В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, но само за искове по опростената процедура. Опростената процедура е съдебно производство, предназначено да осигури бърз, евтин и неформален способ за разрешаване на спорове, чиято парична стойност не надвишава 5000 GBP.

Повече информация относно гражданското производство онлайн (Civil online) можете да намерите на уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите (Scottish Courts and Tribunals Service) чрез връзката civil online:

Шотландската служба на съдилищата и трибуналите има за дългосрочна цел да предоставя по-широк набор от услуги по електронен път, но понастоящем предоставя такава функционалност само както е описано по-горе. Осигуряването на възможност за образуване на различни съдебни производства по интернет е сред основните цели, които се преследват при преразглеждането на вътрешните системи и процеси.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Тя е достъпна само за делата по реда на опростената процедура; тези дела не се завеждат само по интернет и производствата могат все още да се образуват пред съда чрез подаване на хартиен носител.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Онлайн способът е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Въпреки това, изпращането на потвърждение, че искът е бил приет от съда, е ограничено до работното време, когато персоналът е на работа, за да провери компетентността и да обработи исковете.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Да, има стандартни формуляри, съобразени със съдебните изисквания, като те могат да бъдат попълнени и подадени по електронен път.

Правилата и формулярите във връзка с опростената процедура са на разположение на уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите в рубрика court rules (съдебни правила).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

От потребителите се изисква да се регистрират в системата, преди да получат достъп до каквито и да било данни. При прехвърлянето и съхраняването им данните са криптирани. Заявлението за достъп отговаря на изискванията за ниво 2 по OWАSP ASVS 3.0.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се изисква електронен подпис.

Часът и датата на подаване на исковете и другите документи се записват в деловодната система.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Дължат се съдебни такси, като те са предвидени в законодателството.

Таксите могат да се плащат по електронен път чрез кредитна или дебитна карта при подаването на иск по опростената процедура чрез използване на „Civil online“.

Ако не се използва електронна процедура, таксите могат да се заплащат и в наличност, с чек, както и с дебитна или кредитна карта.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите в рубрика court fees (съдебни такси).

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не, но иск по опростената процедура може да бъде отхвърлен или решен според съдебните правила.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Възможно е, но не е задължително.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ако отговорът е подаден по електронен път, съдът изпраща електронно потвърждение, че той е получен и уведомява за всички по-нататъшни стъпки по процедурата чрез изпращане на електронни уведомления.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите в рубрика responding to a claim (предоставяне на отговор по иск).

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако няма отговор, съдът не изпраща уведомления. Ищецът ще се свърже с ответника, за да го уведоми своевременно за изхода от делото.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Когато делото е образувано по опростената процедура чрез използване на платформата „Civil Online“, всички доказателства, внесени пред съда по електронен път, се представят в съда също по електронен път — това се прилага само за делата, заведени чрез „Civil Online“.

При всички останали видове дела това е възможно само когато и двете страни по делото и съдията, който го разглежда, се съгласят с формата.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не. При все това, ако делото е било разгледано в пълно съдебно заседание и е било разгледано по същество от съда, впоследствие копие от становището на съда може да бъде публикувано на уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите и/или на уебсайта на Judiciary of Scotland.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не. Някои становища на съдилищата обаче са достъпни онлайн. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите на Шотландия и на уебсайта Judiciary of Scotland.

Последна актуализация: 16/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.