Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, в Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku – ГПЗ), е предвидена възможност за подаване на искови молби по граждански дела в електронен формат, както и за започване на съдебни производства по интернет.

По-конкретно в член 105b от закона е предвидено, че исковите молби по граждански дела се подават в писмена форма, като се приема, че молбата е в писмена форма, когато е написана на ръка или напечатана и е подписана саморъчно от ищеца (молба на хартиен носител) или е подадена в електронен формат и е подписана с електронен подпис, равностоен на саморъчен подпис. Молбата на материален носител може да се изпрати по пощата, по електронен път с помощта на комуникационни технологии, както и да се подаде лично до органа или да се достави от лице, което извършва предаването на молби по занятие (бизнес доставчик/poslovni ponudnik). Електронните молби се подават като се въвеждат в съдебната информационна система, като информационната система издава на подателя автоматично потвърждение за получаването на молбата.

Независимо от действащите законови разпоредби (закони и наредби за приложението им), свързани с всички процедури по гражданското и търговското право, към момента само процедурите, включени на уебсайта за електронно правосъдие (e-Sodstvo), могат да бъдат инициирани по интернет или по електронен път: при процедури за принудително изпълнение е възможно подаване на искове за изпълнение и други молби в електронен формат, както и издаване и предоставяне на съдебни документи, когато за някои адресати (нотариуси, адвокати) връчването по електронен път е задължително; освен това е възможно подаването на молби и издаването на решения по производства по несъстоятелност, както и подаването на искания към кадастъра и имотния регистър и издаване на решения по процедурите на кадастъра и имотния регистър.

За тази цел в Словения е създаден уебсайтът за електронно правосъдие, който позволява подаване на документи в електронен формат: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Подаването на електронни молби и връчването на документи по електронен път е възможно по граждански дела и по други гражданскоправни съдебни производства, към които се прилагат правилата на ГПЗ.

Производствата пред кадастъра и имотния регистър могат да се инициират изключително онлайн, тъй като в член 125а от Закона за кадастъра и имотния регистър – ЗКИР-1 (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1), е предвидено задължително подаване на документите по електронен път. Въпреки това заявителите могат да подадат искания за вписване на права на собственост в тяхна полза по реда на подаване на искането за вписване в съдебните регистри, като посетят лично в работно време службата за кадастъра и имотния регистър, в чиято териториална компетентност попада имотът, за който се отнася искането, като предоставят на службата всички посочени в член 142, алинея 1 от ЗКИР-1 документи, удостоверяващи основанието за исканото вписване, и платят съответните съдебни такси. Заявител, подал лично електронно искане за вписване в кадастъра и имотния регистър, или нотариус, адвокат, дружество за търговия с недвижими имоти или служба на държавната адвокатура, представляващи страна в производство пред кадастъра и имотния регистър, трябва да подадат всички заявления от името на въпросната страна по електронен път (член 125а, алинея 4 от ЗКИР).

При другите производства, които могат да бъдат инициирани по електронен път, законодателството все още допуска съответните молби да се подават на материален (хартиен) носител.

Принудително изпълнение: В член 29, алинея 2 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на вземанията (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ЗПИОВ) е посочено, че министърът на правосъдието определя видовете изпълнителни производства, в рамките на които молбите за принудително изпълнение и други заявления могат да се подават по електронен път и да се обработват автоматично в информационната система, както и хода на тези производства. В съответствие с цитирания член, в приложение 5 към Правилника относно формулярите, видовете изпълнителни производства и автоматизираното изпълнително производство е посочено кои електронни молби могат да се подават от взискатели чрез портала за електронно правосъдие (на подстраницата за електронно принудително изпълнение – e-Izvršba). Страните могат да подават всички молби в електронен формат на подстраницата за електронно принудително изпълнение на портала за електронно правосъдие.

