглежда в друго производство.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Заповедта за плащане, издадена в електронното производство за издаване на заповед за плащане, влиза в сила две седмици след връчването ѝ на ответника. Влязла в сила заповед за плащане, която е издадена в електронното производство за издаване на заповед за плащане и е вписана в информационната система, представлява изпълнително основание. Заповедта за плащане, издадена в електронното производство за издаване на заповед за плащане, се обявява за подлежаща на изпълнение посредством електронна изпълнителна заповед.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В електронното производство за издаване на заповед за плащане към молбите, подадени с електронни средства, не могат да бъдат прилагани документи.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдебните документи в електронното производство за издаване на заповед за плащане се връчват на ищеца с електронни средства. След образуване на производството чрез подаване на искова молба през уебсайта на електронния съд на ищците се предоставя достъп до специална секция в този уебсайт, която им позволява да получават кореспонденция от съда. Съдебните документи се връчват на ищеца чрез системата за пренос на данни, която подпомага електронното производство за издаване на заповед за плащане (електронно връчване на съдебни документи). Съдебните документи се връчват на ищеца електронно само ако ответникът е изразил съгласие с този начин на връчване на съдебни документи.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения в електронното производство за издаване на заповед за плащане са електронни.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, само в електронното производство за издаване на заповед за плащане.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Ако изпълнителната заповед се отнася до съдебно решение, постановено в електронно производство за издаване на заповед за плащане, молбата за образуване на изпълнително производство може да бъде подадена с електронни средства.
Тя трябва да бъде подадена през системата за пренос на данни, която подпомага електронното производство за издаване на заповед за плащане.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

В хода на електронното производство за издаване на заповед за плащане страните имат пълен достъп до файловете по тяхното дело. Достъпът се предоставя от системата за пренос на данни, която подпомага производството. Достъпните документи могат също така да се отпечатват. В производствата, различни от електронното производство за издаване на заповед за плащане, това не е възможно.

Последна актуализация: 01/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.