V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu buď pomocí systému Money Claim Online (MCOL), nebo Possession Claim Online (PCOL). Oba systémy jsou podporovány asistenční službou, která může poskytnout pomoc (nikoli však právní poradenství). Asistenční službu lze kontaktovat na čísle 0845 601 5935 (v případě volajících ze Spojeného království) a +44 1604 619 402 (v případě volajících ze zemí mimo Spojené království).

V jednotlivých jurisdikcích v komplexu Rolls Building v Londýně (Kancléřské oddělení (Chancery Division) vrchního soudu (High Court), obchodní soud (Commercial Court) a soud pro technologie a konstrukce (Technology and Construction Court), obchodní soud (Mercantile Court) a admiralitní soud (Admiralty Court)) lze mimoto zahájit řízení a řídit případy elektronicky prostřednictvím systému CE Filing.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Systém MCOL je k dispozici v případě žalob podávaných soudu hrabství (County Court) s pevně stanovenou peněžní částkou, která je nižší než 100 000 GBP (přibližně 125 000 EUR) včetně soudních poplatků a nákladů na právního zástupce. Žaloba by se měla týkat nejvýše dvou osob a adresa žalované osoby nebo osob se musí nacházet v Anglii a Walesu. Rovněž žalobce musí mít adresu pro doručování v Anglii a Walesu.

Systém PCOL lze použít k podání žaloby na navrácení vlastnického práva k pozemkům (včetně budov nebo jejich částí). Vztahuje se vlastnický nárok na obytnou nemovitost uplatňovaný pronajímatelem vůči nájemci, a to výhradně z důvodu nedoplatků nájemného (nikoli však žaloby týkající se zániku nájmu); nebo hypotečním věřitelem vůči hypotečnímu dlužníkovi, a to pouze z důvodu prodlení při úhradě dlužných částek z titulu hypotéky. Nevztahuje se na žaloby týkající se zjednání jiné nápravy kromě uhrazení nedoplatků nájemného nebo částek splatných na základě hypotéky, úroků a nákladů. Stejně jako v případě systému MCOL musí mít všichni žalovaní adresu pro doručování v Anglii a Walesu a rovněž věřitel musí mít v Anglii nebo Walesu adresu, na kterou mohou být doručovány písemnosti. Žalobce musí být také schopen uvést poštovní směrovací číslo pro nemovitost, jíž se žaloba týká, a měl by mít e-mailovou adresu.

V případě systémů MCOL i PCOL musí být věřitelé nejméně ve věku 18 let, musí být dostatečně duševně způsobilí, nesmí jim být poskytnuta právní pomoc ve smyslu zákona o právní pomoci z roku 1988 (Legal Aid Act 1988) a nesmí být osobou vyvolávající časté soudní spory (jedná se o osobu, které soudce vrchního soudu zakázal zahájit bez povolení soudní řízení u jakéhokoli soudu hrabství v Anglii a Walesu). Žaloby nelze podávat na vládu nebo monarchii.

Tyto druhy žalob lze podávat prostřednictvím internetu.

Systém CE Filing je k dispozici pro všechny žaloby (s výjimkou žalob zahrnujících žádost o prominutí poplatků), jež by byly jinak podány v komplexu Rolls Building; v případě žalob nepodávaných pomocí systému CE Filing lze využít kterýkoli systém.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Systémy MCOL i PCOL jsou k dispozici nepřetržitě. Pokud je žaloba obdržena před 9:00 h dne, kdy je soud otevřen, bude žádost zpracována týž den. Je-li obdržena po 9:00 h, bude zpracována následující den, kdy je soud otevřen. Žaloba je obvykle vytištěna a doručena žalovanému v den jejího zpracování.

Systém CE Filing je rovněž k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu s výhradou běžné údržby.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

U systémů MCOL i PCOL bude žalobce požádán o vyplnění řady obrazovek. Každá obrazovka obsahuje konkrétní informace, které jsou požadovány – například celé jméno a adresu věřitele, jméno a adresu žalovaného nebo žalovaných a nárokovanou peněžní částku a podrobnosti o pohledávce.