Производство по несъстоятелност: Назначеният синдик е длъжен да подава до съда своите доклади, списъци с удостоверени вземания и други документи в електронен формат, удостоверени със защитен електронен подпис, потвърден с квалифицирано удостоверение (член 98 от Закона за финансовите операции, несъстоятелността и принудителната ликвидация – ЗФОНФЛ, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Адвокат, който представлява страна в производство по несъстоятелност, е длъжен да подаде уведомлението за нейните претенции и другите молби на страната в електронен формат, удостоверени със защитен електронен подпис, потвърден с квалифицирано удостоверение (член 123а от ЗФОНФЛ). Ако адвокатът не изпълни това изискване, съдът отхвърля молбата. Всички документи се изпращат на адвоката, представляващ страната в производство по несъстоятелност, и на назначения синдик в електронен формат на защитен адрес за електронна поща.

От своя страна съдът издава оригиналните решения или разпореждания в рамките на производства по несъстоятелност в електронен формат и ги удостоверява със защитения електронен подпис на съдията, потвърден с квалифицирано удостоверение. (член 124 от ЗФОНФЛ).

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Изискване към информационната система за електронно правосъдие е да обслужва електронните подавания всеки работен ден между 08.00 ч. и 20.00 ч. По принцип потребителите на информационната система за електронно правосъдие могат да извършват електронни подавания по всяко време на денонощието и всеки ден от седмицата, тъй като посочените по-горе ограничения са валидни за периоди, когато може да се извършва техническо обновяване на системата.

В член 112 от ГПЗ е предвидено, че когато дадена молба е изпратена по електронен път, датата и часът на получаване на молбата в информационната система се отчитат като време на подаване на молбата пред съда, до който е адресирана. В Правилника за електронните подавания във връзка с гражданските съдебни производства, който е подзаконов нормативен акт, е посочено, че когато е предвиден срок за подаване на дадена молба по електронен път, тази молба се счита за подадена в момента на нейното получаване на сървъра, на който се изпълнява модулът на електронния регистър за вида гражданско съдебно производство, във връзка с който се подава молбата чрез информационната система за електронно правосъдие (член 18 от Правилника).

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Ако нестандартизираната част от текста на електронната искова молба е съставена първоначално като електронен документ, тя трябва да бъде приложена към електронното подаване във формат PDF/A. Потребителят трябва да преобразува нестандартизираната част от текста на електронната искова молба, която е съставена първоначално като документ на хартиен носител, както и всички приложени документи на хартиен носител в електронен формат, като ги сканира, за да ги приложи към електронното подаване. Електронен документ, изготвен по този начин, трябва да отговаря на следните изисквания:

  • документът трябва да е във формат PDF/A и да е черно-бял;
  • резолюцията трябва да е между 240 точки на инч (dpi) и 300 точки на инч (dpi);
  • ако документът се състои от няколко страници, всички страници трябва да се съдържат в един PDF файл и да не са разделени от междинни празни страници;
  • ако са приложени два или повече документа, всеки от тези документи трябва да е записан в отделен PDF файл.

Ако електронен документ, приложен към електронно подаване, не отговаря на тези изисквания, електронната искова молба се счита за непълна. (Член 19 от Правилника за електронните подавания във връзка с гражданските съдебни производства).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Информационната система за електронно правосъдие е част от защитената информационна мрежа на правителството (HKOM) и данните се съхраняват на централния сървър на мрежата HKOM.

