Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, soudní řízení může být zahájeno prostřednictvím systému e-File, což je informační systém pro elektronické podání soudních písemností (dále jen „systém pro elektronické podání“).

Systém je dostupný na této adrese: https://etoimik.rik.ee/.

Video s vysvětlením, jak používat systém pro elektronické podání, je k dispozici online na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Systém pro elektronické podání mohou strany využít v občanskoprávním a správním řízení, jakož i v trestním a přestupkovém řízení. V případě občanskoprávního a správního soudního řízení je možné prostřednictvím tohoto systému zahájit řízení a podat písemnosti a opravné prostředky. V trestním a přestupkovém řízení umožňuje tento systém předložit omezený počet písemností týkajících se probíhajícího soudního řízení.

Platební příkaz v rámci zrychleného řízení o vymáhání dluhu nebo pohledávky na výživném lze podat pouze přes internet.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Ano, tato online služba je dostupná nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Pro zahájení řízení je nutné vyplnit stanovené formuláře, které uživateli služby umožnují vložení textu a údajů. Tyto formuláře se liší podle druhu řízení a návrhu, všechny však mají podobný formát: je nutné poskytnout obecné informace o dané věci, údaje o jednotlivých stranách či účastnících řízení, případné písemnosti připojené k návrhu a údaje týkající se uhrazení státního poplatku.

Formulář návrhu na zrychlené řízení o platebním rozkazu je podrobnější a celý návrh je nutno zadat ve formě metadat.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Aby systém rozpoznal osobu, která se přihlašuje, je nutné se do systému pro elektronické podání přihlásit pomocí identifikační karty nebo mobilního identifikačního čísla. Portál je zabezpečený. Při přihlašování se na portál (pomocí identifikační karty nebo mobilního identifikačního čísla) bude uživatelům umožněn přístup pouze k řízením a údajům, které se jich týkají. Osoby, které se řízení neúčastní, nemají přístup k soudním řízením jiných osob. Pro přenos údajů se používá X-Road – vrstva výměny údajů vnitrostátních informačních systémů. Jedná se o technické a organizační prostředí, které umožňuje bezpečnou výměnu údajů mezi státními informačními systémy prostřednictvím internetu.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Pokud zákon vyžaduje, aby byly některé druhy písemností podepsány, podepisují se elektronicky pomocí identifikační karty. Procesní písemnosti lze podat prostřednictvím systému pro elektronické podání s využitím digitálního podpisu. Je-li věc postoupena soudu, uloží systém pro elektronické podání automaticky datum zahájení soudního řízení. Osobě, která předloží soudu písemnost zahajující soudní řízení či jinou procesní písemnost prostřednictvím systému pro elektronické podání, bude automaticky zasláno potvrzení o jejím přijetí prostřednictvím e-mailu s uvedením data a času, kdy soud písemnost obdržel.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Státní poplatek je nutné uhradit za každý úkon, který takovému poplatku ze zákona podléhá. Obvykle se musí uhradit před podáním žádosti o provedení úkonu. Státní poplatek lze uhradit prostřednictvím odkazu na banku v systému pro elektronické podání a rovněž mimo systém prostřednictvím internetového bankovnictví nebo v bankovní pobočce.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Žalobce může vzít žalobu zpět až do konce předběžného řízení za předpokladu, že soudu podá návrh na zpětvzetí žaloby. Žalobu lze se souhlasem žalovaného vzít zpět až do okamžiku nabytí právní moci soudního rozhodnutí o žalobě. Soud by měl být o zpětvzetí žaloby vyrozuměn písemně, nebo by měl být učiněn záznam do protokolu ze soudního jednání. Návrh na zpětvzetí lze rovněž předložit prostřednictvím systému pro elektronické podání.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Odpověď prostřednictvím internetu není povinná. Žalovaný může odpovědět prostřednictvím internetu, elektronicky nebo písemně.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Mezi řízením zahájeným prostřednictvím internetu či jiným způsobem neexistuje žádný rozdíl. Průběh řízení závisí na následném opatření, které přijme orgán, u něhož řízení probíhá, a může se lišit v závislosti na druhu řízení a rovněž na druhu žaloby či nároku.

Pokud ve zrychleném řízení o platebním rozkazu podá dlužník odpor, soud buď danou věc projedná v rámci běžného řízení, nebo řízení zastaví. To závisí na požadavku žalobce.