Systémy MCOL a PCOL ukládají informace automaticky, jakmile jsou zadány na obrazovce. Je-li vyplněna pouze část obrazovky, může věřitel tyto informace uložit zvolením možnosti „Uložit“, která se objeví v horní a dolní části obrazovky. V systému MCOL jsou tyto údaje uloženy po dobu 28 dnů, aby měl věřitel dostatek času na získání dalších potřebných informací. V systému PCOL je návrh žaloby uložen po neomezenou dobu až do okamžiku, kdy je žaloba podána nebo vymazána uživatelem.

Počáteční informace o stranách a jejich právních zástupcích se podávají v elektronické podobě. Systém CE Filing umožňuje straně podat písemnosti stejně jako na přepážce; jediným omezením je velikost, pokud je dokument příliš velký, je nutné jej podat po částech.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Bezpečnost má v systémech MCOL i PCOL prvořadý význam. Jelikož některé informace, které věřitel poskytne, mohou být citlivé, je bezpečnost zajištěna prostřednictvím jedinečného uživatelského jména a hesla. Internetové stránky mají rovněž bezpečnostní ochranu a šifrují údaje přenášené přes internet. Strany by však měly vzít na vědomí, že zaslané nebo obdržené e-maily nelze považovat za bezpečné.

Před podáním žaloby elektronickou cestou se musí věřitelé zaregistrovat v systému MCOL a PCOL. Po registraci jsou požádáni, aby si zvolili uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno i heslo musí být nejméně 8 a nejvýše 12 znaků dlouhé a být kombinací písmen a číslic.

Při registraci systémy MCOL a PCOL rovněž požadují, aby si věřitel zvolil bezpečnostní otázku a uvedl příslušnou odpověď. To je pro případ, že by věřitel zapomněl své heslo. Je-li bezpečnostní otázka zodpovězena správně, zašle systém heslo elektronickou poštou. Je-li uživatelské heslo zapomenuto, nelze ztrátu napravit.

Systém CE Filing představuje bezpečný způsob předávání informací mezi soudy a stranami a jejich bankéři.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Elektronické podpisy se nevyžadují, ačkoli se použije postup přihlášení popsaný v odpovědi na otázku č. 5. Doba podání návrhu určuje den zpracování žaloby, jak je vysvětleno v odpovědi na otázku č. 3.

Jelikož systém CE Filing představuje způsob podávání písemností, elektronický podpis se nevyžaduje. Časem podání je buď okamžik uhrazení příslušného poplatku, nebo datum a čas stanovený v příslušných předpisech.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Za žaloby podané na internetu se hradí nižší poplatek než v případě žalob podaných manuálně, jelikož pro zaměstnance soudu jsou méně náročné na zdroje. Soudní poplatky v případě použití systémů MCOL i PCOL by měly být uhrazeny kreditní nebo debetní kartou a systém PCOL umožňuje v případě organizací a právních zástupců také inkaso. Osoby, které mohou požádat o prominutí poplatku, nemohou systémy MCOL nebo PCOL využít. Je-li požadováno prominutí poplatku, vyžaduje se důkaz, který musí ověřit zaměstnanec soudu. Z tohoto důvodu nejsou žádosti o prominutí poplatku dostupné na internetu. Žalobci, kteří se domnívají, že mají nárok na prominutí poplatku, se musí obrátit na místní soud a podat žalobu spolu s příslušnou žádostí manuálně.

Splatné poplatky jsou stejné jako v případě podání žaloby na přepážce a hradí se kreditní kartou, nebo na účet.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Žaloby a žádosti podané prostřednictvím systémů MCOL a PCOL lze před jejich předložením vymazat, po jejich podání to však již není možné. Řízení zahájené prostřednictvím systémů MCOL nebo PCOL lze zrušit stejně jako v případě řízení nezahájených elektronickou cestou. Soudní poplatky nelze vrátit, je-li žádost o zrušení podána po zahájení řízení.