Правата за достъп до данните са уредени като част от системата от права, администрирана от центъра за информационни технологии към Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) в съответствие с Правилника за електронните подавания във връзка с гражданските съдебни производства. Всеки потребител на информационната система за електронно правосъдие и трите подстраници трябва да се регистрира в системата за сигурност, за да получи право да извършва електронни подавания. Разграничават се три групи потребители, които имат различни права при работа с информационната система (обикновени, регистрирани и квалифицирани потребители). Броят на потребителските операции (електронни подавания), които потребителите могат да извършат чрез портала и неговите подстраници, зависи от потребителската група, към която принадлежи всеки потребител.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Всяка електронна искова молба трябва да бъде удостоверена с електронния подпис на подателя (квалифицирано цифрово удостоверение). Информационната система за електронно правосъдие обозначава всяка получена електронна искова молба с дата и час на получаване, а подателят получава автоматизирано електронно удостоверение, съдържащо посочване на датата и часа на въвеждане на исковата молба в информационната система за електронно правосъдие.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Основният нормативен акт, с който е уредено плащането на съдебните такси, е Законът за съдебните такси – ЗСТ-1 (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), където е посочено, че съдебните такси се плащат в съдилищата в Словения съгласно условията на този закон. По принцип законът не прави разлика между електронните и неелектронните процедури, но насърчава подаването на исковите молби по изпълнителните производства по електронен път, като дължимата такса за подаване на заявление по електронен път е с 20 % по-ниска, отколкото за подаването му на хартиен носител.

Изпълнителни производства:

Платежно нареждане се издава при подаването по електронен път на молба, с която на подателя се нарежда да плати съдебната такса в осемдневен срок от получаването на заповедта, като преведе сумата на таксата по съответната банкова сметка, посочвайки референтния номер, отбелязан в заповедта. Заповедта за плащане на съдебната такса се счита за връчена в момента на електронното подаване на искането от подателя или негов представител.

Ако подателят не заплати съдебната такса в съответствие със заповедта за плащане в осемдневен срок от получаването на заповедта, и не са спазени условията за освобождаване, забава или плащане на съдебни такси, подадената молба се счита за оттеглена. Единственото изключение е свързано с електронно искане за изпълнение на основание на автентичен документ, когато задължението за плащане на таксата възниква с въвеждането на искането в информационната система. На взискателя не се разпорежда да плати, а му се предоставят необходимите данни за плащане на съдебната такса. Ако в осемдневен срок взискателят не плати дължимата съдебна такса за електронна молба за принудително изпълнение въз основа на автентичен документ, за който отговаря Централният отдел за автентични документи (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), молбата се счита за неподадена.

Не се прави разграничение между плащането на съдебни такси в общия случай и плащането на съдебни такси за електронни молби, различни от молби за принудително изпълнение въз основа на автентичен документ. Когато взискател е подал молба за принудително изпълнение въз основа на автентичен документ на хартиен носител и не е заплатил дължимата съдебна такса, посочена във формуляра на молбата, съдът му изпраща заповед за плащане.

Производства пред кадастъра и имотния регистър: Когато трябва да бъде платена съдебна такса за искане за вписване в кадастъра и имотния регистър или за друга молба, подадена по електронен път, в момента на електронното подаване на подателя се издава заповед за плащане, с която от него се иска да заплати дължимата съдебна такса в осемдневен срок от получаването на заповедта, като преведе сумата на таксата по съответната банкова сметка, посочвайки референтния номер, отбелязан в заповедта. Заповедта за плащане на съдебната такса се счита за връчена в момента на електронното подаване на искането от подателя или негов представител. Ако подателят не заплати съдебната такса в съответствие със заповедта за плащане в осемдневен срок от получаването на заповедта, подадената молба се счита за оттеглена.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Към оттеглянето на искане или искова молба, подадена по електронен път, се прилагат правилата, които са валидни за оттеглянето на искови молби, подадени на хартиен носител. В рамките на компютъризираните производства по принудително изпълнение, несъстоятелност и пред кадастъра и имотния регистър подадените молби могат да бъдат оттеглени и по електронен път.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Както е посочено в точка 1 по-горе, въпреки наличието на нормативни разпоредби, уреждащи подаването на искови молби по електронен път, това все още не е възможно във всички граждански производства.