Občanské věci lze vyřešit v písemném řízení, pokud strany předloží příslušný návrh, nebo může soud rozhodnout, že daná věc bude projednána na soudním jednání. Průběh řízení závisí na druhu věci a odporu, který žalovaný podal.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Ve zrychleném řízení o platebním rozkazu vydá soud v případě, že žalovaný na návrh na vydání platebního rozkazu neodpoví, tj. nepodá odpor, platební rozkaz na příslušnou částku. Vzhledem k tomu, že rozkaz je okamžitě vykonatelný, musí mít soud jistotu, že žalovaný návrh na vydání platebního rozkazu obdržel.

V jiných občanskoprávních řízeních, kdy bylo žalovanému soudně nařízeno, aby odpověděl v určité lhůtě, a tento tak neučinil, může soud v určitých případech a na žádost žalobce vydat rozsudek pro zmeškání. Soud může rovněž stanovit žalovanému novou lhůtu pro odpověď nebo nové datum konání soudního jednání. Návrh na vynesení rozsudku pro zmeškání lze podat společně se žalobním návrhem. Soud rozsudek pro zmeškání nevynese v zákonem stanovených případech.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Návrhy a písemnosti je možné podávat soudu elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím systému pro elektronické podání, který byl za tímto účelem vyvinut.

Prostřednictvím systému pro elektronické podání lze podávat veškeré písemnosti týkající se občanskoprávního a správního řízení a omezený počet písemností v trestním a přestupkovém řízení. Procesní písemnosti lze podat prostřednictvím systému pro elektronické podání s využitím digitálního podpisu.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Rozsudky, soudní rozhodnutí a předvolání mohou být účastníkům řízení doručeny elektronicky nebo prostřednictvím systému pro elektronické podání nebo hlavní e-mailové adresy účastníka či jakékoli jiné emailové adresy, která byla soudu sdělena. Příjemce písemnosti musí soud vyrozumět o přijetí, pokud byla písemnost zaslaná e-mailem, zatímco v případě doručení písemnosti prostřednictvím systému pro elektronické podání je automaticky zaregistrováno datum, k němuž příjemce dokument obdrží a otevře.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

V občanskoprávním a správním řízení může soud vydat rozhodnutí elektronicky, přičemž je opatří elektronickým podpisem soudce nebo jinak ověří obdobným technicky bezpečným způsobem.

Ve zrychleném řízení o platebním rozkazu jsou všechny soudní písemnosti, včetně rozhodnutí, vyhotoveny automaticky v informačním systému.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Prostřednictvím systému pro elektronické podání je možné podat opravný prostředek a doručit příslušné rozhodnutí v občanskoprávním a správním řízení.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Řízení o výkonu rozhodnutí lze zahájit prostřednictvím systému pro elektronické podání. V systému pro elektronické podání lze vyhledávat exekuční tituly uvedené v § 2 odst. 1 bodech 1 až 4 exekučního řádu (täitemenetluse seadustik), vyplnit návrh na výkon rozhodnutí a případně připojit další dokumenty. Vyplněný návrh na výkon musí být opatřen digitálním podpisem žalobce. Návrh se poté spolu s příslušným exekučním titulem a dalšími spisy zašle na e-mailovou adresu soudního vykonavatele.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Do spisů lze nahlížet online prostřednictvím systému pro elektronické podání. Uživatel se musí přihlásit pomocí identifikační karty nebo mobilního identifikačního čísla, aby mohla být ověřena jeho totožnost. V občanskoprávním a správním řízení lze prohlížet všechny procesní písemnosti, u nichž není omezen osobní přístup a které byly v systému zpřístupněny účastníkům řízení.

V případě zrychleného řízení o platebním rozkazu lze prostřednictvím systému pro elektronické podání nahlížet do úplného spisu.

V případě trestního a přestupkového řízení zpřístupňuje systém pro elektronické podání pouze omezené množství informací.

Související odkazy

Systém pro elektronické podání

https://www.e-toimik.ee/

Portál Jurist Aitab – zahájení řízení u soudu

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Estonský soudní systém

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [Úřední věstník]

https://www.riigiteataja.ee

Poslední aktualizace: 31/01/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.