Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Съдебни производства могат да бъдат инициирани през интернет, по-конкретно искове и други заявления могат да бъдат подавани електронно, ако върху тях е поставен сертифициран електронен подпис.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Възможността за електронно подаване е налична за всички видове искове и за всички заявления. Ако заявление по делото е внесено електронна форма без оторизация (без сертифициран електронен подпис), в срок до 10 дни то трябва да бъде внесено повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис, в противен случай съдът не разглежда заявлението. Съдът не изпраща специална покана до подателя за повторно внасяне на заявлението.

В случаи не несъстезателни производства заявлението може да бъде внесено във всеки окръжен съд, който е длъжен да го впише в своя регистър и незабавно да го препрати на компетентния съд. Това заявление има същото действие като заявлението, подадено в компетентния съд.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

По всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се изисква специален формат, съдиите разглеждат исковите молби според тяхното съдържание. Ако в исковата молба липсва конкретен реквизит, съдът издава разпореждане до страната да поправи или допълни молбата в срок, който не може да е по-кратък от 10 дни.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Условията за съхраняване и пренос на данни са установени в Закон № 543/2005 за процедурните и административните правила на окръжните съдилища, районните съдилища, Специалния съд и военните съдилища, изменен и допълнен (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (по-нататък наричан “PaOR”)

a) Процедурата за приемане на заявления със сертифициран електронен подпис през интернет е регламентирана в Закон № 215/2002 относно електронния подпис и за изменение и допълнение на някои закони, изменен и допълнен със Закон № 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.), и в Наредба NBU № 542/2002 относно реда и начина за използването на електронен подпис в стопанските и административните отношения (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Заявлението, получено по този начин, се изпраща в деловодството, което процедира в съответствие с раздел 129 от PaOR. Деловодството на съда поддържа регистър на заявленията, като използва софтуерно приложение;

б) Заявленията, получени без сертифициран електронен подпис, незабавно се изпращат в деловодството, което процедира в съответствие с раздел 129 от PaOR.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Заявление, което е подадено през интернет без сертифициран електронен подпис, в срок до 10 дни трябва да бъде внесено повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис, в противен случай съдът не разглежда заявлението. Ако заявлението е удостоверено със сертифициран електронен подпис, то не трябва да бъде допълвано. Точният час, на който заявлението е подадено, се записва и регистрира.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, дължат се съдебни такси за изготвяне на копие от иска и приложенията към него, които съставляват част от делото, и на копие от иска и приложенията към него, които се връчват на страните, ако искът е подаден по електронен път и е подписан със сертифициран електронен подпис в съответствие със Закон № 215/2002 относно електронния подпис и за изменение и допълнение на някои закони, изменен и допълнен със Закон № 679/2004 и Наредба NBU № 542/2002 относно реда и начина за използването на електронен подпис в стопанските и административните отношения, в размер на 0,1 евро на страница, но не по-малко от 10 евро на комплект, съставляващ иск или молба за образуване на производство и приложения към иска или молбата, и не по-малко от 3 евро всички останали заявления и приложенията към тях (точка 20а от приложението към Закон № 71/1992 за съдебните такси, изменен и допълнен (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, всяко заявление може да бъде оттеглено, независимо от начина, по който е било подадено — оттегляне на иск — пълно или частично.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответникът има такава възможност, но не е длъжен да я използва.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Процедурата, приложима към електронните заявления, е установена в Закон № 543/2005 за процедурните и административните правила на окръжните съдилища, районните съдилища, Специалния съд и военните съдилища, изменен и допълнен.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Процедурата, приложима към електронните заявления, е установена в Закон № 543/2005 за процедурните и административните правила на окръжните съдилища, районните съдилища, Специалния съд и военните съдилища, изменен и допълнен..

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Доказателство е всяко средство, с което може да бъде установено съответното обстоятелство, доказателствено средство може да бъде всяко средство, с което може да бъде установено съответното обстоятелство. Документи могат да бъдат подавани в съда при съблюдаване на условията, установени в раздел 125 на Гражданския процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok).

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

По смисъла на раздел 105 на Гражданския процесуален кодекс, писмени документи могат да бъдат връчвани през интернет. Документ, изпратен от съда, се счита за връчен на петия ден след изпращането му, дори ако адресатът не го е прочел.

Използването на интернет обаче не са допуска за връчването на съдебни решения, други актове на съда, призовки за производства и други писмени документи, които законът изиска да бъдат връчвани лично. Съдебното решение се връчва само лично, връчването през интернет е недопустимо.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не. Съдебното решение се издава посредством компютърна технология върху бланка с предварително отпечатани герб на Република Словакия и следния текст: „Съдебно решение в името на Словашката република“. Писменото решение се подписва от председателя на съдебния състав или от съдията в случая на едночленен състав.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Жалбата може да бъде подадена през интернет. Ако жалбата е подадена в електронна форма без сертифициран електронен подпис, в срок до 10 дни тя трябва да бъде внесена повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис. Ако жалбоподателят не направи това, жалбата не се разглежда. Решението по жалбата не може да бъде издадено през интернет, то се издава единствено на хартиен носител.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Молбата за изпълнение на решението може да бъде подадена през интернет. Ако е подадена електронно без сертифициран електронен подпис, в срок до 10 дни тя трябва да бъде внесена повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис. Ако страната не направи това, молбата не се разглежда.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Страните и техните процесуални представители могат да правят справки в делата само лично и винаги в присъствието на служител на съда.

Уебсайтът на Министерството на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) осигурява възможност за търсене в базата данни със съдебни решения. Всеки може да търси и прави справки със съдебни решения по дата на постановяване, постановяващ съд, номер на дело, вид на решението, характер на решението, правна област, приложени нормативни разпоредби, име и фамилия на съдията или служителя на съда, постановил решението, както и по думи, използвани в решението („търсене в целия текст“).

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.