В Правилника относно формулярите, видовете изпълнителни производства и автоматизираното изпълнително производство е поместен списък на молби и други документи в рамките на изпълнителното производство, които могат да се подават по електронен път. Когато длъжник в изпълнително производство желае да подаде отговор или електронна молба чрез портала за електронно правосъдие (подстраницата за електронно принудително изпълнение), той трябва да отговаря на условията, приложими към външните квалифицирани потребители на информационната система за електронно правосъдие (наличие на активен защитен адрес за електронна поща, квалифицирано цифрово удостоверение, издадено от словенска сертифицираща организация и свързано с данъчен номер), както и на други условия в зависимост от това към която група потребители принадлежи (член 12 от Правилника за електронните подавания във връзка с гражданските съдебни производства).

Вж. отговора по точка 2 по отношение на задълженията на някои участници във връзка с подаването на документи в електронен формат и на страните по производства по несъстоятелност.

Възражение или друго средство за правна защита може също да бъде подадено онлайн при производства пред кадастъра и имотния регистър и при определени видове изпълнителни производства. Някои участници (адвокати, нотариуси, държавни органи, дружества за сделки с недвижими имоти) са длъжни да подават всички документи във връзка с производства пред кадастъра и имотния регистър по електронен път.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Електронната процедура при липса на отговор от насрещната страна се развива аналогично на писмената процедура в такива случаи. След изтичането на предоставения на ответника или длъжника срок за отговор съдът постановява решение.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Вж. отговор 10 – въпросът се повтаря.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В член 16a от ГПЗ е предвидено, че валидността на електронните документи не се различава от валидността на писмените документи, ако е възможно електронните данни да бъдат обработени в съда и ако те са достъпни и подходящи за последваща употреба, както и че не е допустимо да се приема, че електронните данни нямат доказателствена стойност, поради това, че са в електронен формат. Същата разпоредба е включена в Закона за електронната търговия и електронния подпис (член 13, алинея 1 от ЗЕТЕП, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu).

Допуска се подаване на документи и доказателства в електронен формат в рамките на изпълнителни производства и производства по обезпечаване на вземанията. Що се отнася до съответствието с техническите изисквания, когато те се отнасят не до електронна молба, а до електронен документ (приложение), разпоредбите на член 19, алинеи 1 и 2 от Правилника за електронните документи се прилагат mutatis mutandis. Вж. също отговора по точка 4.

Документи също могат да се подават в електронен формат. Електронната искова молба представлява електронен документ, съдържащ исковата молба на страна по гражданско съдебно производство (Правилник за електронните подавания във връзка с гражданските съдебни производства). Същият правилник определя и понятието електронно приложение: това е писмен документ, преобразуван в електронен формат и приложен към електронна искова молба.

За да подаде електронна искова молба, потребителят трябва да избере съответния вид електронно подаване на портала за електронно правосъдие и да въведе необходимата информация от стандартизираната част от текста на молбата в съответното поле в онлайн формуляра. Когато по закон или по преценка на ищеца електронната искова молба съдържа и обяснителна част, потребителят създава отделен електронен документ, съдържащ текста на обяснителната част (нестандартизираната част от текста на електронната искова молба), който трябва да отговаря на изискванията, посочени в член 19 от Правилника за електронните подавания във връзка с гражданските съдебни производства, и прилага този електронен документ към подаването чрез портала за електронно принудително изпълнение. Потребителят подписва документа със своя защитен електронен подпис. Същото изискване е валидно и за електронните приложения към електронни искови молби. Вж. също отговорите по-горе.

В интерес на правната сигурност и с цел документите, преобразувани в електронен формат, да запазят характера (доказателствената стойност) на оригинала, по отношение на производствата пред кадастъра и имотния регистър се прилага специално изискване, съгласно което единствено нотариусите, като лица, ползващи се с обществено доверие, могат да преобразуват частни документи (договори) в документи в електронен формат. Освен това съгласно правилата за съхранение на документите от нотариусите те са длъжни да съхраняват тези документи до окончателното им вписване в кадастъра и имотния регистър. Страните/заявителите могат да преобразуват сами други документи, които са основание за вписването (съдебни решения и други решения на държавни органи).

