Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, частично.

За процесуалните представители (procuradores) и други правни специалисти това е задължително, с изключение на тези райони, в които това все още не е възможно за правните специалисти.

За частните юридически лица това е задължително в някои райони. В други райони обаче това все още не е възможно поради технически проблеми. Там тази възможност е в процес на разработване и е възможно и/или задължително тя да бъде използвана само за някои конкретни производства.

За физическите лица съществува такава възможност по техен избор от 1 януари 2017 г. Въпреки че в някои райони това все още не е възможно поради технически проблеми, системата е в процес на разработване.

Министерството на правосъдието поддържа регистър, който е електронно достъпен и съдържа подробна информация за съответните ресурси и адреси.

Използването на регистриран електронен подпис е необходимо, за да се гарантира достоверността на съдържанието и да се представи надеждно доказателство за изпращане и получаване.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Може да се използва във всички граждански производства, въпреки че има ограничения за някои райони и производства.

В някои райони документът, с който се започва процедурата за европейска заповед за плащане и процедурата за искове с малък материален интерес, може да се подава по интернет. В други системата все още се актуализира.

Достъпът на физически лица обаче все още е в процес на въвеждане и в някои райони може да бъде временно ограничен до национални производства, като заповедни производства или устни производства, или до искове или молби по социалноосигурителни дела. Той не включва подаването на процесуални документи.

За процесуалните представители и другите правни специалисти, представляващи страните, е задължително да започват всички производства по интернет и като цяло това се прилага за цялата национална територия, с малки изключения.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Достъпна е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Тъй като обаче има неработни дни, ако актът е бил изготвен в неработен ден, той ще произведе правно действие от следващия работен ден.

Освен това системата може понякога да не функционира в неработни дни поради технически причини или с цел поддръжка, особено през съдебната ваканция през месец август.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Препоръчват се следните формати: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Компресираните .zip файлове могат да съдържат само документи в следните формати: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. Чрез LexNET в никакъв случай не може да се изпращат аудиофайлове, видеофайлове или компресирани zip файлове, съдържащи документи във формати, различни от посочените по-горе.

В случай че електронният документ е твърде обемен и блокира системата, той трябва да бъде подаден на хартиен носител. Не се разрешава изкуственото сливане на няколко документа в един цифров документ.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Компетентните органи на публичната администрация трябва да предоставят подходящи електронни средства. Сигурността се гарантира чрез система за предварителна акредитация на електронните подписи на правните специалисти и физическите лица и чрез криптографски карти и цифрови удостоверения за достъпа на оправомощените длъжностни лица. Системата трябва да гарантира достоверността на съдържанието и да предоставя надеждно доказателство за изпращане и получаване.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Да, чрез система за предварителна акредитация.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебни такси за исковите молби се заплащат от юридическите лица, но не и от физическите лица.

Плащането трябва да бъде извършено електронно по интернет и доказателството за плащането трябва да бъде приложено към исковата молба (неспазването на това изискване може да бъде поправено на по-късен етап).

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

След като бъде подаден, искът не може да бъде анулиран.

За целта трябва да се подаде електронно официално искане за оттегляне.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не, всяка страна ще направи това, което е подходящо в зависимост от своите конкретни обстоятелства, както е описано по-горе.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Нищо. Електронно е само подаването на документи и връчването на уведомления на правните специалисти, представляващи страните. Съдебните производства не се обработват автоматично.

Съдът ще предостави документа на цифров и/или хартиен носител в зависимост от това кои правила се прилагат и какво са избрали страните.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Нищо. Съдебните производства не се обработват автоматично. Съдът ще предостави документа на цифров и/или хартиен носител и ще уведоми по електронен път или на хартиен носител в зависимост от това кои правила се прилагат и какво са избрали страните.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Да, при същите условия, както при подаване на посочените по-горе искови молби и документи. Единствените ограничения са тези, свързани с вида на документа и неговия размер.

Това може да се използва във всички производства, въпреки че достъпът на физическите лица все още е в процес на въвеждане и в някои райони може да бъде временно ограничен, а в други райони все още да не е възможен поради технически проблеми, въпреки че е в процес на разработване.

Единственото условие е предварителната акредитация с електронен подпис на правния специалист.

Ако съдът поиска оригиналния документ, той трябва да бъде предаден, като може да бъде изпратен по пощата.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да. Това е задължително за правните специалисти, представляващи страните.

За частните юридически лица това е задължително в някои райони. В други райони обаче това все още не е възможно поради технически проблеми. Там тази възможност е в процес на разработване.

За физическите лица такава възможност съществува по техен избор, след приемане на акредитацията им, в районите, в които системата е въведена.

Ако страните са подали исковата си молба и документите си по интернет, те ще бъдат уведомени за съдебните решения по същия начин.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да. Това е задължително за правните специалисти, представляващи страните.

За частните юридически лица това е задължително в някои райони. В други райони обаче това все още не е възможно поради технически проблеми. Там тази възможност е в процес на разработване.

За физическите лица такава възможност съществува по техен избор, след приемане на акредитацията им, в районите, в които системата е въведена.

Ако страните са подали исковата си молба и документите си по интернет, те ще бъдат уведомени за съдебните решения по същия начин.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да. Това е задължително за правните специалисти, представляващи страните.

За частните юридически лица това е задължително в някои райони. В други райони обаче това все още не е възможно поради технически проблеми. Там тази възможност е в процес на разработване.

За физическите лица такава възможност съществува по техен избор, след приемане на акредитацията им, в районите, в които системата е въведена.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да. Това е задължително за правните специалисти, представляващи страните.

За частните юридически лица това е задължително в някои райони. В други райони обаче това все още не е възможно поради технически проблеми. Там тази възможност е в процес на разработване.

За физическите лица такава възможност съществува по техен избор, след приемане на акредитацията им, в районите, в които системата е въведена.

Министерството на правосъдието поддържа регистър, който е електронно достъпен и съдържа подробна информация за съответните ресурси и адреси.

Използването на регистриран електронен подпис е необходимо, за да се гарантира достоверността на съдържанието и да се представи надеждно доказателство за изпращане и получаване.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Само в част от националната територия.

Правните специалисти, представляващи страните, могат да правят справки по интернет по дела в Арагон, Навара, Кантабрия и автономна област Валенсия.

В Андалусия страните или правните специалисти могат да правят ограничени справки за определени данни: участниците по делото, етапа на производството и графика на съдебните заседания.

В други райони, като Балеарските острови или Каталония, системата е в процес на въвеждане и в близко бъдеще ще бъде достъпна за правните специалисти.

В други райони обаче не се предвижда такъв достъп за правните специалисти.

Понастоящем физическите лица нямат цифров достъп до съдебната преписка.

Последна актуализация: 31/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.