Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

В съответствие с член 199, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс молбата може да бъде подадена лично или чрез представител по пощата, с куриер, по факс, или може да бъде сканирана и изпратена с електронна поща или по електронен път.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Молби в гражданските производства могат да бъдат сканирани и изпращани с електронна поща или по електронен път. Няма процедури, които могат да се извършват единствено по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Тази система е на разположение по всяко време.

В съответствие с член 199 от Гражданския процесуален кодекс исковата молба (cererea de chemare în judecată), която е подадена лично или чрез представител по пощата, с куриер, по факс, или е била сканирана и изпратена с електронна поща или като електронен документ, се регистрира и датира чрез полагане на входящ печат. След регистрацията молбата и придружаващите документи, включително, когато е приложимо, доказателства за начина, по който са изпратени в съда, се предават на председателя на съда или на негов упълномощен представител, който незабавно пристъпва към назначаването на съдебен състав на случаен принцип, съгласно закона.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Гражданският процесуален кодекс не предвижда използването на стандартни образци на исканията. Общите гражданскопроцесуални правила определят съдържанието на някои видове искания, които се предявяват в гражданското съдопроизводство напр. исковата молба, защитата, насрещния иск).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Сигурното предаване и съхранение на данните се осъществяват с помощта на инструменти, които са типични за електронните пощенски системи, като например защитни стени, сертификати, антивирусни програми и контрол на достъпа въз основа на ролята на потребителя и т.н., както и чрез прилагане на най-добрите практики в сектора.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

В съответствие с член 148, параграфи 2 и 5 от Гражданския процесуален кодекс молби до съдилищата могат да се подават и по електронен път, ако са изпълнени предвидените в закона условия. Молбата трябва да съдържа и подписа на ищеца. Подписът може да бъде положен върху сканиран документ, изпратен с електронна поща. Подписът може да бъде електронен, ако молбата е във формата на електронен документ, изпратен с електронна поща.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, съдебни такси се заплащат в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 80/2013 относно съдебните гербови налози, но размерите им не се различават. Съдебните гербови налози се внасят от длъжника в брой, чрез банков превод или онлайн, по отделна приходна сметка на местния бюджет „Съдебни гербови налози и други гербови налози“, открита на името на административно-териториалната единица, в която се намира постоянното или временното местожителство на физическото лице, или, когато е приложимо, в която се намира седалището на юридическото лице. Ако длъжникът няма в Румъния постоянно или временно местожителство, или седалище, както е приложимо, съдебният налог се внася в местния бюджет на административно-териториалната единица, където намира съдът, в който са предявени искът или молбата.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, при същите условия, при които ищецът може да оттегли съдебния иск. В съответствие с член 406 от Гражданския процесуален кодекс ищецът може по всяко време да оттегли иска — с устно изявление в съдебно заседание или с писмена молба.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не е задължително ответникът да използва интернет.

В съответствие с член 149, параграф 4 и член 154, параграф 6 и параграф 6, първо тире от Гражданския процесуален кодекс призовките и всички процесуални документи се връчват служебно от процесуални представители на съответния съд или от други служители на съда, както и от представители или служители на други съдилища, в чиято юрисдикция пребивава адресатът на документа, който трябва да бъде връчен. Връчването на призовки и други процесуални документи може да се извършва от съдебния служител и по факс, електронна поща или по друг начин, който гарантира предаването на съдържанието на документа и потвърждаването на неговото получаване, ако съответната страна е посочила пред съда своите данни за контакт за тази цел. Връчването на процесуални документи се придружава от разширен електронен подпис на съда, който заменя печата на съда и подписа на секретаря на съдебното заседание като задължителни обозначения върху призовката. Всеки съд разполага с единен разширен електронен подпис за призовки и процесуални документи. Тези документи се считат за връчени в момента на получаването на съобщение от използваната система, че са достигнали до адресата съгласно предоставените от него данни.

Връчването на съдебни решения се извършва служебно по електронна поща, при условие че страната е предоставила съответните данни на съда за тази цел пряко или по изрично искане на съда по време на производството. Връчването се придружава от разширен електронен подпис на съда, който заменя печата на съда и подписа на секретаря на съдебното заседание. Съдебните решения се считат за връчени в момента на получаването на съобщение от използваната система, че са достигнали до адресата съгласно предоставените от него данни.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Защитата се уведомява по начините, използвани за връчване на процесуалния документ. Вж. отговора на въпрос № 9.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

В съответствие с член 208 от Гражданския процесуален кодекс санкцията за невнасяне на защита в установения от закона срок е еднаква и не зависи от начина, по който тя е подадена. Когато не е внесена защита, обвиняемият губи правото си да представя доказателства и възражения, с изключение на възраженията за нарушаване на обществения ред, освен ако в закона не е предвидено друго.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Вж. отговора на въпрос № 9.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Вж. отговора на въпрос № 9.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Вж. отговора на въпрос № 9.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Вж. отговорите на въпроси № 1 и № 9.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Съдебните документи, издадени в рамките на изпълнително производство, подлежат на същите правила на общото право, които се прилагат за връчването на процесуални документи. Вж. отговора на въпрос № 1.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не е приложимо. Въпреки това на портала на съдилищата или на бюрата за информация в съдилищата може да се получи достъп до делата в обобщен вид, класифицирани според номера на делото, предмета на делото и имената на страните. Предвижда се в бъдеще справки в архивите на съда да могат да се правят от дома срещу заплащане на такса.

Последна актуализация: 01/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.