Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Понастоящем не е възможно да се иска призоваване по гражданско дело чрез интернет. Исковата молба трябва да бъде подадена в писмена форма и да бъде подписана собственоръчно от ищеца или от неговия представител. Изискването за собственоръчен подпис представлява пречка за подаването на исковата молба по електронен път.

В рамките на бързото производство молбата за издаване на заповед за плащане може да бъде подадена по интернет до шведския Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Както е видно от отговора на въпрос 1, това е възможно само при бързи производства.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

Електронните молби до шведския Орган за принудително изпълнение за издаване на заповед за плащане трябва да бъдат подписани с усъвършенстван електронен подпис, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

Шведският Орган за принудително изпълнение може да освободи от изискването за подпис лице, за което може да се предположи, че ще подава голям брой молби по сигурен и технически подходящ начин. Ако молбата за издаване на заповед за плащане е прехвърлена на съда, за да се разгледа по общия ред, не е необходимо електронната молба да се допълва със собственоръчен подпис на хартия.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело. Както е видно от отговора на въпрос 12, обикновено е възможно да се подават чрез интернет писмената защита и други процесуални документи, които не трябва да бъдат собственоръчно подписани.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Документи, които не трябва да са собственоръчно подписани, могат да се подават по електронен път. Това означава, че по принцип е възможно всички документи, с изключение на исковата молба, да бъдат подадени по електронен път. Съдът може обаче да прецени по конкретно дело, че документ, подаден по електронен път, трябва да бъде потвърден от подателя чрез предоставяне на подписан оригинален документ.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Няма пречка съд да изпрати документ по електронен път и получаването на този документ да бъде потвърдено по електронната поща, например ако това се смята за подходящо по силата на действащите разпоредби, наред с другото, за личните данни.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения се изпращат по пощата, освен ако страната не е поискала друг начин на изпращане. Когато е уместно, т.е. като се вземат предвид действащите разпоредби за личните данни, се допуска изпращане на документите по факс или по електронната поща, както и предоставянето им по друг начин в електронен вид.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Възможно е да се подаде жалба по електронната поща. Когато е необходимо, съдът може да поиска от жалбоподателя да потвърди жалбата, като предостави оригинален подписан документ.

Във връзка с връчването на призовките, вж. отговора на въпрос 13.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Молбата за принудително изпълнение може да се подаде от взискателя или от неговия представител и това да стане устно или писмено. При подаване на устна молба взискателят (страната, която иска принудително изпълнение) трябва да се свърже с шведския Орган за принудително изпълнение. Писмената молба трябва да бъде подписана от взискателя или от неговия представител. Шведският Орган за принудително изпълнение може обаче да разреши на лице, което подава голям брой молби, да ги подава по електронен път.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не.

Последна актуализация: 02/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.