V rámci systému CE Filing lze žalobu vzít zpět stejně jako v případě podání na přepážce.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Pokud byla žaloba podána prostřednictvím systémů MCOL nebo PCOL, může žalovaný odpovědět elektronicky pomocí přihlašovacího jména uvedeného na přední straně žalobního formuláře. Není povinné odpovědět prostřednictvím internetu.

Věc podaná prostřednictvím systému CE Filing bude v případě, že neexistuje žádné pravidlo, pokračovat jako věc projednávaná v rámci tohoto systému.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Žalovaný může na žalobu podanou prostřednictvím systému MCOL odpovědět na internetu pěti způsoby. Může:

 • uhradit pohledávku v plné výši
 • uznat závazek v celém rozsahu
 • uznat závazek částečně
 • podat potvrzení o doručení
 • podat žalobní odpověď
 • uplatnit vůči žalobci protinárok

Jestliže žalovaný podá žalobní odpověď, je věc předána místnímu soudu v místě bydliště žalovaného. Je-li uplatněn protinárok, je věc postoupena příslušnému soudu. V obou případech bude věc dále projednána stejně jako v případě podání, která nebyla učiněna elektronicky.

Pokud žalovaný uzná závazek částečně, bude věřitel dotázán, zda je ochoten toto uznání přijmout. Jestliže je žalobce přijme, může soud požádat, aby proti žalovanému vydal soudní rozhodnutí a zaslal mu příkaz k úhradě. Není-li částečné uznání závazku přijato, bude věc pokračovat jako sporné řízení.

Pokud žalovaný odpoví na žalobu týkající se vlastnického práva, je kopie doručena žalobci a vložena do soudního spisu k prvnímu jednání o vlastnictví. V systému PCOL mohou žalovaní vyplnit formulář odpovědi, což je prohlášení o majetku, a vyžaduje se jednání o vlastnictví.

Žalovaný, jehož se týká žádost podaná prostřednictvím systému CE Filing, má stejné možnosti jako žalovaný, jehož se týká žaloba podaná jiným způsobem.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Pokud žalovaný na žalobu neodpoví, může věřitel požádat na internetu o vydání rozsudku pro zmeškání prostřednictvím systému MCOL. Žádost lze podat zvolením možnosti „Judgement Start“. Věřitel se musí rozhodnout, zda si přeje, aby žalovaný uhradil pohledávku ve splátkách, nebo formou jednorázové platby. Pokud věřitel uplatnil v rámci původní žaloby nárok na úrok, je oprávněn požadovat úroky od dne zahájení řízení do dne, kdy byla podána žádost o vydání rozhodnutí. Stejně jako v případě podání žaloby je žádost o vydání rozhodnutí obdržená prostřednictvím systému MCOL před 9:00 dne, kdy jsou soudy otevřené, zpracovaná na konci dne. Je-li obdržena po 9:00 h, bude zpracována následující den, kdy je soud otevřen, a v systému MCOL se může objevit až následující den.

Systém PCOL lze využít k podání žádosti soudu, aby stanovil datum, k němuž žalovaný nesplnil podmínky rozhodnutí o vydání nemovitosti. Požadované podpůrné důkazy však musí být podány přímo soudu a nemohou být připojeny k on-line žádosti.

Jestliže v případě žaloby podané prostřednictvím systému CE Filing žalovaný neodpoví, má to za následek stejné výsledky jako v případě žalob podaných jiným způsobem.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Systém PCOL žalobcům umožňuje podávat elektronicky:

 • obecnou korespondenci
 • obecné žádosti
 • žádost o odročení
 • žádost o stažení žaloby.

V případě systému MCOL mohou žalobci elektronicky:

 • požádat o vydání rozhodnutí o uznání či částečném uznání nebo rozsudku pro zmeškání
 • vydat příkaz k výkonu rozhodnutí.

Žalobci a žalovaní mohou prostřednictvím systémů MCOL a PCOL zasílat e-mailovou korespondenci a dotazy. Nemohou však zasílat elektronicky obecnou korespondenci nebo žádosti.

