Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, soudní řízení může být zahájeno i přes internet prostřednictvím tzv. systému elektronického právního styku (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV). V takovém případě musí být ale osoba registrována u některého z mnoha informačních středisek (Übermittlungsstelle, clearing house), které provedou přeposlání podání soudu. Tato registrace je zpoplatněna. Základní poplatek činí zhruba 20 EUR měsíčně a poplatek za přeposlání jednoho podání kolem 30 centů. Náklady na poslání doporučeného dopisu činí v Rakousku kolem 3 EUR.

K dispozici je za použití elektronického průkazu (Bürgerkarte) také bezplatný Upload Service umožňující rovněž elektronické doručování, na rozdíl od systému elektronického právního styku (ERV) však neumožňuje zpětný elektronický styk s osobou, která učinila podání.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Systém elektronického právního styku (ERV) umožňuje elektronickou komunikaci mezi soudy a státními zastupitelstvími na straně jedné a účastníky na straně druhé na téže úrovni, jako by se jednalo o písemný styk v papírové formě. Tento systém elektronického právního styku je možno použít pro všechny druhy řízení. Neexistují řízení, která by musela být zahájena výhradně přes internet.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Služba je k dispozici sedm dní v týdnu, každý den nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Nejenom žalobní důvody, ale veškeré procesní údaje, které musejí být v žalobě uvedeny, musí být převedeny do stanoveného formátu XML (nebo jako příloha ve formátu PDF).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Přenos dat prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) je zabezpečen protokolem https. Ověření identity všech účastníků je prováděno pomocí certifikátu. Komunikace mezi servery probíhá rovněž na základě certifikátů. Bezpečnost je navíc posílena tím, že je pro využívání tohoto systému nezbytná registrace u přístupového místa (viz k tomu výše bod 1).

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Viz výše bod 5 (certifikáty). Elektronický podpis není nutný. Pouze v případě vkladů do katastru nemovitostí existuje služba časového razítka. Osobě, která učinila podání, je pak v případě platného vkladu potvrzeno podání centrální službou časového razítka soudu.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky jsou v případě elektronického podání zaplaceny prostřednictvím odúčtování inkasem nebo zpětným vybíráním. Obecně je možno říct, že soudní poplatky jsou v případě elektronického způsobu zahájení řízení stejně vysoké jako v případě podání učiněného v písemné formě přímo u soudu. V určitých zvláštních situacích dochází ovšem v případě elektronického podání ke snížení poplatků.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Rovněž v otázce zpětvzetí žaloby neexistuje rozdíl mezi elektronickým a neelektronickým způsobem. Úprava obsažená v občanském soudním řádu se na řízení prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) použije obdobně. Žaloby, i když nebyly podány prostředky elektronické komunikace, mohou být těmito prostředky vzaty zpět.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Ano, internet může být použit i pro žalobní odpovědi, podání opravných prostředků apod. Využívání systému elektronického právního styku (ERV) není obecně povinné, na druhou stranu však mají povinnost tento systém elektronického právního styku (ERV) používat advokáti, notáři, banky, pojišťovny, orgány sociálního zabezpečení, finanční prokuratura a advokátní komory.

Znalci a tlumočníci jsou za určitých podmínek povinni používat ERV.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Úprava obsažená v občanském soudním řádu se na řízení prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) použije obdobně.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Úprava obsažená v občanském soudním řádu se na řízení prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) použije obdobně.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) mohou být soudu doručeny všechny druhy dokumentů. Dokonce i v řízeních ve věcech katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku mohou být doručeny prostřednictvím systému elektronického právního styku listiny s platností originálu.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ano, účastníci a jejich zástupci mohou prostřednictvím clearingových středisek online nahlížet do příslušného jednacího rejstříku všech občanskoprávních a exekučních řízení. Ovšem pouze tehdy, pokud se jedná o jejich vlastní právní věci. Ověření oprávnění k nahlížení do rejstříků je prováděno prostřednictvím adresního kódu (Anschriftcode), který je jednoznačně přiřazen každé osobě oprávněné k nahlížení.

Poslední aktualizace: 11/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.