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съгласно разпоредбите на Правилника за електронните подавания във връзка с гражданските съдебни производства електронното съдебно решение има същата стойност като оригиналното съдебно решение. Електронното връчване на съдебно решение се извършва посредством изпращане на копие на електронно съдебно решение във вид на електронен документ. При връчване на съдебно решение по пощата се изпраща копие на електронното съдебно решение на хартиен носител.

*Трябва да се отбележи, че на практика и въпреки действащите правни разпоредби понастоящем все още не е възможно да се изпращат по електронен път документи по граждански и търговски дела, с изключение на производствата по несъстоятелност и производствата пред кадастъра и имотния регистър. От 10 април 2014 г. съдебните документи вече се предоставят на адвокатите и съдебните изпълнители и в електронен формат, т.е. по електронен път.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да. Решение или определение, издадено в електронен формат, се подписва от председателя на съдебния състав с неговия защитен електронен подпис и със защитения електронен подпис на съда, потвърдени с квалифицирано удостоверение. Ако защитеният електронен подпис на председателя на съдебния състав е потвърден с квалифицирано удостоверение, което съдържа данни за съответния съд, не е необходимо да се полага и електронният подпис на съда. Възможно е съдебните решения, които са обработени автоматично в информационната система, да съдържат фотокопие, вместо подпис и печат.

Решение, което е издадено на хартиен или електронен носител, може да бъде връчено на страните във вид на заверено копие, на електронно (сканирано) копие или в електронен формат. Вж. също бележката към отговор 13.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Както е посочено по-горе, въпреки наличието на съответни нормативни разпоредби, все още не е възможно подаване на електронни молби, включително жалби, по всички производства, макар че вече е осигурена възможност за подаване по електронен път на молби по изпълнителните производства, производствата по несъстоятелност и производствата пред кадастъра и имотния регистър, ако подателят отговаря на условията, приложими към потребителите на системата за електронно правосъдие. Вж. също отговорите по-горе.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да, порталът за електронно правосъдие съдържа модул за електронно принудително изпълнение. Взискателят може да подаде молба за принудително изпълнение въз основа на автентичен документ чрез портала за електронно правосъдие (подстраницата за електронно принудително изпълнение) в качеството си на регистриран и външен квалифициран потребител. Взискателят може да подаде молба за принудително изпълнение въз основа на изпълнителен титул, както и молба за обезпечаване на вземанията чрез подстраницата за електронно принудително изпълнение само като външен квалифициран потребител. Тук трябва да се подчертае, че това е производство за принудително изпълнение и обезпечаване на вземанията, което се развива в съответствие с националната нормативна уредба (ЗПИОВ).

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Страните имат право на достъп и копиране на електронни файлове, съхранявани в информационната система, като за целта трябва да удостоверят своята самоличност с квалифицирано удостоверение за електронен подпис.

По производства за принудително изпълнение и обезпечаване на вземанията пред районните съдилища (okrajna sodišča) потребителите, които са подали електронни молби чрез подстраницата за електронно принудително изпълнение, имат право на достъп до подадените от тях документи, както и до съдебните документи по производството, във връзка с което са подали електронна молба и са конституирани като страни. Правилникът относно формулярите, видовете изпълнителни производства и автоматизираното изпълнително производство определя до какви документи имат достъп потребителите, принадлежащи към отделните групи потребители.

Страните имат право на достъп до досието и по производствата пред кадастъра и имотния регистър. Една от разликите между производствата пред кадастъра и имотния регистър и изпълнителните производства е, че всички регистрирани потребители (а не само заявителите и други участници) имат право на достъп до досието до окончателното вписване в имотния регистър. С оглед защита на личните данни на участниците в производствата всеобщ достъп е предоставен само до процесуалните актове (молба, съдебно решение и др.), но не и до приложените документи.

Връзки

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Последна актуализация: 10/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.