Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Není to možné.

Žaloby, žalobní odpovědi, opravné prostředky a jiná prohlášení, návrhy a oznámení mimo soudní jednání se podávají písemně (podání). Účastník řízení, tj. jeho právní zástupce, podání na konci podepíše.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Není použitelné.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Není použitelné.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Není použitelné.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Není použitelné.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Není použitelné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Není použitelné.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Není použitelné.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Není použitelné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Není použitelné.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Není použitelné.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Zákon o občanském právu procesním (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 25/13, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 a 70/19 umožňuje podávat písemnosti elektronicky v prostřednictvím IT systému. Elektronické písemnosti musí být podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu se zvláštními předpisy. Státní zastupitelství, advokáti, notáři, soudní znalci a experti, soudní tlumočníci a překladatelé, insolvenční správci, soudní komisaři a právnické osoby musí předkládat písemnosti elektronicky.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Byla vyvinuta a zavedena služba elektronické úřední desky (e-Oglasna ploča), která umožňuje doručovat účastníkům soudního řízení soudní písemnosti prostřednictvím zveřejnění na úřední desce s použitím IT řešení.

Na elektronické úřední desce se zveřejňují rozsudky podle podmínek stanovených v § 335 zákona o občanském právu procesním (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 a 70/19) a veškeré písemnosti podle § 8 exekučního zákona (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 a 73/17).

Elektronická úřední deska mimoto zveřejňuje veškeré písemnosti, jež jsou uveřejňovány podle procesních pravidel na úřední desce soudu.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Není to možné.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Opravný prostředek nelze podat prostřednictvím internetu a účastník řízení může být o rozhodnutí informován prostřednictvím elektronické úřední desky, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Není to možné.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Není použitelné.

Poslední aktualizace: 21/12/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.