Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Podle současných právních předpisů je to v zásadě možné. Ve skutečnosti však tato možnost neexistuje dosud plošně ve všech spolkových zemích a lze ji využívat v různé míře v různých typech řízení. To, jestli je tato možnost přípustná, závisí na tom, zda a do jaké míry určitá spolková země zavedla prováděcí právní úpravu. Bližší informace jsou dostupné na úřadech zemské soudní správy příslušných spolkových zemí (Landesjustizverwaltungen).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

To, jestli je tato možnost přípustná, závisí na tom, zda a do jaké míry určitá spolková země zavedla prováděcí právní úpravu. Bližší informace jsou dostupné na úřadech zemské soudní správy příslušných spolkových zemí. Existují i řízení, která mohou proběhnout výlučně elektronickou cestou, jako například rejstříkové řízení nebo řízení o platebním rozkazu; částečně i řízení přestupková (Ordnungswiedrigkeiten).

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Pokud je elektronická právní služba podle právní úpravy jednotlivých spolkových zemí (viz otázku 1) k dispozici, mohou být elektronické dokumenty podávány elektronickou cestou kdykoli.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Rámcové technické podmínky stanoví příslušná právní úprava platná v jednotlivých spolkových zemích (viz otázku 1).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Rámcové technické podmínky stanoví příslušná právní úprava platná v jednotlivých spolkových zemích (viz otázku 1). Obecně tyto podmínky stanoví, že předávání informací probíhá ve formátu OSCI (Online Services Computer Interface), který je součástí používaného softwarového řešení EGVP („elektronická schránka pro soudy a státní správu“).

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Zpráva sama podepsána být nemusí, jednotlivé návrhy vyžadují podpisy, které předepisují řády jednotlivých řízení; zpravidla se jedná o kvalifikovaný elektronický podpis.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

V jednotlivých typech řízení mohou být případně účtovány poplatky. Jejich úhradu lze provádět různým způsobem: fakturou, inkasní či elektronickou platbou.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Je to možné. Postupuje se podle obecných pravidel.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Používání internetu není povinné. Postupuje se podle obecných pravidel.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Postupuje se podle obecných pravidel.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Postupuje se podle obecných pravidel.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Podle současných právních předpisů je to v zásadě možné. Ve skutečnosti však tato možnost neexistuje plošně ve všech spolkových zemích a lze ji využívat v různé míře v různých typech řízení. To, jestli je tato možnost přípustná, závisí na tom, zda a do jaké míry určitá spolková země zavedla prováděcí právní úpravu. Bližší informace jsou dostupné na úřadech zemské soudní správy příslušných spolkových zemí.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Zákon stanoví (§ 174 odst. 3 věta 1 občanského soudního řádu - Zivilprozessordnung), že advokátům, notářům, exekutorům a daňovým poradcům mohou být rozsudky zasílány v podobě elektronických dokumentů. Ostatním účastníkům řízení mohou být rozsudky zasílány v podobě elektronických dokumentů jen tehdy, když s doručováním elektronických dokumentů vyjádřili výslovně svůj souhlas.

V praxi se tak děje především v rejstříkovém řízení.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano, soudní rozhodnutí je v zásadě možné předávat elektronicky. V praxi se tak děje především v rejstříkovém řízení.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Pokud příslušný soud poskytuje na základě právní úpravy dané spolkové země elektronické právní služby, je možné podat opravný prostředek tímto způsobem. Zákon stanoví (§ 174 odst. 3 první věta občanského soudního řádu), že advokátům, notářům, exekutorům a daňovým poradcům mohou být rozsudky zasílány v podobě elektronických dokumentů. Ostatním účastníkům řízení mohou být rozsudky zasílány v podobě elektronických dokumentů jen tehdy, když s doručováním elektronických dokumentů dali výslovný souhlas.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ne, taková možnost není.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Obecně to možné není. Některé spolkové země to nicméně umožňují, přinejmenším ve věcech projednávaných správními a finančními soudy (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte), a v některých spolkových zemích je to možné také v rámci katastrálního či rejstříkového řízení. V občanskoprávních řízeních lze v některých případech informace o datech jednání konzultovat elektronicky.

Poslední aktualizace: 01/02/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.