Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

U občanskoprávních řízení je možné podat žalobu nebo návrh soudu elektronicky jako elektronickou písemnost. Podmínkou je, aby žaloba nebo návrh byly opatřeny kvalifikovaným podpisem odpovědné osoby nebo aby byly (jednoduše) podepsány odpovědnou osobou a předávány zabezpečeným způsobem. Zabezpečené způsoby předávání jsou definovány v § 130a odst. 4 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung, ZPO).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

V zásadě je možné ve všech občanskoprávních řízeních podat žalobu nebo návrh soudu elektronicky, jak je popsáno v otázce 1. Existují i řízení, která mohou proběhnout výlučně elektronickou cestou, jako například rejstříkové řízení nebo řízení o platebním rozkazu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nejsou stanovena žádná časová omezení.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Elektronický dokument musí být ve formátu, se kterým je možné pracovat. Technické rámcové podmínky pro předávání a vhodnost ke zpracování jsou vymezeny v nařízení o elektronickém právním styku (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Technické rámcové podmínky jsou vymezeny v nařízení o elektronickém právním styku.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Žaloba nebo návrh podané jako elektronický dokument musí být opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby nebo musí být jednoduše podepsány a doručeny soudu zabezpečeným způsobem (viz otázka 1).

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Druh používaných komunikačních technologií v zásadě nemá vliv na výši soudních poplatků. Existují různé způsoby platby: faktura, inkaso a elektronická platba. Další informace poskytují zemské justiční správy.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Je to možné. Postupuje se podle obecných pravidel.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Bez ohledu na formu podání žaloby existuje obecná povinnost zaslat soudu vyjádření ve formě elektronického dokumentu pro advokáty, orgány veřejné moci a právnické osoby veřejného práva. Kromě toho mohou účastníci řízení předkládat soudu svá podání ve formě elektronického dokumentu.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Postupuje se podle obecných pravidel. Žádné zvláštní čistě elektronické občanskoprávní řízení dosud neexistuje.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Postupuje se podle obecných pravidel. Žádné zvláštní čistě elektronické občanskoprávní řízení dosud neexistuje.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Za určitých podmínek mohou být soudu zasílány písemnosti v elektronické podobě (viz otázka 1).

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Soudní písemnosti, zejména rozhodnutí, lze doručovat elektronicky zabezpečeným způsobem (§ 173 odst. 1 ZPO). Advokáti, notáři, soudní exekutoři, orgány, korporace a veřejnoprávní instituce musí pro doručování poskytnout zabezpečené prostředky přenosu. Všem ostatním osobám může být elektronický dokument doručen pouze tehdy, pokud jako fyzické osoby souhlasily s doručováním elektronických písemností pro příslušné řízení nebo pokud jako právnické osoby obecně souhlasily s doručováním elektronických písemností (§ 173 odst. 4 první a třetí věta ZPO).

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano, předání soudního rozhodnutí v elektronické podobě, jak je popsáno v otázce 13, je možné.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Použijí se výše popsaná obecná pravidla pro předávání a doručování elektronických dokumentů (viz otázky 1 a 13).

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Exekuční návrhy soudnímu exekutorovi a návrhy na výkon rozhodnutí k exekučnímu soudu lze rovněž zaslat elektronicky, jak je popsáno v otázce 1. Někteří odesílatelé, zejména advokáti a úřady, dokonce musí podávat své návrhy nebo příkazy elektronicky (§ 753 odst. 5, § 130d ZPO). Přiložené dokumenty mohou nebo musí být rovněž předávány elektronicky, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že se dokument předkládá písemně. Kopie exekučního titulu se musí vždy zasílat písemně. Ve výjimečných případech, pokud se u exekučního titulu jedná o rozhodnutí o výkonu, které nevyžaduje doložku vykonatelnosti a pohledávka nepřesahuje 5 000 EUR, může být exekuční titul za určitých podmínek zaslán elektronicky. To platí na jedné straně v případě elektronického návrhu na nucený výkon rozhodnutí v souvislosti s obstavením a převodem peněžité pohledávky (§ 829a ZPO). Na druhé straně to platí v případě elektronicky podaného příkazu k nucenému výkonu rozhodnutí o peněžitých pohledávkách (§ 754a ZPO).

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Obecně to možné není. V některých případech lze konzultovat elektronicky informace v rámci katastrálního či rejstříkového řízení a informace o datech jednání v občanskoprávních řízeních.

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.