Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Tento bod je pojednán v tzv „zákonech Phenix“, konkrétně:

  • v zákoně ze dne 10. července 2006 o elektrickém řízení (belgický úřední věstník (M.B.) ze dne 7. září 2006 – la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique),
  • v zákoně ze dne 5. srpna 2006, kterým se mění některá ustanovení soudního řádu za účelem elektronického řízení (belgický úřední věstník (M.B.) ze dne 7. září 2006 – la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique).

Zákony Phenix vděčí za své jméno stejnojmennému informačnímu projektu, jehož účelem byla informatizace soudnictví v naší zemi tak, aby se po jeho ukončení veškeré soudní řízení mohlo odehrávat elektronickou cestou.

Od 31. prosince 2012 postupně vstoupily v platnost dva zákony kromě výše uvedených zákonů Phenix. Jedná se o:

  • zákon ze dne 31. prosince 2012 týkající se různých záležitostí, zejména ve věci soudnictví (la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice),
  • zákon ze dne 31. prosince 2012 týkající se různých ustanovení ve věci soudnictví (la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses en matière de justice).

Postupný vstup v platnost nemá však za následek ještě informatizaci řízení vzhledem k tomu, že se jedná hlavně u ustanovení, která se mohou uplatnit rovněž v písemném řízení. „Běžné“ neautomatizované řízení tedy zůstává v této chvíli pravidlem.

Mezitím byly soudní kanceláře a sekretariáty státních zastupitelství vybaveny aplikacemi pro správu spisů, což jim umožňuje zpracovat všechny údaje a písemnosti. Nadto se zkoumají četné možnosti, co se týče elektronického předávání písemností v řízení a důkazů soudní kanceláři.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Nepoužije se.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nepoužije se.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Nepoužije se.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Nepoužije se.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Nepoužije se.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Nepoužije se.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nepoužije se.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nepoužije se.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nepoužije se.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nepoužije se.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Článek 32b soudního řádu (Code judiciaire) stanoví, že kterékoli oznámení či kterékoli sdělení nebo kterékoli podání u soudních orgánů, státních zastupitelství nebo úřadů, které závisejí na soudní moci, a to včetně soudních kanceláří a sekretariátů státních zastupitelství, nebo každé oznámení či sdělení právnímu zástupci, soudnímu vykonavateli či notáři lze provádět prostřednictvím informačního systému justice.

Na základě těchto ustanovení byla realizována síť e-Box za účelem oznámení a sdělení a pro podání a systém e-Deposit konkrétně pro podání návrhových žádání, písemností a dokladů v občanskoprávních a trestních věcech.

Tyto nástroje se uplatní pouze u soudních orgánů vyjmenovaných v ministerské vyhlášce.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nepoužije se.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nepoužije se.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Nepoužije se.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nepoužije se.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 03/09/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.