Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Automatické zpracovávání lze využít při podávání žalob ve věcech nesporných nároků, při žádostech o právní pomoc (a při žádostech o přidělení obhájce či advokáta v rámci veřejné právní pomoci a v případech, kdy advokáti žádají stát o úhradu svého honoráře a nákladů) a při návrzích na exekuci (v případě soukromoprávních návrhů na exekuci dluhů, jež se opírají o usnesení či rozsudek okresního soudu (käräjäoikeus)).

Ve Finsku neexistuje řízení, které by mohlo probíhat výlučně prostřednictvím internetu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Služba je k dispozici nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Pro podniky a organizace, které žalobu podávají často, je k dispozici šablona ve formátu XML. Občané a podniky mohou využít samostatný elektronický online formulář.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Služba finských soudů pro automatické zpracovávání je zabezpečena šifrovaným protokolem https pro přenos souborů. Údaje předkládané soudům se uchovávají na zabezpečeném serveru, odkud si účastníci řízení mohou své písemnosti stáhnout.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

K tomu, aby si uživatelé mohli soubory ze zabezpečeného serveru stáhnout, se musí přihlásit.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

V elektronickém řízení se účtují tytéž poplatky jako v řízení neelektronickém. Okresní soudy naúčtují navrhovatelům a žalobcům poplatky na konci každého řízení. Výše poplatků závisí na povaze věci a složitosti řízení.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Pro elektronická řízení platí tytéž zásady jako pro žaloby podané konvenčními, tj. neelektronickými, prostředky.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Žalovaný může odpovědět prostřednictvím internetu; jeho použití však není povinné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

V občanskoprávních věcech neexistuje mezi elektronickým a neelektronickým řízením žádný rozdíl.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

V občanskoprávních věcech neexistuje mezi elektronickým a neelektronickým řízením žádný rozdíl.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano. žaloby, odpovědi a další soudní písemnosti lze soudům zaslat i e-mailem.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Písemnosti, u kterých není zapotřebí potvrdit obdržení (např. odpovědi, předvolání k přípravnému a hlavnímu jednání a soudní shrnutí), lze účastníkům řízení zaslat e-mailem.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní rozhodnutí se účastníkům řízení na žádost zasílají elektronicky. Příjemce či osoba jím zmocněná se musí ke stažení soudních rozhodnutí z online služby přihlásit.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

V současnosti nelze podávat odvolání elektronicky.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Návrh na exekuci dluhů stanovených rozsudkem soudu lze podat elektronicky. Automatické zpracovávání je k dispozici u soukromoprávních návrhů na exekuci dluhů na základě usnesení či rozsudku okresního soudu.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ano. Žalobci se v případě, že bylo řízení zahájeno prostřednictvím internetu, mohou přihlásit do online služby a sledovat postup ve svých věcech.

Poslední aktualizace: 19/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.