V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Na Gibraltaru není v současné době možné zahájit soudní řízení nebo vykonávací řízení prostřednictvím internetu. Na Gibraltaru není rovněž možné předkládat soudu písemnosti, doručovat rozsudky, vydávat soudní rozhodnutí nebo podávat opravné prostředky elektronickou cestou.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Nepoužije se

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nepoužije se

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Nepoužije se

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Nepoužije se

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Nepoužije se

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Nepoužije se

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nepoužije se

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nepoužije se

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nepoužije se

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nepoužije se

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Nepoužije se

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nepoužije se

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nepoužije se

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Nepoužije se

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nepoužije se

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nepoužije se

Poslední aktualizace: 22/04/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.