Systém CE Filing umožňuje, aby byly všechny písemnosti podávány elektronicky.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Rozsudky mohou být vydány prostřednictvím systémů MCOL i PCOL, musí však být doručeny způsobem stanoveným v předpisech.

Ve věcech podaných pomocí systému CE Filing odpovídá za doručení strana, která zahájila řízení.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudci nemají možnost zasílat účastníkům řízení rozhodnutí elektronicky.

Systém CE Filing nemá žádný vliv na vydávání soudních rozhodnutí.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Opravný prostředek lze podat prostřednictvím systému PCOL na základě obecné žádosti, jinak však nelze podávat opravné prostředky elektronicky pomocí systémů PCOL nebo MCOL. Rozhodnutí nelze doručit přes internet.

Systém CE Filing se nepoužívá k podání opravného prostředku.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Požádá-li věřitel prostřednictvím systému MCOL o vydání rozsudku pro zmeškání s okamžitou platbou, může požádat o vydání příkazu k výkonu rozhodnutí, jakmile status v systému MCOL ukazuje, že bylo vydáno rozhodnutí, a pokud žalobce nesplnil podmínky rozhodnutí (to platí bez ohledu na to, zda je vydán rozsudek pro zmeškání nebo rozhodnutí o uznání závazku). Za vydání příkazu k výkonu rozhodnutí musí věřitel uhradit poplatek, a to debetní nebo kreditní kartou. Tento soudní poplatek se připočítá k dlužné částce. K podání žádosti o vydání příkazu k výkonu rozhodnutí přes internet se musí věřitel přihlásit do systému pomocí svého uživatelského jména a hesla, vybrat pohledávku a zvolit možnost „příkaz k výkonu rozhodnutí“.

Příkaz musí být vydán pro:

zůstatek splatný na základě rozsudku,

nebo je-li podle rozsudku částka splatná ve splátkách, minimální částku ve výši 50 GBP nebo jednu měsíční splátku, podle toho, která částka je vyšší.

Jakmile je příkaz vydán, je zaslán elektronicky soudním vykonavatelům u soudu v místě bydliště žalovaného. Soudní vykonavatelé učiní několik pokusů o vymožení peněžních prostředků pro věřitele.

Ostatní způsoby výkonu rozhodnutí – úplné informace o těchto způsobech jsou uvedeny v informativním přehledu o výkonu soudních rozhodnutí pro Anglii a Wales – nejsou v systému MCOL k dispozici.

Systém PCOL lze využít k podání žádosti soudu, aby vydal příkaz k vydání nemovitosti. To představuje způsob výkonu rozhodnutí nebo rozhodnutí o vydání nemovitosti (přičemž „nemovitostí“ se rozumí budovy i nezastavěné pozemky). Pokud uživatelé nevyklidí nemovitost dobrovolně, může je soudní vykonavatel vystěhovat. Je třeba uhradit poplatek.

Systém PCOL lze využít také k podání žádosti soudu, aby vydal příkaz k navrácení majetku. Příkazy k navrácení majetku se uplatní pouze v případech, kdy soudní vykonavatel úspěšně vykonal příkaz k vydání nemovitosti a dřívější uživatel opět nabyl držbu tohoto majetku. Jestliže se však má návrh opírat o samostatnou svědeckou výpověď nebo písemnosti, nelze jej podat přes internet. Prostřednictvím systému PCOL nelze požadovat jiné způsoby výkonu rozhodnutí.

Pro systém CE Filing neexistují žádná ustanovení o výkonu rozhodnutí.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Strany mohou sledovat na internetu stav řízení a historii žalob, které podaly ony samy, nebo které byly podány na ně.

S výhradou pravidel obsažených v občanském soudním řádu lze v systému CE Filing vyhledávat prostřednictvím terminálu určeného k tomuto účelu.

Související odkazy

Money Claim Online

Possession Claim Online

Občanský soudní řád (Civil Procedure Rules)

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 19/04/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.