Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Съгласно член 199, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс молбата може да бъде подадена лично или чрез представител по пощата, с куриер, по факс, или може да бъде сканирана и изпратена с електронна поща или като електронен документ.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Молби в гражданските производства могат да бъдат сканирани и изпращани с електронна поща или като електронни документи. Няма процедури, които могат да се извършват единствено по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Тази система е на разположение по всяко време.

Съгласно член 199, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс, молбата, която е подадена лично или чрез представител по пощата, с куриер, по факс, или е била сканирана и изпратена с електронна поща или като електронен документ, се регистрира и датира чрез полагане на входящ печат. След регистрацията, молбата и придружаващите документи, включително, ако е приложимо, доказателства за начина, по който са изпратени в съда, се предават на председателя на съда или на негов упълномощен представител, който незабавно пристъпва към назначаването на съдебен състав на случаен принцип, в съответствие със закона.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Гражданският процесуален кодекс не предвижда използването на стандартни образци на исканията. Общите гражданскопроцесуални правила определят съдържанието на някои видове искания в гражданското съдопроизводство (например искова молба, защита, насрещен иск).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Сигурният пренос и съхранение на данните се осъществяват с помощта на инструменти, които са типични за електронните пощенски системи, като например защитни стени, сертификати, антивирусни програми и контрол на достъпа въз основа на ролята на потребителя, съпътствани от прилагането на добри практики в областта.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Съгласно член 148, параграфи 2 и 5 от Гражданския процесуален кодекс, молби могат да бъдат изпращани в съдилищата като електронни документи, ако са изпълнени съответните нормативни изисквания. Молбата следва да включва и подпис. Подписът може да бъде положен върху документа, който е сканиран и изпратен с електронна поща. Подписът може да бъде електронен, ако молбата е във формата на електронен документ, изпратен с електронна поща.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, съдебни такси се заплащат в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 80/2013 относно съдебните гербови налози, но размерите им не се различават. Съдебните гербови налози се внасят от лицето, което ги дължи, чрез банков превод или онлайн, по отделна приходна сметка на местния бюджет „Съдебни гербови налози и други гербови налози“, открита на името на административно-териториалната единица, в която се намира постоянното или временното местожителство на физическото лице или седалището на юридическото лице. Ако лицето, което дължи съдебния гербов налог, няма постоянно или временно местожителство, или съответно седалище в Румъния, съдебният налог се внася в местния бюджет на административно-териториалната единица, където намира съдът, в който са подадени искът или молбата.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, при същите условия, при които ищецът може да се оттегли съдебното дело. Съгласно член 406 от Гражданския процесуален кодекс, ищецът може по всяко време да се оттегли от делото с устно изявление в съдебното заседание или с писмена молба.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не е задължително ответникът да използва интернет.

Съгласно член 149, параграф 4 и член 154, параграф 6 и параграф 6, първо тире от Гражданския процесуален кодекс призовките и всички процесуални документи се съобщават служебно от длъжностни лица на съда или от други служители на съда, както и от представители или служители на други съдилища в областта, където се намира лицето — адресат на акта. Съобщаването на призовки и други процесуални документи може също така да се извърши от секретаря на съда с телефакс, електронна поща или с друго средство, което гарантира изпращането на текста на документа и потвърждаването на неговото получаване, ако страната е предоставила на съда съответните данни за тази цел. За целите на потвърждаването, заедно с процесуалния документ съдът изпраща формуляр, който съдържа: името на съда, датата на съобщаване, името на секретаря, отговарящ за изпращането, и информация за съобщаваните документи. Попълненият от получателя формуляр, в който трябва да фигурират датата на получаване, четливо изписаното име и подписът на лицето, отговарящо за получаването на кореспонденцията, се изпраща на съда с телефакс, електронна поща или друго средство. Когато молбата е изпратена, в съответствие със закона, посредством факс или електронна поща, секретарят на съда е длъжен да изготви служебно копия от молбата. Разходите за това се поемат от страната, която има задължението да предостави копия. Призовките и другите процесуални документи се считат за връчени в момента на получаването на съобщение от използваната система, че са достигнали до адресата съгласно предоставените от него данни.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Защитата се уведомява по начините, използвани за връчване на процесуалния документ. Вж. отговора на въпрос № 9.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Съгласно член 208 от Гражданския процесуален кодекс, санкцията за невнасяне на защита в установения от закона срок е еднаква и не зависи от начина на внасяне. Невнасянето на защита лишава ответника от правото да предоставя допълнителни доказателства или да подвига възражения, с изключение на тези, свързани с обществения ред, освен ако законът предвижда друго.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Вж. отговора на въпрос № 9.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Вж. отговора на въпрос № 9.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Вж. отговора на въпрос № 9.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Вж. отговорите на въпроси № 1 и № 9.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Съдебните документи, издавани в изпълнителни производства, се съобщават по общия ред, приложим за съобщаването на процесуални документи. Вж. отговора на въпрос № 1.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не е приложимо. Обаче уебстраниците на съда ( https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) или бюрата за информация в някои съдилища предоставят достъп до обобщена справка за съдебните решения по номер на делото, предмет на делото и имена на страните. Предвижда се в бъдеще справки в архивите на съда да могат да се правят от дома срещу заплащане на такса.

Последна актуализация: 19/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.