Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Bulharský právní řád tuto možnost nepřipouští. Návrhy se podávají v podatelně soudu písemně a je nutno je vyhotovit v bulharštině. Návrhy mohou být zaslány poštou, nikoli však faxem nebo e-mailem.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 1.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Viz odpověď na otázku č. 1.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Viz odpověď na otázku č. 1.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Viz odpověď na otázku č. 1.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Viz odpověď na otázku č. 1.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Viz odpověď na otázku č. 1.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 1.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 1.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Viz odpověď na otázku č. 1.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Viz odpověď na otázku č. 1.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Podle bulharského právního řádu se procesní úkony účastníků řízení v občanských a obchodních věcech nepovažují za platné, jsou-li učiněny elektronickými prostředky a opatřeny elektronickým podpisem. Účastníci řízení mohou zahájit soudní řízení prostřednictvím písemného návrhu vyhotoveného v bulharštině, který je opatřen jejich podpisem. Návrh lze předat podatelně příslušného soudu, nebo jej adresovat a zaslat soudu poštou.

Podle § 184 občanského soudního řádu (GPK) lze v řízení v občanských a obchodních věcech jako důkazy předkládat písemnosti v elektronické i tištěné podobě. Písemnost v elektronické podobě může být soudu předložena v tištěné podobě. Je-li druhou stranou tato písemnost napadena, měla by být předložena na elektronickém nosiči. Není-li k dispozici zařízení a zaměstnanci, kteří jsou zapotřebí pro reprodukci písemnosti v elektronické podobě pro účely soudního jednání, může soud účastníka řízení, který písemnost v elektronické podobě předložil, požádat, aby ostatním účastníkům poskytl elektronickou kopii.

Postup napadení písemnosti v elektronické podobě, a zejména elektronického podpisu, který je povinným prvkem elektronického dokumentu, je stanoven v zákoně o elektronických dokumentech a elektronickém podpisu.

Jediným ustanovením v občanském soudním řádu týkajícím se procesního úkonu online je připojení žalobních nároků dlužníka ve vykonávacím řízení. Tento právní rámec je součástí vykonávacího řízení a úkon provádí soudní vykonavatel.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Podle § 42 odst. 4 občanského soudního řádu lze v řízení v občanských nebo obchodních věcech doručit účastníkovi řízení sdělení e-mailem. Podle čl. 44 odst. 3 občanského soudního řádu se sdělení považují za doručená, jsou-li zanesena ve zvláštním informačním systému a je-li doručení potvrzeno kopií příslušného elektronického záznamu.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Viz odpověď na otázku č. 13.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Bulharský právní řád toto neumožňuje. Viz poslední pododstavec odpovědi na otázku č. 12.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Přístup veřejnosti k soudním rozhodnutím je umožněn (aniž by bylo nutné se registrovat) na internetových stránkách Nejvyšší soudní rady Bulharské republiky: http://legalacts.justice.bg/ Soudní rozhodnutí lze vyhledávat pomocí řady kritérií, a to podle „soudu“, „druhu řízení“, „roku“, „spisové značky“ a „klíčových slov“. K dispozici je i pokročilé vyhledávání s použitím konkrétnějších kritérií. Účastník řízení nebo jeho zástupce si může na základě vyhledávání stáhnout soudní rozhodnutí ve formátu „.doc“. Rozhodnutí se zveřejňují, jakmile jsou přijata, s výhradou požadavků stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů a zákoně o ochraně utajovaných informací. Rozhodnutí jsou zveřejňována tak, aby nebylo možno identifikovat fyzické a právnické osoby, které jsou v nich jmenovány. Rozhodnutí ve věcech týkajících se rodinného či zdravotního stavu fyzických osob jsou zveřejňována bez odůvodnění.

Na internetových stránkách každého soudu lze mimoto sledovat průběh řízení a související soudní rozhodnutí. Soudní rozhodnutí a informace o průběhu řízení lze vyhledávat pomocí výše uvedených vyhledávacích kritérií a rozhodnutí jsou uvedeným způsobem zveřejněna. Účastník řízení nebo jeho zástupce si může na základě vyhledávání stáhnout soudní rozhodnutí ve formátu „.doc“.

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.