Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ne.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Nepoužitelné.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nepoužitelné.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Nepoužitelné.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Nepoužitelné.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Nepoužitelné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Nepoužitelné.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nepoužitelné.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nepoužitelné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nepoužitelné.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nepoužitelné.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Nepoužitelné.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nepoužitelné.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nepoužitelné.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Nepoužitelné.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nepoužitelné.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nepoužitelné.

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.